эконом талд шпор

«Міндеттемелер» қаржылық есеп берудің келесі нысанында көрсетілген?бухгалтерлік баланста

 1 жұмысшының еңбек өнімділігін анықтау қажет:Өнімді өткізуден түскен табыс 28562, жұмысшылардың саны 96. 297,5

1 жұмысшының орташа жылдық еңбекақысын есептеу қажет: еңбекақы қоры 3820, Жұмысшылардың саны 116. 32,9

Z шот мәні 3-тен жоғары болса, онда ұйымның банкрот болу ықтималдығы:өте төмен

ААААААААААААААААА

Абсолютті өтімділік коэффициенттің мәні:0,2 – 0,25-тен жоғары болмау керек

Абсолютті өтімділік коэффициенті анықталады:ақша қаражаттары мен бағалы қағаздардың қысқа мерзімді міндеттемелерге қатынасы ретінде

Ағымдағы өтімділік коэффициенті анықталады:барлық қысқа мерзімді активтердің қысқа мерзімді міндеттемелердің көлеміне қатынасы ретінде.

Ағымдағы салықтық активтер бабы баланстың келесі бөлімінде сипатталады:қысқа мерзімді активтер

Ағымдағы төлем қабілеттілік келесі мерзімге анықталады:баланс жасау мерзіміне

Аддитивті модельдер келесі жағдайларда қолданылады:Нәтижелік көрсеткіш бірнеше факторлық көрсеткіштің алгебралық сомасын көрсететін болса

Айқындау тәсілі бойынша резервтер жіктелінеді:айқын және айқын емес

Айналым капиталы — ол:Қысқа мерзімді активтерге салынған капитал

Айналым капиталының табыстылығы:таза табыс / айналым капиталы

Айналым қаражаттарын бекіту коэффициенті анықталады:Қысқа мерзімді активтердің орташа мөлшер і/ ӨӨТТ

Айналымдылық көрсеткіштердің өлшем бірлігі:Рет

Активтер – Қысқа және ұзақ мерзімді инвестициялар, ол:Істегі капитал

Активтер құрылымын талдау келесі есептілік негізінде жүргізіледі:Бухгалтерлік баланс

Активтер рентабельділігі:таза табыс / активтердің орташа мөлшері

Активтердің мобилдік коэффициенті сипаттайды:кәсіпорын активтерінің барлық құнындағы ұзақ мерзімді активтердің үлесін

Ақша қаражаттар + Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар / Қысқа мерзімді міндеттемелер, ол:Абсолютті өтімділік коэффициенті

Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілік есепті кезеңде болған өзгерістерді сипаттайды:Ақша қаражаттары мен оның эквиваленттеріндегі

Ақша қаражаттар өтімділік дәрежесіне қарай активтердің келесі тобына жатады:ең өтімді

Ақша қаражаттардың келіп түсуі мен шығуы келесі есептілік негізінде жүргізіледі:Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілікте

Ақша қаражаттары, қорлар және қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар жатады:Қысқа мерзімді активтерге

Ақша қаражаттары, қорлар, қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар жатады:Қысқа мерзімді активтерге

Ақша қаражаттарының түсуі мен шығуының негізгі каналдарын атаңыз:операциялық, инвестициялық және қаржылық қызмет

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әрбір объектіні зерттеген кезде барлық ішкі және сыртқы байланыстар, өзара тәуелділіктер ескерілуі тиіс:Экономикалық талдаудың жүйелі болу қағидасы, ол

БББББББББББББББББББББ

Баланс активтері келесі қағида бойынша құрылған:ең өтімді активтерден өтімділігі төмен активтерге

Баланс валютасы дегеніміз:Активтердің немесе пассивтердің жиынтық сомасы

Баланс неттода негізгі құралдар мына құнмен сипатталады:қалдық құны бойынша

Баланс өтімділігін анықтауда тұрақты міндеттемелер қатарына жатады:меншік капитал

Баланс өтімділігін сипаттайтын теңсіздік:1А ≥1П, 2А≥ 2П, 3А ≥3П, 4А ≤4П

Баланс өтімділігін талдауының мәні:активтегі өтімділік дәрежесі бойынша топталған қаражаттарды пассивтегі міндеттемелермен салыстыру

Баланс пассив баптары топтастырылатын қағида:жедел өтелетін міндеттемелерден баяу өтелетін міндеттемелерге қарай

Баланс-бруттода негізгі құралдар көрсетіледі:бастапқы құны бойынша

Баланстың әрбір бабының мазмұнын, оның бағалау тәсілін, кәсіпорын қызметіндегі ролін, басқа да баптармен байланысын білу – бұл.балансты оқи білу

Баланстың келеcі бабы баяу өтетін активтерге жатады:қорлар

Банкроттықты болжаудың модельдерін жасаған экономист:А. Альтман

Барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен, бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделген әдіс:трендтік талдау

Барлық көрсеткіштер айнымалылар функциясы ретінде көрсетілетін әдіс:Интегралды әдіс

Барлық экономикалық талдау әдістері бөлінеді:дәстүрлі және экономико-математикалық

Басқарудағы талдаудың мақсаты:басшылыққа жоспарлау, бақылау және басқару шешімдерін қабылдауға қажетті ақпарат беру

 Басқарушылық талдау – ол: Ішкі талдау

Бастапқы мәліметтер, координаттар, квадраттар және өлшенген шамалар матрицаларын құрастыру арқылы қолданылатын әдіс:Матрицалық әдіс

Бухгалтерлік баланстың бесінші бөлімі аталады:Меншікті капитал

Бухгалтерлік баланстың бірінші бөлімі аталады:Қысқа мерзімді активтер

Бухгалтерлік баланстың екінші бөлімі аталады:Ұзақ мерзімді активтер

Бухгалтерлік баланстың төртінші бөлімі аталады:Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Бухгалтерлік баланстың тұрады: 5 бөлімнен

Бухгалтерлік баланстың үшінші бөлімі аталады:Қысқа мерзімді міндеттемелер

Бір айналым ұзақтығының өлшем бірлігі:Күн

Біркүндік айналымды анықтаңыз: ӨӨТТ =1530, активтер =1012, активтердің орташа мөлшері = 428,5, таза табыс = 94.4,25

ДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Дайын өнім баланстың келесі бабында көрсетіледі:қысқа мерзімді активтер

Дәстүрлі әдістерге жатады:индекстік әдіс

Дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті.өнімді сатудан түскен табыс / дебиторлық борыштың кезеңдегі орташа шамасына

Дебиторлық және кредиторлық берешектер арақатынас коэффициентінің мәні:2:1

Дивиденд төленеді:Есепті жылдың таза табысынан

Динамика қатарлары әдісін қолданғанда абсолюттік өсу көрсеткіші анықталады: Кейінгі жылдың көрсеткіш мәнінен алдыңғы жыл көрсеткіш мәнін шегеру арқылы 

Динамика қатарлары әдісін қолданғанда көрсеткіштердің өсу қарқыны анықталады: Кейінгі жылдың көрсеткіш мәнін алдыңғы жыл көрсеткіш мәніне бөлу арқылы 

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Екі немесе бірнеше кәсіпорындардың қызметі салыстырылатын талдау түрі:Шаруашылықаралық

Ең өтімді активтерге жататын баланстың бабы:ақша қаражаттары

 Еңбек өнімділігінің өсуіне әсер ететін фактор:ӨӨТТ өсуі

Еңбекақы қорын анықтау қажет: 1 жұмысшының орташа жылдық еңбекақысы 168,0 мың тг, Жұмысшылардың саны 139 адам. 23352,0

Еселік модельдер келесі жағдайларда қолданылады:Нәтижелік көрсеткішті бір факторды екінші фактордың көлеміне бөлу арқылы анықтайтын болса

Есептен тыс ақпарат беру көздеріне жатады:ревизия және тексеру актілері.

Есептен шыққан негізгі құралдар құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны – ол:Негізгі құралдардың шығу rкоэффициенті

Есепті жыл көрсеткіштерін өткен жыл көрсеткіштерімен салыстыру арқылы анықталатын қаржылық талдау әдісі:көлденен талдау

Есепті жылға өнімді өткізуден түскен табысты анықтаңыз:өнім саны = 1400 дана, өнім бағасы =5,5тг. 7700

Есептік ақпарат беру көздеріне жатады:бухгалтерлік және статистикалық есептеу мәліметтер

Есептілікті қалыптастырудың негізгі қағидалары:Есептеу әдісі бойынша есеп; қызметтің үздіксіздігі

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жалпы пайда анықталады:өнімді сатудан алынған табыс – сатылған өнімнің өзіндік құны

Жалпы пайда келесі есептілік нысанында сипатталады:Пайда мен зиян туралы есептілік

Жалпы пайда мен кезең шығындары арасындағы айырма:Негізгі қызметтен түскен табыс

Жарғылық капитал, резервтік капитал және бөлінбеген пайда жатады:Меншікті капиталға

Жарғылық капиталдағы өзгерістер келесі есептілік нысанында сипатталады:Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептілік

Жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды көрсеткішке тигізетін әсерін анықтайтын қаржылық талдау әдісі:факторлық талдау

Жиынтық капиталдың табыстылығы:таза табыс / жиынтық капитал

Жиынтық табыстар мен жиынтық шығындарды салыстыру арқылы анықталады: таза табыс

Жоспарда, есепте, есептілікте сипатталатын ұйымдарда жүзеге асырылатын кеңейтілген ұдайы өндірістің үрдістері, ол:Экономикалық талдау объектісі

Жоспарлы ақпарат беру көздеріне жатады:жоспарлардың барлық түрлері.

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Зерттелінетін субъектінің қызметі туралы экономикалық ақпаратты терең және жан жақты зерттеу, ол:Экономикалық талдау мазмұны

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Иммобилді қаражаттар – бұл:ұзақ мерзімді активтер

Инвестицияланған капитал анықталады:Қысқа мерзімді инвестициялар + Ұзақ мерзімді инвестициялар

Инвестициялау коэффициенті анықталады:меншікті капитал/ негізгі капитал

КККККККККККККККККК

Капиталдың жалпы айналымдылық коэффициенті анықталады:ӨӨТТ / Жиынтық капиталға

Кәсіпкерлік қызметтің ауқымын сипаттайтын коэффициент:Мүліктің нақты құн коэффициенті

Кәсіпорын қызметінің барлық жақтары зерттелетін талдау:Кешенді

Кәсіпорын қызметінің барлық тармақтарын және жақтарын қамтитын экономикалық талдау қағидасы:Кешенділік

Кәсіпорынның дер кезінде өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдер жүргізуге дайындығы:төлем қабілеттілігі

Кәсіпорынның қаржыландыру көздерінің құрамына кіретіндер:меншікті капитал, ұзақ және қысқа мерзімдік міндеттемелер

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда негізгі ақпарат көзі қызметін атқарады:бухгалтерлік баланс

Кәсіпорынның қаржылық жағдайына қандай ішкі факторлар әсер етеді. негізгі құралдарды рационалды пайдалану

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі коэффициентінің теориялық мәні:1-ге тең немесе үлкен

Кез келген компанияның түсіндірме хатында кестелерді құрастыру үшін қолданылатын әдіс:Динамика қатарлары

Кезең шығындары өзіне қосады:әкімшілік шығындар, сату шығындары, қаржыландыру шығындары

Кезеңдегі ұйымның негізгі қызметі бойынша кәсіпкерлік тиімділігін сипаттайды:Іскерлік белсенділік индексі

Келіп түскен негізгі құралдар құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны – ол:Негізгі құралдардың жаңарту коэффициенті

Келісіммен жеткізген өнімнің сапасы сәйкес келмесе жабдықтаушыға ұсынатын айыппұлдық кінә — бұл:рекламация

Кеңістіктік белгі бойынша резервтер жіктелінеді:ішкі шаруашылық, салалық, аймақтық, жалпы мемлекеттік

Кеңістіктік белгі бойынша экономикалық талдаудың түрлері:Ішкі шаруашылықжәне шаруашылықаралық

 Корпоративтік табыс салығының ставкасы:20%

Корреляция коэффициентінің шектері құрайды:0” мен “1” аралығында

Корреляциялық әдіс кезіндегі детерминация коэффициенті сипаттайды:Пайыздық қатынастағы факторлардың әсерін

Корреляциялық әдіс кезіндегі корреляция коэффициенті нені сипаттайды:Көрсеткіштер арасындағы тәуелділік тығыздығын

Корреляциялық әдіс кезіндегі регрессия коэффициенті нені сипаттайды:Факторлардың әсерін

Көлденең талдау арқылы мынаны анықтауға болады:Қаржылық есептілік баптарының өткен кезеңмен салыстырғанда абсолюттік және қатысты ауытқуын

Көрсеткіштер арасында функционалдық байланыс болған кезде факторлардың әсерін анықтау үшін қолданылатын әдіс:Тізбектелген қойылымдар әдісі

Көрсеткіштердің екі жылдағы өзгерісін ауытқу ретінде анықтау:көлденен талдау

Көрсеткіштердің үлес салмағын анықтау келесі әдіспен анықталады:тігінен талдау

Кредиторлық қарыздың айналымдылық коэффиценті анықталады:ӨӨТТ / Кезең ішіндегі кредиторлық қарыздың орташа мөлшері

Күтілетін (перспективті) төлем қабілеттілік келесі мерзімге анықталады:нақты алдыңғы бір мерзімге

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қаржыландыру коэффициентінің теориялық мәні: > 1

Қаржыландыру коэффициентінің формуласы: меншікті капитал / тартылған капитал

Қаржылық есептіліктерге қосымша болып үсынылатын ақпарат:Түсініктеме хат

Қаржылық ресурстарды тарту, олардың қозғалысын ұйымдастыру, оларды белгілі бір сапалы деңгейде ұстап тұру саласындағы кәсіпорынның саясатын өңдеу қандай концепцияға негізделеді:ақшалай ағым концепциясы

 Қаржылық талдау – ол: Сыртқы талдау

Қаржылық талдауда жекелеген көрсеткіштердің жиынтық көрсеткіштегі үлес салмағын анықтайтын әдіс:тігінен талдау

Қаржылық талдауда міндеттемелер сомасы келесі капитал сомасын құрайды:тартылған капитал

Қаржылық талдауда рентабельділікті, айналымдылықты және өтімділікті анықтау кезінде кеңінен таралған әдіс:коэффициенттер

Қаржылық талдаудың нәтижесіне қол жетерлік:Ба баршаларға қол жетерлік

Қаржылық тәуелділік коэффициенті анықталады. тартылған капиталды барлық авансталған капиталға бөлумен

Қаржылық тәуелділік коэффициентінің теориялық мәні:0,4 – 0,5

Қарыз және меншік қаражаттар қатынасының коэффициенті анықталады:тартылған капиталды меншік капиталға бөлумен;

Қарыз және меншік қаражаттар қатынасының коэффициентінің теориялық мәні:≤ 1

Қиын өтетін активтерге жататын баланстың бабы:негізгі құралдар

Қоймадағы дайын өнімнің қалдықтары және жыл аяғында тиеп жіберілген тауарлар көлемінің өсуі:сатудың көлемін кемітеді

Қорлар > Меншікті айналым капиталы теңсіздігі орындалғанда, ұйымның қаржылық жағдайы болады:абсолютті тұрақты

Қорлар айналымдылығы анықталады:сатудан алынған табыс / қорлардың орташа мөлшері

Қорлар өзіне қосады:шикізаттар, материалдар, аяқталмаған өндіріс, дайын өнім

Қорлар өтімділік дәрежесіне қарай активтердің келесі тобына жатады:баяу өтетін

Қорлардың айналымдылығын анықтау қажет, ӨӨТТ= 1530, таза табыс = 65, қорлардың орташа мөлшері = 310. 4,9

Қорытынды пайда келесі есептілік нысанында сипатталады:Пайда мен зиян туралы есептілік

Құндық бағасы бар кәсіпорынның мүлкі, мүліктік, жеке мүліктік емес иелігі және құқығы:активтер

Құрама модельдер – бұл:Бұл әртүрлі комбинациялардағы жай-күйі

Қызмет нәтижелеріне әрекет ету сипаты бойынша резервтер жіктеледі:экстенсивті және интенсивті сипаттағы;

Қысқа және ұзақ мерзімді инвестициялардың қосындысы, ол:Инвестицияланған капитал

Қысқа мерзімді активтер – Қысқа мерзімді міндеттемелер .Таза айналым капиталы

Қысқа мерзімді активтер / Қысқа мерзімді міндеттемелер. Ағымдағы (жалпы) өтімділік коэффициенті

Қысқа мерзімді активтерге салынған капитал:Айналым капиталы

Қысқа мерзімді активтердің айналымдылығын анықтау қажет: ӨӨТТ=182000; таза табыс=15426; қысқа мерзімді активтердің орташа мөлшері= 24288.7,49

Қысқа мерзімді активтердің бір айналымының ұзақтығы анықталады:360 / ҚМА айналымдылығы

Қысқа мерзімді активтердің құрамы:Ақша қаражаттары, қорлар, қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

Қысқа мерзімді активтердің мобильділік коэффициенті анықталады:қысқа мерзімді активтер / баланс валютасы

Қысқа мерзімді кредиторлық борыш баланстың мына бөлімінде көрсетіледі: қысқа мерзімді міндеттемелер

Қысқа мерзімді қаржылық салымдардың табыстылығын анықтайтын қатынас:таза табыс / қысқа мерзімді инвестициялар сомасы

Қысқа мерзімді қарыз коэффициенті анықталады:Қысқа мерзімді міндеттемелер / Жалпы міндеттемелер сомасы

Қысқа мерзімді міндеттемеге жататын баланс бабы:жарғылық капитал

ММММММММММММММ

Мазмұнына қарай көрсеткіштер жіктеледі:сапалық және сандық көрсеткіштер

Маневрлеу коэффиценті анықталады:Меншікті айналым капиталы / Меншікті капитал

Маневрлеу коэффициентінің теориялық мәні: ≥ 0,5

Маржиналды табыс бұл –өнімді өткізуден түскен табыс пен айнымалы шығындар арасындағы айырма

Материал сиымдылығы қалай аныкталады?Материалдық шығындар / шығарылған өнім көлемі

Материалдық емес активтер, биологиялық активтер, барлау және бағалау активтері жатады:Ұзақ мерзімді активтерге

Материалдық шығындардың әр бір теңгесіне есептелген өнімнің көлемі қай көрсеткішпен сипатталады?материал қайтарымдылығы

Меншікті айналым капиталы анықталады:Меншікті капитал – Ұзақ мерзімді активтер 

Меншікті айналым капиталы көрсетеді:меншік иесінің капиталының қаншалықты айналымда екенін

Меншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз ету коэффициенті анықталады:меншікті капитал – қысқа мерзімді активтер / ұзақ мерзімді активтер

Меншікті капитал – Ұзақ мерзімді активтер = ол:Меншікті айналым капиталы

Меншікті капитал келесі есептілік нысанында сипатталады:Бухгалтерлік баланс

Меншікті капитал мен авансталған капиталдың арақатынасын анықтайтын коэффициент:тәуелсіздік

Меншікті капитал мен тартылған капиталдың арақатынасын анықтайтын коэффициент:қаржыландыру

Меншікті капитал мен тартылған капиталдың қосындысы, ол:Авансталған капитал

Меншікті капитал мен ұзақ мерзімді міндеттемелер қосындысы, ол:Перманенттік капитал

Меншікті капитал табыстылығының коэффициенті:таза табыс / меншікті капитал;

Мобилді қаражаттар – бұл:қысқа мерзімді активтер

Мультипликативті модельдер келесі жағдайларда қолданылады:Нәтижелік көрсеткіш бірнеше фактордың көбейтіндісін көрсететін болса

Мүліктің нақты құн коэффициентін анықтайтын қатынас:негізгі құралдардың қалдық құны / баланс валютасы

НННННННННННННННН

Нақты салалардың экономикасын зерттейтін талдау түрі:Салалық

Нәтижелік көрсеткіш бірнеше фактордың көбейтіндісін көрсететін болса;Мультипликативті модель

Нәтижелік көрсеткіш бірнеше факторлық көрсеткіштің алгебралық сомасын көрсететін болса, ол:Аддитивті модель

Нәтижелік көрсеткішті бір факторды екінші фактордың көлеміне бөлу арқылы анықтайтын болса, ол:Еселік модель

Нәтижелік көрсеткіштің әртүрлі комбинациялардағы жай-күйі:Құрама модель

Нәтижесінде меншікті капитал мен қарыз қаражаттарының құрамы мен мөлшері өзгеріске ұшырайтын субъектінің қызметі:қаржылық қызмет

Негізгі капитал — ол:Ұзақ мерзімді активтерге салынған капитал

Негізгі капитал табыстылығы анықталады:Таза табыс / Негізгі капитал

Негізгі құралдар баланстың келесі бөлімінде көрсетіледі:ұзақ мерзімді активтер

Негізгі құралдар өтімділік дәрежесіне қарай активтердің келесі тобына жатады:қиын өтетін

Негізгі құралдардың айналымдығы:өнімді сатудан түскен табыс / негізгі құралдардың орташа шамасына

Негізгі құралдардың активті бөлігінің үлес салмағын анықтайтын қатынас:жұмысшы машиналар, көлік құралдары мен жабдықтар құны / жалпы негізгі құралдар құны

Негізгі құралдардың баланстық құны дегеніміз:бұл жинақталған тозу сомасын алып тастағандағы негізгі құралдардың бастапқы немесе ағымдағы құны

Негізгі құралдардың жаңарту коэффициенті анықталады:Келіп түскен негізгі құралдар құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны

Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициенті анықталады:негізгі құралдардың қалдық құны/ негізгі құралдардың бастапқы құны

Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициенті сипаттайды:техникалық жағдайын

Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициентін анықтау: негізгі құралдардың бастапқы құны =138, негізгі құралдардың қалдық құны = 78, тозу сомасы =70. 56,5%

Негізгі құралдардың қалдық құны / негізгі құралдардың бастапқы құны – ол:Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициенті

Негізгі құралдардың қор қайтарымдылығы есептеледі:өнімді өткізуден түскен табыс / негізгі құралдардың орташа жылдық құны

Негізгі құралдардың қор қайтарымдылығы сипаттайды:пайдалану тиімділігін

Негізгі құралдардың қор қарулығы анықталады:негізгі құралдардың орташа жылдық құны / жұмысшылардың саныСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: