эконом шпор

1жыл(15)қ=65,4 1қа(21)қ=795100га(8)к=қормен қамтылуАйн(1)д=өкбөшАйн(2)н=бөцдөөқтақАйн(6)ж=АӨТАқп(0)з=қбабАху(0)ә=бжжбте Бағ(1)ә=мааоқлбжджкбеБал(11)қ=2Бал(12)қ=41Бал(12)қ=0,5Бас(11)б=қбн принципіБих(1)ө=ЭМ,МПФ,АМБле(5)т=5Бір(2)н=қкддқкшБір(8)к=қормен қарулануДж=(2)ф=жұмыссыздық деңгЕге(15)т=0,17Еңб(1)н=мерзімді,кесімдіЕңб(1)ұ=еамр Еңб(1)ф=ұдайы өндірістікЕңб(2)к=еңб сыйымЕңб(3)к=еңб өнімЕңб(3)с=еңб өнімЕңб(28)га=ЕШ/ЖӨҚЕсе(21)қ=0,15Есе(30)т=0,2Есе(30)т=0,05Жал(11)к=қор сыйымЖал(18)қ=19230Жал(18)т=0,2Жос(1)қ=бждЖос(2)ә=бждЖұм(2)б=бждЖұм(2)б=фрик,құрыл,циклЖұм(12)т=271,4 мың тг Жұм(13)а=жұмыссыздарЖүй(0)ә=стржәктжрқжоіқопамбИер(0)п=бетбкябсбжбтсжбкКәс(6)б=қбн мақсаты Кәс(10)т=4000Кәс(11)қ=16мыңКәс(12)қ=3000Кәс(15)қ=7200Кәс(43)қ=0,11Кәс(43)қ=0,07Кес(2)ф=Еа=PxQКла(2)ө=АФ,ЛУ,ДМ,АКРКом(0)з=ұэбфқдбдбжмбҚал(0)қ=нқтбқотқатқбҚал(1)қ=әжшқббдкқҚоғ(4)т=жұмыспен қамтылғанҚор(10)а=нөққҚыз(2)б=і,б,б,о,м Мақ(0)п=ббммажәкмобаамқұМен(2)қ=Ф.ТейлорМен(2)б=жеке,мемМор(0)т=ғтпдбқшқнсб,я…Нег(2)б=еаэетжскқмнққаНег(2)қ=өүбрқ,өцбғөқаж…Нег(4)е=НҚсамтшқНег(5)б=бждНег(5)к=қор қайт, қор сыйымНег(6)а=бждНег(10)к=қор қайтарымыНег(15)ж=4,8 мың тгНег(23)д=амортизацияНег(23)қ=21Нег(23)қ=0,72Нег(23)қ=19Нег(23)қ=1,38Нег(32)қ=0,8Нег(38)қ=455Нег(38)қ=400Онт(0)з=ұөсфпбдөфтОрт(14)е=0,793Өзі(2)з=ккұожбэсббскжұібшұқтӨнд(1)қ=өқжтаүмөсстққӨнд(2)қ=меқаүқ…Өнд(13)қ=188Пай(6)б=өжөеббСин(0)з=ббрұпммобэпммсатТаб(0)т=қипкқжбдтжобебіш Тар(тор1)н=ржомткамТар(мөлш1)н=жубү…Тар(2)н=қбжекқкшжтрәөоәжқТар(3)т=21Тау(10)қ=5мыңТәр(0)п=бқжқсбдскТол(2)қ=нқжжокжшжҰйы(0)д=қжмнжмжүұбатҰйы(0)қ=бждҰйы(0)қ=бждҰйы(1)з=бждҰйы(1)қ=мнжмжҰйы(1)о=бждҰйы(1)о=бждҰйы(3)б=АҚ,серіктес,ӨКҮрд(0)ә=бнфжұыжбүөәүрқұҮш(14)б=2200000Ынт(0)п=мжмспнеіжсұ

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Предыдущий:

Следующий: