эконом теория шпор 2013

Экономикада жүріп жатқан құрылымдық өзгерістерге байланысты пайда болатын жұмыссыздықтың белгілері: Ұзақ мерзімдегі жұмыссыздықтың тұрақты формасына әкелу; Жұмыс таба алмағандықтан өзінің біліктілігін жоғалту; Құрылымдық өзгерістер.

Экономикада өндіріс факторларының өнімділігі төмендегенде экономикалық өсуді ұстау:   Ресурстарды тұтынуды көбейтеді;   Ресурстарды өсіру қажет.

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын сыртқы факторларына төмендегілердің қайсысы жатады:Саяси оқиғалар.: Соғыс.: Технологиялардың өзгеруі.

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын ішкі факторларына төмендегілердің қайсысы жатады:Тұтыну.: Инвестициялау: Кәсіпорынның қызметі.

Экономикалык жүйенің басты міндеттері: Өндірістің техникалық жағдайын анықтау; Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету; Жұмыссыздық пен инфляцияны жою.

Экономикалық игіліктер: Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы; Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар; Адамға қажетті шексіз ресурстар.

Экономикалық теория: Адамдардың қажеттіліктерін тікелей қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер; Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану; Қоғамдағы адамдардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану.

Экономикалық ауытқу байланысты: Жиынтық сұраныстың дамуына әсер ететін факторлармен; Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвестициалар; Мемлекеттік шығындар.

Экономикалық ауытқу кезеңдері: Құлдырау-жандану-тоқырау-өрлеу; Жандану-өрлеу-тоқырау-құлдырау; Құлдырау-тоқырау-жандану-өрлеу.

Экономикалық ауытқу төмендегімен байланысты: мемлекеттік шығындар. Жиынтық сұранстың дамуына әсер ететін факторлар. Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвистициялар.

Экономикалық жүйенің жандануына байланысты ұзақ мерзімді басымдық: Ұлттық қауіпсіздік, эренгетика ресурстары; Инфрақұрылым, көлік және байланыс; Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы. Экономикалық заңдылықтар: Ерекше экономикалық заңдар; Айрықша экономикалық заңдар ; Жалпы экономикалық заңдар .

Экономикалық заңдылықтардың функциялары: Заңдар мен категорияларды талдау; Экономикалық заңдардың орындалуын қадағалау; Тұрақты іс әрекет арасындағы қатынастардың көрінісі..

Экономикалық игіліктер: Қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы заттар; Адамдардың қажеттіліктердің қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтер; Адамға қажетті шексіз ресурстар.

Экономикалық категориялардың талдау дәрежелері: Микро және макроэкономика; Жеке тауарлардың бағасы, ресурстар, шығындар, пайда; Қоғамның жалпы табыс,жұмыссыздық, инфляция.

Экономикалық өсудің нег мақсаты:Халықтың ал аукатын котеру.Ұлттық қауіпсіздікті қамт ету.Материалдық ал аукат жоғарылауы

Экономикалық өсу факторлары: Жанама; Сұраныс; Тікелей.

Экономикалық өсу: Ұлттық өнімнің сан жағанан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі; Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі; Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты.

Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады: Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы; Өндіріс мүмкіндік қисығының оңға жылжуымен ; Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі

 Экономикалық өсуді төмендегідей түрде көрсетуге болады: Өндірісті ұйымдастырумен қатар технологияның жетілдірілуі; Өндіріс мүмкіндік қисығынан тыс нүктелердің жылжуымен; Негізгі капитал көлемінің өсуі және сапалық құрамының жақсаруы.

Экономикалық өсудің жанама факторлары: Баға факторы; Шығын; Сұраныс пен ұсыныс факторы.

Экономикалық өсудің қайнар көзі: Экономикалық прогрестің қозғаушы күші; Өндіріс факторлары; Экономикалық белгісі.

Экономикалық өсудің қайнар көзі: Экономикалық ресурстар; Шикізат пен материалдар; Өндіріс факторлары.

Экономикалық өсудің экстенсивтік факторы: Капитал көлемінің өсуі; Қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің өсуі; Өндірістегі жұмысшылардың санының өсуі.

Экономикалық өсудің экстенсивтік факторына жататындар: Қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімінің өсуі; Жұмыс күшінің санының өсуі; Капитал көлемінің өсуі.

экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шаралардың бағыттары: инфляция деңгейін төмендету; экономиканы тұрақтандыруын қысқартуға; жоспарлы экономика.

Экономикалық теория зерттейді: Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі ресурстарды; Өндіргіш күштердің қатынасын; Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынастар.

Экономикалық теория қоғамдық ғылым ретінде үш сураққа жауап беруі тиіс, олар: Қалай өндіру керек ; Кім үшін өндіру керек; Не өндіру керек .

Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы: Айналу құралы; Төлем құралы; Айырбас құралы.

Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы:Толем куралы.Айналым куралы.Айырбас куралы

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Айрықша немесе ерекше әдістер; Жалпы және жеке әдістер; Сұраныс теориясының әдістері.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Баланстық,функциональдық.; Экстраполяция (болжау);  Экономика математикалық модельд.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері:Айрықша немесе ерекше әдістері; Жалпы және жеке әдістер; Индустрия және дедукция әдістері.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістерінің бірі жеке әдістер: Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру; экстраполяция (болжау); Экономика математикалық модельдер.

Экономикалық теорияның зерттеу әдісі: Баланстық,функцияналдық; Заңдар мен категориялар; Экономикалық теорияны абстракциялық қарастыру.

 Экономикалық цикл типтері бойынша ДЖ. Китчиннің «қысқа мерзімді» толқындарының ұзақтылығы : 3-4 жылға дейін. 40-60-қа дейін; 2 -4жылға дейін;  2-4 жыл.

Экономикалық цикл типтері бойынша К.Жуглярдың «орташа толқындарының» ұзақтылығы: 10-ж дейін; он жыл; 1-ден 10-ж дейін.

Экономикалық цикл типтері бойынша Н.Д.Кондратьевтің «Ұзын толқындары»кезеңінің ұзақтылығы: 40-60ж; 40 тан 60 ж-ға дейін; Қырық жылдан жоғары.

Экономикалық цикл фазалары: Өрлеу; Жандану; Тоқырау

Экономикалық цикл фазаларына: Өрлеу; Дағдары; Тоқырау.

Экономикалық цикл: Өрлеу; Тоқырау; Жандану

Экономикалық циклдардың типтері Дж.Китчиннің <<қысқа мерзімді>> толқындарының ұзақтығы(Китчин циклы): 3-4 жылға дейін; 2-4 жылға дейін; 2-4 жылға дейін.

Экономикалық ілім «Меркантелизм» ұғымы дегеніміз: «Мерканте»- саудагер-копес, сауда, пайд;  »Мерканте»- сату және тауарға қызмет қатынасы; «Мерканте»- адамдар арасындағы сауда қатынасы.

Экономиканы қамту масштабы бойынша инфляция: Жергілікті.: Локальды.: Әлемдік.

Экономиканың негізгі ұғымы: кономиканы басқарудың шаруашылық субъектісін бақылау жиынтығы; адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыружәне ресурстарды тиімді пайдалану; адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдалану.

Экономиканың негізгі ұғымы: Шаруашылық процестерін жүргізуде шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар жиынтығы; Экономиканы басқарудың шаруашылық субъектісін бақылау жиынтығы; Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру және ресурстарды тиімді пайдалану.

Экономикалық теория салықтың екі тобын бөледі:тікелей, жанама.ҚҚС, акциздер жатады.әлеуметтік, кедендік ставка жатады

Электронды ақшалар жүйесі операцияларын жүргізуіне қайсысы жатпайды?чек кітапшаларын беру..чектер арқылы төлемдер жасау..қолмаөқол ақшамен есеп айырысу

Экономикаық теория бірнеше қызметтер атқарады: Ғылыми болжам қызметі; танып білу қызметі ;Дүниетанымдылық көзқарас қызметі.

Экономикалық жүйелердегi ең басты қатынасты атаңыз:Меншіктік.өндірістік.Рыноктық

Экономикалық заңдар дегенiмiз:әлеуметтiк-саяси қатынастардың экономикалық нормативтерi.адамдар қызметiнiң объективтi және тарихи өтпелi заңы.объективтi, тұрақты қайталанып отыратын ұдайыөндіріс

Экономикалық категория дегеніміз: қоғам өмiрiнiң нақты жағдайын теориялық бейнелеудi бiлдiретiн логикалық түсiнiктер .Экономикалық қатынастардығы ұғымдар.Әлеуметтік-эконмикалық мазмұнын ашатын түсініктер

Экономикалық құбылыстарды синтездеу әдісі:түрлі бөліктерді тұтастыққа біріктіру арқылы жалпы қорытынды жасау.Дәйекті мәліметтерден қорытынды шығару.Экономикалық шарттарды жүйелеу

Экономикалық құбылыстарды талдау (анализ) әдіс :құбылыстарды жеке элементтерге бөліп зерттеу .Жалпы білім арқылы жіктеу.Жалпыдан жекеге бөлу

Экономикалық мақсатқа тiкелей қатысы жоқ пайымдауды атаңыз:саяси тұрақтылық.Формациялық жүйе.Ұлттық идеяны қалыптастыру

Экономикалық құбылыстардың көрсеткiштерi :өндіріс факторлары мен өндіріс нәтижелері.кәсіпорын, фирмалар. қаржы ұйымдары

Экономикалық теорияның зерттеу пәнi:экономикалық ұғымдар мен заңдар.Экономикалық қатынастарды .Шектеулі ресурстарды пайдалану қатынастарын

Экстенсивті экономикалық өсу – бұл ЖҰӨ келесілер есебінде өсуі: Еңбек ресурстарының санының өсуі.Капиталды ресурстардың санының өсуі.: Материалдар мен шикізаттар санының өсуі.

Экономикалық өсуді төмендегілердің қайсысы сипаттайды: ӨМҚ-ң оңға жылжуы; ЖҰӨ көрсеткіштерімен сипатталады.ЖІӨ көрсеткішімен ҰБ сомасының өсуі

Экономикалық категория ретінде рынок бұл:сатушы мен сатып алушының кездесу орны.тұтынушы мен сатушының сауда орны.ақшаға қызмет көрсету фрагменті

Экономикалық теория пәніне қатысы жоқ тұжырымдаманы көрсетіңіз:игіліктердің шектеулігі.табиғи ресустардың мол болуңы.халықтың рухани дамуы

Экономикалық шығындарға:айқын және айқын емес шығындар жатады;Айқын шығындар .айқын емес шығындар

Экстенсивті экономикалық даму — бұл:өндіріс факторларының сандық тұрғыдан артуы, технологиялық базасы тұрақты қалпында қалады.капитал және жердің қосымша қосылуы арқылы өсуі.жұмысшы күшінің сананың артуымен

Х

Халықтар байлығының табиғаты және себептерi жөнiнде зерттеу еңбегiнiң авторы:А. Смит политэкономияның негізін қалаушы.Көрінбейтін қол принципінің идиологы.Экономикалық адам тұжырымдамасының авторы

Халықтың еңбекке қатысуы қайсы көрсеткішпен өлшенеді?экономикалық белсенді халық. Жұмысқа қабілетті халық.Жұмыспен қамтылған халық

Внимание, только СЕГОДНЯ!


Страницы: Первая | ← Назад | ... | 2 | 3 | 4 | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: