эконом теория (13)

1. Економічна теорія – це:

а) теоретичне обґрунтування і стратегія здійснення діяльності, спрямованої на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів;

б) теоретичне обґрунтування і стратегія здійснення процесу планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань;

в) наука про проблему оптимального вибору ресурсів і економічну поведінку людини;

г) суспільна наука, яка вивчає поведінку людей і груп у виробництві, обміні і споживанні матеріальних благ з метою задоволення потреб при обмежених ресурсах;

д) наука про найкращі способи комбінування рідкісних, обмежених ресурсів з метою задоволення необмежених потреб людини.

2. У загальній системі наук економічна теорія здійснює такі функції:

а) абстрактна;

б) пізнавальна;

в) практична;

г) прогнозно-прагматична.

3. Розрізняють такі основні види потреб:

а) матеріальні;

б) віртуальні;

в) духовні:

г) соціальні.

4. Ісують такі методи економічного дослідження:

а) комп’ютерно – орієнтований;

б) економетрично-орієнтований;

в) позитивістський;

г) нормативістський.

5. Позитивістський метод:

а) означає перехід від теорії до фактів;

б) означає перехід від фактів до теорії;

в) це уявне відволікання від несуттєвих сторін, властивостей, явищ і відшукування в них головного, найбільш суттєвого, тобто, досліджується сутність явища;

г) немає жодної вірної відповіді.

6. Нормативістський метод:

а) означає перехід від теорії до фактів;

б) означає перехід від фактів до теорії;

в) це уявне відволікання від несуттєвих сторін, властивостей, явищ і відшукування в них головного, найбільш суттєвого, тобто, досліджується сутність явища;

г) немає жодної вірної відповіді.

7. Метод наукової абстракції:

а) означає перехід від теорії до фактів;

б) означає перехід від фактів до теорії;

в) це уявне відволікання від несуттєвих сторін, властивостей, явищ і відшукування в них головного, найбільш суттєвого, тобто досліджується сутність явища;

г) немає жодної вірної відповіді.

8. До основних питань, які вивчає економічна теорія, відносяться:

а) яким чином ефективно мотивувати персонал організації;

б) як розробити ефективний 4P для фірми;

в) що виробляти;

г) як виробляти;

д) для кого виробляти.

9. Принципами сучасної економічної теорії є інтеграція поглядів окремих економічних шкіл:

А) біхевіористської;

Б) класичної;

В) неокласичної;

Г) кейнсіанської;

Д) монетаристської;

Е) інституційно-соціологічної.

10. До основних проблем економічної теорії можна віднести наступні:

а) проблема обмеженості економічних ресурсів;

б) проблема економетричної обробки статистичних даних;

в) проблема економічного зростання;

г) всі відповіді є вірними;

д) немає жодної вірної відповіді.

11. До основних видів економічних ресурсів відносяться:

а) праця;

б) депозити;

в) кредити;

г) капітал;

д) немає жодної вірної відповіді.

12. Економічні закони класифікують по групах:

а) юридичні;

б) специфічні;

в) загальні;

г) всі відповіді є вірними;

д) немає жодної вірної відповіді.

13. Економічна система являє собою сукупність економічних агентів, що діють відповідно з такими основними ознаками, якими характеризується економічна система:

а) економічні ресурси, що використовуються;

б) пануюча форма власності на засоби виробництва;

в) панівний координаційний механізм, який з’єднує дію всіх економічних агентів;

г) всі відповіді є вірними;

д) немає жодної вірної відповіді.

14. Розрізняють такі основні типи економічних систем:

а) традиційна економіка;

б) ринкова економіка;

в) державно-капіталістична економіка;

г) приватно-капіталістична економіка;

д) командна економіка;

е) змішана економіка.

15. Натуральне господарство – це:

а) така форма організації суспільного виробництва, при якій економічні відносини між людьми проявляються через купівлю і продаж результатів їхньої праці на ринку;

б) такий спосіб організації господарської діяльності, при якому виробництво спрямоване безпосередньо на задоволення власних потреб виробника;

в) всі відповіді є вірними;

г) немає жодної вірної відповіді.

16. Товарне виробництво – це:

а) така форма організації суспільного виробництва, при якій економічні відносини між людьми проявляються через купівлю і продаж результатів їхньої праці на ринку;

б) такий спосіб організації господарської діяльності, при якому виробництво спрямоване безпосередньо на задоволення власних потреб виробника;

в) всі відповіді є вірними;

г) немає жодної вірної відповіді.

17. Основні риси товарного господарства є наступними:

а) переважання ручної праці;

б) замкнентість, тобто відсутність зв’язку з іншими господарськими одиницями;

в) вироблений продукт не приймає форму товару та утворює фонд життєвих засобів для самого виробника;

г) наявність прямих економічних зв’язків між виробництвом і споживанням;

д) консерватизм — відносно постійні рівні виробництва;

е) всі відповіді є вірними;

є) немає жодної вірної відповіді.

18. Основні риси натурального господарства є наступними:

а) переважання ручної праці;

б) замкнентість, тобто відсутність зв’язку з іншими господарськими одиницями;

в) вироблений продукт не приймає форму товару та утворює фонд життєвих засобів для самого виробника;

г) наявність прямих економічних зв’язків між виробництвом і споживанням;

д) консерватизм — відносно постійні рівні виробництва;

е) всі відповіді є вірними;

є) немає жодної вірної відповіді.

19. Товар – це:

а) продукт праці, який вироблений для обміну;

б) економічне благо, зроблене для обміну з метою задоволення потреб людей;

в) всі відповіді є вірними;

г) немає жодної вірної відповіді.

20. Продукт стає товаром не в силу природних властивостей; його роблять товаром такі суспільні властивості:

а) споживча вартість;

б) суспільна праця, втілена у товарі;

в) здатність обмінюватися на інші товари;

г) всі відповіді є вірними;

д) немає жодної вірної відповіді.

21. Основні методологічні положення теорії граничної корисності:

а) корисність товару визначається кількістю конкретної праці, вкладеної у його виробництво;

б) корисність товару визначається кількістю абстрактної праці, вкладеної у його виробництво;

в) всі відповіді є вірними;

г) немає жодної вірної відповіді.

22. Гроші – це:

а) особливий товар, що слугує загальним еквівалентом;

б) металеві і паперові знаки, які є мірою вартості при купівлі-продажу, виконують роль загального еквівалента, тобто виражають вартість будь-яких товарів;

в) немає жодної вірної відповіді.

23. Функції грошей:

а) гроші як міра вартості;

б) гроші як засіб обігу;

в) гроші як засіб накопичення;

г) гроші як засіб платежу;

д) всі відповіді є вірними;

е) немає жодної вірної відповіді.

24. Форми грошей:

а) золоті гроші;

б) паперові гроші — грошові знаки, що випускаються прямо або побічно державним казначейством для бюджетних потреб;

в) кредитні гроші;

г) депозитні гроші;

д) всі відповіді є вірними;

е) немає жодної вірної відповіді.

25. Ліквідність — це:

а) швидкість обігу грошей;

б) здатність грошей обмінюватися на товари та послуги;

в) здатність боргового зобов’язання бути перетвореним в готівкові гроші;

д) всі відповіді є вірними;

е) немає жодної вірної відповіді.

26. Грошовий агрегат М0 включає:

а) обсяг готівки в обігу;

б) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків;

в) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади;

г) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади;

д) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади, цінні папери, векселі.

27. Грошовий агрегат М1 включає:

а) обсяг готівки в обігу;

б) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків;

в) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади;

г) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади;

д) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади, цінні папери, векселі.

28. Грошовий агрегат М2 включає:

а) обсяг готівки в обігу;

б) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків;

в) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади;

г) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади;

д) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади, цінні папери, векселі.

29. Грошовий агрегат М3 включає:

а) обсяг готівки в обігу;

б) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків;

в) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади;

г) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади;

д) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади, цінні папери, векселі.

30. Грошовий агрегат L включає:

а) обсяг готівки в обігу;

б) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків;

в) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади;

г) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади;

д) обсяг готівки і чеків, вкладів до запитання, поточних ощадних рахунків, середньострокові вклади, невеликі вклади, довгострокові вклади, цінні папери, векселі.

31. Суб’єкти власності:

а) індивід;

б) група;

в) суспільство;

г) держава;

д) народ;

е) всі відповіді є вірними;

є) немає жодної вірної відповіді.

32. Основні елементи прав володіння:

а) право управління;

б) право на дохід;

в) право на заборону шкідливого використання речі;

г) всі відповіді є вірними;

д) немає жодної вірної відповіді.

33. Функції ринку:

а) регулююча;

б) соціальна;

в) ціноутворююча;

г) стимулююча;

д) інформаційна;

е) посередницька;

є) сануюча.

34. Умови існування ринку:

а) економічна свобода суб’єктів;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: