экзамен ответы готов

«Инновациялық кәсіпкерлік» пәнінен емтихан жауаптары:

«Кәсіпкер – қалыпты тәуекелділік жағдайында әрекет ететін қуатты адам» — деп тұжырымдаған кім?Д.Маклелланд

«Кәсіпкер – кез келген мүмкіндікті максималды пайдамен пайдаланатын адам» — деп тұжырымдаған кім?П.Друкер

«Кәсіпкер – инициатива көрсететеін, әлеуметтік – экономикалық механизмді ұйымдастыратын адам. Тәуекелділік жағдайында әрекет етіп, ол мүмкін сәтсіздікке толық жауапкершілікті көтереді» — деп тұжырымдаған кім?А.Шапиро

«Кәсіпкерлік – құнға ие қандай да бір жаңаны жасау үрдісі, ал кәсіпкер – осының барлығына қажетті уақыт пен күш жұмсайтын, мадақтауға ақша және қол жеткізгенге қанағаттанушылық алып, өзіне барлық қаржылық, психологиялық жән әлеуметтік тәуекелділік алатын адам» — деп тұжырымдаған кім?Р.Хазрич

«Кәсіпкер – тәуекелділік жағдайында жұмыс істейтін адам» — деп тұжырымдаған кім?Р.Кантильон

«Кәсіпкер – кәсіби ісіне жауапкершілікті көтеретін тұлға; кәсіпорынды жоспарлайтын, бақылайтын, ұйымдастыратын және оған иелік ететін тұлға» — деп тұжырымдаған кім?К.Бодо

«Капитал беретін және ол үшін пайыз алатындарды және өзінің ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында пайда алатындарды ажырату керек» — деп тұжырымдаған кім?Ф.Уокер

«Кәсіпкер – жаңа технологияларды әзірлейтін жаңашыл» — деп тұжырымдаған кім?Й.Шумпетер

Инновациялық принциптер туралы айта отырып, П.Друкер істеу керек және істемеу керек нәрселер қатарын атады. Істемеу керек:Ақылды боп көрінуге талпынудың керегі жоқ.

Инновациялық принциптер туралы айта отырып, П.Друкер істеу керек және істемеу керек нәрселер қатарын атады. Істемеу керек:Әр түрлілік енгізуге талпынбаңыз, көптеген нәрселерді бір уақытта істеуге талпынбаңыз.

Инновациялық принциптер туралы айта отырып, П.Друкер істеу керек және істемеу керек нәрселер қатарын атады. Істемеу керек:Инновациялық қызметпен болашақ үшін айнылысуға талпынбаңыз. Онымен бүгінгі күн үшін айналысыңыз.

Қаржылық, материалды-техникалық құралдар, прогрессивті технологиялар резервтерінің, қажетті шаруашылық және ғылыми-техникалық инфрақұрылымның, инновациялық қызметті қаржыландырудың мемлекеттік бағдарламаларының болуы; инновациялық қызметке материалдық мадақтау — инновациялық кәсіпкерліктің дамуына ықпал ететін қандай фактор болып табылады?Экономикалық, технологиялық

Инновациялық қызметті мадақтайтын заңды шаралар, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау — инновациялық кәсіпкерліктің дамуына ықпал ететін қандай фактор болып табылады?Саяси, құқықтық

Ұйымдық құрылым икемділігі, басқарудың демократиялық стилі, ақпараттың көлденең ағымының басымдығы, өзін өзі жоспарлау, түзетулерге жол беру; орталықсыздандыру, автономдық, мақсатты, мәселелі топтарды қалыптастыру, реинжиниринг — инновациялық кәсіпкерліктің дамуына ықпал ететін қандай фактор болып табылады?Ұйымдық басқарушылық

Моральдық мадақтау, қоғамдық мойындау; өзін өзі жүзеге асыру үмкіндігін қамтамасыз ету, шығармашылық еңбекті босату. Еңбек ұжымындағы қалыпты психологиялық ахуал - инновациялық кәсіпкерліктің дамуына ықпал ететін қандай фактор болып табылады?Әлеуметтік психологиялық мәдени

Инновациялық кәсіпкерлік стадиялары қатарында жоқ:

Инновациялық кәсіпкерлік стадиялары қатарында жоқ:

Инновациялық кәсіпкерлік стадиялары қатарында жоқ:

Инновациялық идеяларды генерациялау

Неғұрлым перспективті идеяларды іріктеу және бағалау

Бизнес-жоспарлардыәзірлеу

Қажеттіресурстардыіздеу

Инновациялықкәсіпорындытіркеу

Эсперименталдыүлгініжасаужәнеендіру

Жасалғанинтеллектуалдыөнімдіқорғау

Сатумәліметтерінталдаужәнесәйкестүзетулер

Жаңатауардымассалықөндіру

Инновациялыққызметтентабысалу( мыналар кіреді)

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің түрі болып табылмайды:

20.Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің өндірістік түрі:инновациялық, ғылыми-техникалық, тауарлар өндіру және өндірістік қызметтер көрсету, тауарлар мен қызметтерді өндірістік тұтыну, құрылыс, жөндеу-құрылыс және ауылшаруашылық жұмыстарын орындау, көлік операцияларын және байланыс операцияларын орындау, ақпараттық;

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің коммерциялық түрі:сауда, сауда-сатып алу, сауда делдалдық, тауар биржаларындағы;

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің қаржылық түрі:банктік, сақтандыру, лизингтік, қор биржаларындағы;

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің консалтингтік түрі:жалпы басқару, әкімшіліктік, қаржылық басқару, персоналды басқару, маркетинг және логистика, ақпараттық технологиялар.

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің өндірістік түрі:

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің коммерциялық түрі:

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің қаржылық түрі:

Инновациялық кәсіпкерлік қызметтің консалтингтік түрі:

Инновациялық қызмет табысы тәуелді емес:

Инновациялық қызмет табысы тәуелді емес:

Инновациялық қызмет табысы тәуелді емес:

Ғылымда және инновациялық дамуда көшбасшылыққа бағдарланған, фундаменталды және қолданбалы зерттеулерге едәуір ресурстарды бөлетін, ірі мақсатты кешенді бағдарламалар мен жобаларды, оның ішінде экономиканың әскери-өнеркәсіптік секторда, жүзеге асыратын ел:АҚШ.

Ғылымда және инновациялық дамуда көшбасшылыққа бағдарланған, фундаменталды және қолданбалы зерттеулерге едәуір ресурстарды бөлетін, ірі мақсатты кешенді бағдарламалар мен жобаларды, оның ішінде экономиканың әскери-өнеркәсіптік секторда, жүзеге асыратын ел:Ұлыбритания

Ғылымда және инновациялық дамуда көшбасшылыққа бағдарланған, фундаменталды және қолданбалы зерттеулерге едәуір ресурстарды бөлетін, ірі мақсатты кешенді бағдарламалар мен жобаларды, оның ішінде экономиканың әскери-өнеркәсіптік секторда, жүзеге асыратын ел:Франция

Инновацияны белсенді таратушы, экономиканың басрлық сфераларында жағымды инновациялық ортаны құратын ел:Германия

Инновацияны белсенді таратушы, экономиканың басрлық сфераларында жағымды инновациялық ортаны құратын елШвеция

Инновацияны белсенді таратушы, экономиканың басрлық сфераларында жағымды инновациялық ортаны құратын елШвейцария

Әлемдік ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне жоғары сезімталдықпен ерекшеленетін, барлық түрдегі инновация облысында түрлі секторлардың әрекетін белсенді үйлестіруші ел:ҚХР

Әлемдік ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне жоғары сезімталдықпен ерекшеленетін, барлық түрдегі инновация облысында түрлі секторлардың әрекетін белсенді үйлестіруші ел:Жапония

Әлемдік ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне жоғары сезімталдықпен ерекшеленетін, барлық түрдегі инновация облысында түрлі секторлардың әрекетін белсенді үйлестіруші ел:Оңтүстік Корея

Инновациялық дамуды қолдау, реттеу және ынталандыру үшін мемлекет белсенді пайдаланбайды:Әкімшіліктік және экономикалық әдістер;

Бюджеттен қаржыландыру;ҒЗТКӘ-ді (НИОКР) субсидиялау; Университеттерде фундаменталды және қолданбалы зерттеулер жүргізу. (осылардан басқасын)

Дамыған елдерде қолданылатын инновациялық кәсіпкерлікті тікелей қаржыландыру әдісі:Әкімшіліктік-ұйымдастырушылық әдіс.

Дамыған елдерде қолданылатын инновациялық кәсіпкерлікті тікелей қаржыландыру әдісі:Бағдарламалық-мақсатты әдіс.

Дамыған елдерде қолданылатын инновациялық кәсіпкерлікті тікелей қаржыландыру әдісі:Субсидиялар (гранттар).

Дамыған елдерде қолданылатын ИК-ні жанама қаржыландыру әдісі:Салық жеңілдіктерінің түрлі әдістері негізгі рөл атқарады.

Өнеркәсібі дамыған елдерде салық жеңілдіктерінің келесі түрі пайдаланылмайды:Бірнеше жыл бойы инновациялық жобаны жүзеге асырудан алынған және дамуға бағытталатын пайдаға «салық каникулдары»;

Тапсырыс бойынша және ммелекеттік кәсіпорындармен бірігіп орындайтын ҒЗТКӘ-ге бағытталған пайдаға салық ставкасын төмендету;

Интеллектуалдық меншік құрамына кіретін патенттерді, лицензиялрады, «ноу-хау»және басқа материалдық емес активтерді пайдалану нәтижесінде алынған пайдаға жеңілдікпен салық салу;

Пайдадан салықтық төлемдерді инновациялық және басқа мақсаттарға шығындарға кейінге қалдыру. (осылардан басқасы)

Тәуекелді бизнесті қаржыландыру жүзеге асырылмайды:

Тәуекелді бизнесті қаржыландыру жүзеге асырылмайды:

Тәуекелді бизнесті қаржыландыру жүзеге асырылмайды:

Тәуекелді бизнесті қаржыландыру жүзеге асырылмайды:

Тәуекелді бизнесті қаржыландыру жүзеге асырылмайды:

Тәуекелді бизнесті қаржыландыру жүзеге асырылмайды:

Тәуекелді бизнесті қаржыландыру жүзеге асырылмайды:

Тәуекелді бизнесті тікелей қаржыландырумен жүзеге асыратын ел: Франция, АҚШ және т.б.

Тәуекелді бизнесті тікелей қаржыландырумен жүзеге асыратын ел: Франция, АҚШ және т.б.

Тәуекелді бизнесті пайызсыз ссудалар берумен тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Швеция, Германия

Тәуекелді бизнесті пайызсыз ссудалар берумен тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Швеция, Германия

Тәуекелді бизнесті мүмкін тәуекелділікті ескеріп, инновацияны ендіру қорларын құру арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Англия

Тәуекелді бизнесті мүмкін тәуекелділікті ескеріп, инновацияны ендіру қорларын құру арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Германия

Тәуекелді бизнесті мүмкін тәуекелділікті ескеріп, инновацияны ендіру қорларын құру арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Франция, Швейцария, Нидерланды

Тәуекелді бизнесті мүмкін тәуекелділікті ескеріп, инновацияны ендіру қорларын құру арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Швейцария

Тәуекелді бизнесті мүмкін тәуекелділікті ескеріп, инновацияны ендіру қорларын құру арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Нидерланды

Тәуекелді бизнесті жеке дара өнертапқыштар үшін мемлекеттік баждарды төмендету арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Австрия

Тәуекелді бизнесті жеке дара өнертапқыштар үшін мемлекеттік баждарды төмендету арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Германия

Тәуекелді бизнесті жеке дара өнертапқыштар үшін мемлекеттік баждарды төмендету арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: АҚШ

Тәуекелді бизнесті жеке дара өнертапқыштар үшін мемлекеттік баждарды төмендету арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Жапония

Тәуекелді бизнесті егер өнертабыс энергияны үнемдеуге қатысты болса, баждарды төлеуді кейінге қалдыру немесе олардан босату арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Австрия

Тәуекелді бизнесті жеке дара өнертапқыштардың тапсырыстары бойынша ақысыз іс жүргізу, патенттік сенімгерлерге ақысыз қызмет көрсету, баж төлеуден босату арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Нидерланды

Тәуекелді бизнесті жеке дара өнертапқыштардың тапсырыстары бойынша ақысыз іс жүргізу, патенттік сенімгерлерге ақысыз қызмет көрсету, баж төлеуден босату арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Германия

Тәуекелді бизнесті жеке дара өнертапқыштардың тапсырыстары бойынша ақысыз іс жүргізу, патенттік сенімгерлерге ақысыз қызмет көрсету, баж төлеуден босату арқылы тікелей қаржыландыруды жүзеге асыратын ел: Жапония

Ұлттық инновациялық жүйенің табысты дамуына кедергі келтіретін фактор: ҒЗТКӘ-ні қаржыландырудағы бизнестің аз үлесі

Ұлттық инновациялық жүйенің табысты дамуына кедергі келтіретін фактор: «ақылдың кетуі»

Ұлттық инновациялық жүйенің табысты дамуына кедергі келтіретін фактор: Дамудағы территориалдық диспропорция

Ұлттық инновациялық жүйенің табысты дамуына кедергі келтіретін фактор: Халықтың жылдам қартаюы

Ұлттық инновациялық жүйенің табысты дамуына кедергі келтіретін фактор: Әскери-өнеркәсіптік кешенге жоғары шығындар; Венчурлік капиталдың дамымаған нарықтары; Бюрократия

Инновациялық жүйенің дамуына ықпал ететін фактор: Мемлекеттің дәл қалыптасқан мақсаттары мен міндеттері бар тізбектелген және ұзақ мерзімді инновациялық саясаты

Инновациялық жүйенің дамуына ықпал ететін фактор: Инновациялық экономика құрылысы және инновациялық саясатты жүзеге асыру үшін фундамент ретінде қолда бар инновацияялық әлеуетті ұтымды пайдалану;

Инновациялық жүйенің дамуына ықпал ететін фактор: Жеке, зерттеу және білім беру секторлары арасындағы ынтымақтастықты орнату және күшейту бойынша жүйелі күш салу;

Инновациялық жүйенің дамуына ықпал ететін фактор: Инновациялық технологиялық әлеует үшін жеткіліксіз жылдам дамитын не дербес дамымайтын маңызды бағыттарды айқындау және мақсатты қолдау;

Инновациялық жүйенің дамуына ықпал ететін фактор: Әлеуетті инновациялық фирмалардың неғұрлым үлкен көлемін оларға мемлекеттік қолдау беру арқылы қамту

Инновациялық жүйенің дамуына ықпал ететін фактор: Инноваццияларды, құрылатын және алынатын технологияларды коммерциаландырудың дамыған бағдарламалары

Инновациялық жүйенің дамуына ықпал ететін фактор: Трансұлттық корпорациялардың шетелдік инвестицияларын саналы тарту; Интеллектуалды меншік облысында дамыған заң шығарудың болуы; өте жақсы халықаралық тәжірибені жүйелі зерттеу және ендіру

Инновациялық жүйенің дамуына кедергі келтіретін фактор болып табылатын ҒЗТКӘ-ні қаржыландырудағы бизнестің аз үлесі қай елдерге тән? Франция, Швеция, Нидерланды, Үндістан

Инновациялық жүйенің дамуына кедергі келтіретін фактор болып табылатын «ақылдың кетуі» қай елдерге тән? Франция, Германия

Инновациялық жүйенің дамуына кедергі келтіретін фактор болып табылатын дамудағы территориалдық диспропорция қай елдерге тән? Германия, Үндістан, Қытай, Франция, Норвегия

Инновациялық жүйенің дамуына кедергі келтіретін фактор болып табылатын халықтың жылдам қартаюы қай елдерге тән? Еуро одақ елдері

Инновациялық жүйенің дамуына кедергі келтіретін фактор болып табылатын әскери-өнеркәсіптік кешенге жоғары шығындар қай елдерге тән? Швеция, Израиль

Инновациялық жүйенің дамуына кедергі келтіретін фактор болып табылатын венчурлік капиталдың дамымаған нарықтары қай елдерге тән? Дания, Германия

Инновациялық жүйенің дамуына кедергі келтіретін фактор болып табылатын бюрократия қай елдерге тән? Үндістан, Бразилия, Азия елдері

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылмайды:

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылатын инновациялық кластерлерді құру қай елдерге тән? Франция, Германия

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылатын ірі трансұлттық корпорацияларда негізгі инновацияларды жүзеге асыру қай елдерге тән? Швеция, Франция, Нидерланды, Үндістан, Жапония

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылатын ақысыз білім беруді қамтамасыз ету қай елдерге тән? Германия, Норвегия

Ұлттық инновациялық жүйені дамыту үшін пайдаланылатын мемлекеттік саясат шарасы болып табылатын «инновациялық ваучерлерді» пайдалану білім беруді қамтамасыз ету қай елдерге тән? Нидерланды, Ұлыбритания, Германия

Салу объектісіне сәйкес инвестиция түрі:

Салу объектісіне сәйкес инвестиция түрі: Нақты;

Салу объектісіне сәйкес инвестиция түрі: Қаржылық;

Салу объектісіне сәйкес инвестиция түрі: Капитал құрайтын;

Салу объектісіне сәйкес инвестиция түрі: Портфелді.

Салу объектісіне сәйкес инвестиция түрі:

Меншік нысаны бойынша инвестиция түрі: Мемлекеттік;

Меншік нысаны бойынша инвестиция түрі: Муниципалды;

Меншік нысаны бойынша инвестиция түрі: Жеке;

Меншік нысаны бойынша инвестиция түрі: Қоғамдық және діни ұйымдар;

Меншік нысаны бойынша инвестиция түрі: Тұтыну кооперациялары;

Меншік нысаны бойынша инвестиция түрі: Аралас.

Ішкі және сыртқы инвестицияның ел экономикасына ағымына әсер ететін экономикалық, саяси, қаржылық жағдайлар – бұл: Инвесициялық ахуал

Инвестициядан айырылу, олардан толық қайтарымдылықты алмау, салымдардың құнсыздану қаупі – бұл: Инвестициялық тәуекел

Макродеңгейдегі инвестициялық әлеуетке кірмейтін әлует:

Макродеңгейдегі инвестициялық әлеуетке кірмейтін әлует:

Макродеңгейдегі инвестициялық әлеуетке кірмейтін әлует:

Макродеңгейдегі инвестициялық әлеуетке кірмейтін әлует:

Макродеңгейдегі инвестициялық әлеуетке кірмейтін әлует:

Макродеңгейдегі инвестициялық әлеуетке кірмейтін әлует:

Макродеңгейдегі инвестициялық әлеуетке кірмейтін әлует:

Инновациялық кәсіпорынның оң инвестициялық ахуалы құрамдасы болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпорынның оң инвестициялық ахуалы құрамдасы болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпорынның оң инвестициялық ахуалы құрамдасы болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпорынның оң инвестициялық ахуалы құрамдасы болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпорынның оң инвестициялық ахуалы құрамдасы болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпорынның оң инвестициялық ахуалы құрамдасы болып табылмайды:

Инновациялық тәуекелге жатпайды:

Инновациялық тәуекелге жатпайды:

Инновациялық тәуекелге жатпайды:

Инновациялық тәуекелге жатпайды:

Инновациялық тәуекелге жатпайды:

Инвестициялық ахуалды бағалауда ескеру қажет: ИТ және инновациялық тәуекелді

Инвестициялық ахуалды бағалауда ескеру қажет: ИТ және инновациялық тәуекелді

Инновациялық қызметті қаржыландырудың жеке көздері: Бөлінбеген пайда

Инновациялық қызметті қаржыландырудың жеке көздері: Шығып қалған және артық мүлікті өткізуден түсім

Инновациялық қызметті қаржыландырудың жеке көздері: Амортизация , Бас ұйымдардың қаражаттары

Инновациялық қызметті қаржыландырудың тартылған көздері: Қаржы нарығында алынатын қаражаттар

Инновациялық қызметті қаржыландырудың тартылған көздері: Қаражаттарды қайта бөлу

Инновациялық қызметті қаржыландырудың тартылған көздері: Шетелдік инвестициялар

Инновациялық қызметті қаржыландырудың тартылған көздері: Венчурлік капитал және “бизнес-періштелер” қарқаражатта

Тағайындалу белгісі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Институционалды, нарықтық, әәлеуметтік, ұйымдық, коммуникациялық, экспертті-консалтингтік

Ресурс түрі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Өнддірістік-технологиялық, қаржылық, ақпараттық, кадрлық (білім беру)

Инфрақұрылымдық буын белгісі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Білім беру, технополис, инновациялық кластер және т.б.

Инфрақұрылым объектісінің типі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Сызықтық (жол, ақпараттық байланыс) және нүктелік сипаттағы (зертханалық полигон, ЖОО)

Экономика субъектісінің деңгейі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Халықаралық, ел, сала, аймақ, экономикалық аумақ, территориалды-өндірістік кешен, өнеркәсіптік узлов, өнерәсіптік бірлестік, кәсіпорын

Экономика ортасының деңгейі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Макро-, мезо-, микроорта

Халық қажеттілігін қанағаттандыру белгісі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Шағын аудан халқының күнделікті өміріне қызмет көрсететін, білім алу, тамақтану, балаларды тәрбиелеу, емдеу, демалыс және т.б.

Инфрақұрылым әлеуметтілігі белгісі бойынша инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының түрлері: Еңбек, әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-мәдени, тұрмыстық инфрақұрылым, қоршаған ортаны және адамдар дденсаулығын қорғау инфрақұрылымы

Инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының негізгі түрі болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының негізгі түрі болып табылмайды:

151сұрақ. Инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының негізгі түрі болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының негізгі түрі болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының негізгі түрі болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының негізгі түрі болып табылмайды:

Инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымының негізгі түрі болып табылмайды:

Инновациялықкәсіпкерлікинфрақұрылымыныңнегізгітүрлері

Өндірістік-технологиялықинфрақұрылым;

Институционалдыинфрақұрылым;

Әлеуметтікинфрақұрылым;

Құқықтықинфрақұрылым;

Нарықтықинфрақұрылым;

Қаржылық инфрақұрылымның негізгі субъектілері:

Инновациялықжәневенчурлікқорлар;

Инновациялықөнімгетапсырысберушілер;

Инновацилықгранттардыконкурстықтаратуинституттары;

Инновациялыққызметсубъектілерінмемлекеттікмақсаттықаржыландыру (бағдарламалар) жәненесиелендіруинституттары (бюджет, банктер);

Қайырымдылықжәнедемеушілікинституттары;

Сақтандырукомпаниялары;

Инвестициялықинституттар

Нарықтық инфрақұрылымның негізгі субъектілері:

Инновациялықөнімбиржалары;

Брокерлікжәнедилерлікконторалар;

Жарнамакомпанияларыжәнет.

Институционалды инфрақұрылымның негізгі субъектілері, объектілері

Ғылымжәнеғылымисыйымдытехнологияларбойынша комитет;

ЖоғарытехнолоияларжәнеинновацияларбойыншаҮкіметтік комиссия;

Инновациялықдмужәнеинфрақұрылымбасқармасы;

Инновациялыққызметтідамытубойыншаатқарушыбилікоргандары;

Интеллектуалдыменшікбойыншақызмет;

Сарапшылар;

Инноваторлардыңөзінөзіреттеушіұйымдары;

Кәсіподақтар, мешітжәнет.б.

Өндірістік-технологиялық инфрақұрылымның негізгі субъектілері, объектілеріСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: