соц. экономика

Вопросы:

1. Эволюция роли человека в экономике.

2. Эволюция и содаржание понятия людской капитал.

3. Показатели эффективности вложений в людской капитал.

4. Современное состояние функционирования и перспективы развития людского капитала в Украине

1 вопрос . Эволюция роли человека в экономике

Проблема людини завжди займала важливе місце в економічній теорії. Але, як усе в житті, людина змінюється, розвивається , тому її роль і місце в економічній теорії — це не щось раз і назавжди дане. Отже, необхідно дедалі глибше осмислювати цей феномен. Особливо це актуально нині, коли виникла нова категорія «людський капітал», яка відображає нове становище людини у виробництві і суспільстві, коли відбувається переростання людини економічної (homo economicus) у людину творчу (homo creator). Цілком слушно на цьому фоні розглянути особливості розвитку людини в нашій країні і визначити шляхи нарощування людського капіталу і як головного надбання національного багатства, і як головної рушійної сили суспільно-економічного прогресу.

3.1. Докорінна зміна ролі та місця людини на інформаційній (постіндустріальній) стадії цивілізації

Класична економічна теорія бачила предмет свого дослідження у зростанні національного багатства, проте у системі її поглядів людина, її праця займали чільне місце. Так, вона обґрунтувала модель економічної людини, високо оцінювала працю людини як джерело багатства, виділяла в людині її здатність до праці, тобто робочу силу, перетворення її на товар, формування і динаміку вартості товару «робоча сила» і т. ін. Але, як видно, класична школа обмежувала аналіз людини її роллю в економіці.

Неокласична школа вводить людину у визначення предмета економічної теорії і робить крок уперед порівняно з класиками. Так, у А. Маршалла зазначається: «З одного боку, це наука про багатство, але з другого — це наука про людину, яка відчуває на собі вплив найрізноманітніших факторів. Щодо економіки, то вона цікавиться переважно тими мотивами, які впливають… на поведінку людини в ЇЇ економічному житті»1. Як видно, автор говорить про «науку про людину», але тут же вказує, що неокласична школа «цікавиться переважно тими мотивами, які впливають… на поведінку людини в її економічному житті», тобто неокласики, як і класики, зосереджували увагу на економічній людині. У подальшому їхнє трактування ролі людини було спрощене. Спираючись на теорію факторів виробництва, вони принизили людину, зрівняли її з матеріальними факторами виробництва. Вони всіляко доводять, що не лише праця людини, а й земля і капітал створюють нову вартість і збільшують її. Вони приділяють велику увагу аналізові поведінки людей у процесі виробництва, управлінню цими процесами за допомогою стимулів, властивих ринковим відносинам. Приниження та обмеження ролі людини в економіці знайшло продовження в економіксі, мейнстримі, тобто в найбільш поширеній і впливовій формі неокласичного вчення. Вся складність людини, її поведінки зводиться до «максимізації власного задоволення (корисності)»2.

Отже, незважаючи на істотне просування неокласичної школи до підвищення ролі людини, уваги до неї та її праці, все ж вона, а особливо ІЗ основна форма мейнстрим, виявилася неспроможною в такому напрямі цивілізаційного прогресу, як розвиток людини, закономірності її зростання, перетворення намету і критерій суспільно-економічного прогресу. Це надзвичайно широке коло питань, яке включає і зміни місця та ролі праці людини у виробництві, у відносинах праці і капіталу, тобто у відносинах власності шляхом її демократизації, у створенні сприятливих умов для освітнього, професійного та культурного зростання людини, у переході від людини економічної (homo economicus) до людини творчої (homo creator). Як видно, тут йдеться про глибокі якісні зміни в людській праці та в цілому в людській життєдіяльності.

Метафізична філософія, формальна логіка, домінування кількісного аналізу, на яких базується методологія мейнстриму, не забезпечують розв’язання завдань, пов’язаних із кардинальними якісними зрушеннями у розвитку людини, її економічному і суспільному становищі. Для цього потрібна діалектична логіка, глибокий соціально-економічний аналіз.

Слід зазначити, що на Заході є й інші школи економічної науки,які розкривають соціально-економічні проблеми сучасного суспільства, його соціальну структуру в різних аспектах, у взаємозв’язку зі справедливістю і нерівністю у суспільстві. І все ж не можна не бачити, що традиції мейнстриму, пов’язані з використанням формальної логіки, формальних інструментів, тією чи іншою мірою позначаються і на цих, так би мовити, прогресивних напрямах розвитку економічної теорії.

Неокласики виходили з того, що реально існує в житті, в господарській практиці, і фактично абсолютизували ситуацію, яка склалася. Так, машинна техніка зробила людину простим придатком машини, частковим робітником. Парадокс полягав у тому, що кваліфіковані майстри ручної праці, які виготовляли повний продукт, із появою машин у масовому порядку були замінені або перетворені на менш кваліфікованих і часткових робітників, які виконували обмежене число часткових операцій. Машини в руках капіталу стали знаряддям, за допомогою якого формальне підкорення праці було перетворене на реальне підкорення праці капіталу, тобто робітник, позбавлений можливості створювати товар і продавати його самостійно на ринку, як частковий робітник виявися прикутим до капіталу міцніше, ніж ланцюгом. А якщо врахувати, що машини, підвищуючи продуктивність праці, витісняли «зайвих» робітників, перетворювали їх на безробітних, що створювало стійке відносне перенаселення, притаманне буржуазному способу виробництва, яке зумовило повсякчасне перевищення пропозиції робочої сили на ринку над попитом на неї, а отже, і відповідний рух заробітної плати, тобто ціни робочої сили, порівняно з рухом цін на уречевлену працю, тобто машини, сировину, паливо і т. ін. Інакше кажучи, економічна, технологічна, речова залежність робітника від капіталу була настільки великою, що людина опинялася фактично на одному рівні з матеріальними факторами виробництва.

З розвитком машинного виробництва ситуація змінюється докорінно. Комплексна механізація, автоматизація виробництва, а тим більше застосування інформаційно-комунікаційних технологій потребують добре освіченого, висококваліфікованого працівника, який завдяки своїм ґрунтовним знанням, практичному досвіду і вмінню виконує складні, інтелектуальні операції, здійснює функцію контролю за роботою складної техніки і технології, забезпечує їх безперебійне функціонування. Це ставить нові, набагато вищі вимоги до освіти людини. В умовах інформаційної економіки і суспільства все більш нагальною стає проблема знання й уміння використовувати комп’ютер, основи економіки і права, іноземної мови, етики і безпеки життєдіяльності. Поступово, але невпинно зростають вимоги до рівня освіти. Середньої освіти вже не вистачає тому зростає потреба у вищій освіті. Тому сучасні виробничі та суспільні процеси потребують все більш ґрунтовно освіченої людини, інтелектуально розвинутої, спроможної вільно орієнтуватися в складних умовах виробничого і суспільного життя, аналізувати їх і приймати обґрунтовані рішення. Цілком зрозуміло, що раніше відтворення робочої сили обмежувалося порівняно мінімальними обсягами споживання матеріальних і культурних благ. У сучасних умовах за суспільно-нормального забезпечення потреб у матеріальних благах центр уваги все більше зміщується на якнайповніше задоволення потреб в освіті, науці, культурі, мистецтві і т. ін. Тільки в такий спосіб можна забезпечити швидкий розвиток людського інтелекту та його зворотний вплив на розвиток економіки і суспільства. Як видно, сучасне високотехнологічне виробництво потребує не часткового робітника, не залежну людину, а людину вільну, озброєну сучасними знаннями, вмінням їх застосовувати й ефективно використовувати. Це людина, яка користується всіма благами цивілізації, їй забезпечене заможне і культурне життя. Для неї праця має творчий характер, стає внутрішньою потребою. Отже, докорінна зміна технології виробництва, соціально-економічних умов життя і праці людини зумовлює виникнення дійсно нової категорії «людський капітал» як внутрішньо властивої новій економіці і суспільству.

Єдине, що треба мати на увазі, не можна спрощувати ці процеси, як ми вже зазначали. Навіть комп’ютери — якісно нова техніка, що примножує можливості людського розуму — поряд з розв’язанням складних загальнодержавних чи галузевих проблем організації й управління можуть використовуватися для розв’язання утилітарних, технологічних завдань, а працівник, який їх виконує, є таким самим частковим працівником, як і на зорі машинної техніки. Цілком зрозуміло, що за підготовкою такий працівник менш освічений, і професійно, за досвідом роботи, його вміння обмежене виконанням суто технічних, вузькоприкладних завдань, хоч теж потрібне та корисне.

Важливу роль у відтворенні та нарощуванні людського капіталу відіграє ринок праці. Його функціонування і розвиток відбуваються в процесі взаємодії зі сферою виробництва. Адже саме тут формується попит на робочу силу, на її кількість і якість, саме тут відбувається зростання робочих місць, склалаються співвідношення між високотехнологічними робочими місцями, заміщення яких потребує робітників високої кваліфікації, і тими робочими місцями, де технічний рівень залишається незмінним. Причому на ринок праці активно впливають традиції, які склались у сфері праці, та національний менталітет. Усе це зумовлює те, що на ринку праці, на відміну від решти ринків, ніколи не досягається стан рівноваги, оскільки пропозиція робочої сили, як правило, перевищує попит на неї і це набуває втілення у безробітті, тобто відносному перенаселенні. Не менш важливою рисою ринку праці є і те, що ціна робочої сили, тобто заробітна плата, як правило, внаслідок хронічного безробіття, відстає від цін інших товарів. Особливо це виявляється в перехідних економіках, де значний спад виробництва зумовив швидке зростання безробіття, що, у свою чергу, зумовило різке падіння заробітної плати й усіх доходів населення, погіршення життєвих умов, зубожіння на одному полюсі й нічим не виправдане зростання багатства — на другому, що значно ускладнило соціальні відносини. Все це істотно деформувало процеси відтворення робочої сили, зумовило глибокі кількісні та якісні зміни. Руйнація насамперед технологічно розвинутих галузей призвела до масового витіснення з виробництва висококваліфікованих працівників, робітників та інженерно-технічного персоналу, що різко скоротило попит виробництва на людей, які створюють чи обслуговують нову техніку. Водночас має місце попит на менш кваліфіковану та низько-кваліфіковану робочу силу, тому що вона, по-перше, значно дешевша, і, по-друге, для її відтворення не потрібні великі затрати, пов’язані з освітою та культурою. Весь комплекс тенденцій визначив погіршення відтворення людського капіталу, що набуло втілення: у великому зростанні безробіття, відкритого і прихованого; зниженні частки оплати праці найманих працівників у ВВП; невиплаті заробітної плати і зростанні заборгованості підприємств перед працівниками; виплаті заробітної плати у натуральній формі; зростанні оподаткування; підвищенні плати за житлово-комунальні послуги; комерціалізації освіти та медичної допомоги; звуженні системи соціального забезпечення. Всі ці процеси привели до істотної зміни структури ринку праці, що виявилось у звуженні сегмента, пов’язаного з рухом висококваліфікованої робочої сили (робітників та інженерно-технічних працівників), і розширенні другого сегмента, пов’язаного з порівняно низькою кваліфікацією праці, особливо з працею жінок, молоді, іноземних робітників. Деякі автори вважають, що відмінності між цими сегментами настільки глибокі, що виключають конкуренцію між ними, що кожний із них має свої кадрові особливості та своєрідний характер зайнятості, а отже, начебто ми маємо справу з двома різними ринками8.

На нашу думку, за всієї відмінності це все ж не окремі ринки, оскільки на обох обертається однорідний товар — робоча сила, а два сегменти одного ринку. Інша справа, що деформації у розвитку ринку набрали такої глибини і таких масштабів, що порушено об’єктивно зумовлене протікання процесів на ринку. Як відомо, в умовах ринкових економік, що нормально функціонують, розгортання підготовки висококваліфікованих працівників неминуче скорочує чисельність і знижує роль працівників із нижчим рівнем кваліфікації. Розширення системи професійно-технічної освіти, середньої і вищої освіти інтенсифікує ці процеси. Все це визначає швидке нарощування чисельності та підвищення ролі висококваліфікованих працівників, зростання людського капіталу відповідно до потреб виробництва, яке розвивається на основі передової науки, техніки і технології. Як ми вже зазначали, зовсім інакше розгортаються події в країнах пострадянського простору. Адже тут відбувається перш за все руйнація високотехнологічного виробництва, витіснення висококваліфікованої робочої сили, чому сприяє особливо висока невідповідність рівня оплати цієї категорії праці. І, навпаки, поширення низькотехнологічних виробництв зумовлює зростання низькокваліфікованої праці з відповідною оплатою, що дає змогу підприємцям порівняно легко збільшувати виробництво за невисоких витрат на робочу силу. Тим більше, що підприємці повністю позбавляються витрат на підготовку кадрів, оскільки в умовах спаду виробництва і зростання безробіття для них створювалися, по суті, необмежені можливості використання кадрів робітників та інженерів якнайширшого діапазону за рівнем загальної і професійної підготовки. Негативні процеси у галузі відтворення людського капіталу досить рельєфно відбились у системі вищої освіти. Відбулося різке скорочення обсягів підготовки спеціалістів із природничих і технічних наук за одночасного непомірного збільшення підготовки економістів і юристів. Було створено на комерційній основі сотні приватних ВНЗ із підготовки кадрів цих самих спеціальностей. Якщо врахувати, що це здійснювалося на основі старої кадрової бази, то можна легко уявити, до якого ступеня був «розводнений» професорсько-викладацький склад і як це позначилося на якості підготовки кадрів вищої кваліфікації.

2 вопрос. Эволюция и содаржание понятия людской капитал

Экономисты традиционно разделяют три фактора производства: землю, труд и физический капитал. Начиная с 1960-х гг., усиленное внимание было обращено на качество труда, в частности, на уровень образования и профессиональную подготовку рабочей силы. И в этот период возникла концепция человеческого капитала, воплощенная знаниями, навыками и другими свойствами людей, которые дают индивидуальную экономическую и социальную выгоду. Развитие концепции человеческого капитала связано с трудами Т. Шульца, Г. Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера, Л. Хансена, М. Блауга, С. Боулса, Й. Бен-Порэта, Р. Лейарда и др. Данные авторы трактую понятие человеческого капитала по-разному, делают упор на его отдельные составные элементы.В конце 20 века была присуждена Нобелевская премия по экономике Т. Шульцу (в 1979 г.) и Г. Беккеру (в 1992 г.) за их оценку значимости индивида как фактора экономического роста. «Человеческий капитал начинает рассматриваться как ценный ресурс, гораздо более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий капитал, а не оборудование или производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности» [1].Т. Шульц внес огромный вклад в становление теории человеческого капитала на начальном этапе ее развития, в ее принятие научной общественностью и популяризацию. Он одним из первых ввел понятие человеческого капитала как производительного фактора. И сделал многое для понимания роли человеческого капитала как главного двигателя и фундамента индустриальной и постиндустриальной экономик.Их разработки легли в основу неоклассического направления.Центральная методологическая установка «чикагской школы» человеческого капитала – объяснение экономических процессов на основе принципа максимизирующего поведения индивидуумов – перенесена на самые различные направления внерыночной деятельности человека. При этом упор делается на количественном анализе. Концепция предполагает, что вложения в образование, здравоохранение, миграцию и другие виды деятельности производится на рациональной основе – ради получения больших доходов в будущем.Данные затраты являются исключительно важными для семьи и для всего общества.Основными результатами инвестиций в человека Шульц считал накопление способностей людей к труду, их эффективную созидательную деятельность в обществе, поддержание здоровья и т. д. Он полагал, что человеческий капитал обладает необходимыми признаками производительного характера. Человеческий капитал способен накапливаться и воспроизводиться. По оценкам Шульца, из производимого в обществе совокупного продукта на накопление человеческого капитала используется уже не ¼, а ¾ его общей величины.Г. Беккер первым перенес понятие человеческого капитала на микроуровень. Человеческий капитал предприятия он определил как совокупность навыков, знаний и умений человека. В качестве инвестиций в них Беккер учел в основном затраты на образование и обучение. Беккер оценил экономическую эффективность прежде всего для человека. Дополнительный доход от высшего образования он определил так, что тот кто учился в колледже, он вычитал доходы работников со средним образованием. Издержки образования считались как прямые затраты, так и альтернативные издержки.К ожидаемой отдаче от инвестирования в человеческий капитал относится более высокий уровень заработков, большее удовлетворение от избранной работы в течение жизни, а также более высокая оценка нерыночных видов деятельности.К затратам на производство человеческого капитала относятся:

Прямые затраты, в том числе плата за обучение и другие расходы на образование, смену места жительства и работы;

Упущенный заработок, являющийся элементом альтернативных издержек, поскольку получение образования, смена места жительства и работы связана с потерей доходов;

Моральный ущерб, так как получение образования является трудным и часто неприятным занятием, поиск работы утомляет и истощает нервную систему, а миграция к потере старых друзей и знакомых.

Человеческий капитал – состоит из приобретения знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях производства товаров и услуг.Важнейшими формами вложений в человека в западной экономике считается образование, подготовку на производстве, медицинское обслуживание, миграцию, поиск информации о ценах и доходах, рождение детей и уход за ними.Образование и подготовка на производстве повышают уровень знаний человека, то есть увеличивают объем человеческого капитала. Охрану здоровья, сокращая заболеваемость и смертность, продлевает срок службы человека, а также увеличивает интенсивность его использования. Миграция и поиск информации способствуют перемещению рабочей силы в районы и отрасли, где труд лучше оплачивается, то есть туда, где цена за услуги человеческого капитала выше.Рождение детей и уход за ними представляет собой форму воспроизводства человеческого капитала в следующем поколении.Человеческий капитал может реализоваться только в труде своего обладателя. Напротив, возрастание стоимости капитала не требует от собственника каких-либо затрат труда с его стороны.Ортодоксальные сторонники концепции человеческого капитала стремятся объяснить различия в заработках такими традиционно-экономическими причинами, как уровень образования, качество образования, качество обучения, возраст, объем производственного опыта, продолжительность рабочего времени и т. п.Программное значение для концепции человеческого капитала получила книга, вышедшая в 1974 г. Джоржда Минцера «Образование, опыт и заработки». В ней показывается, что связь заработков с образованием не остается постоянной в течение всей жизни работника.В целом на долю образовательных различий приходится около 25 % общего неравенства в заработках. Значение производственного опыта примерно того же порядка. Еще один из важнейших факторов, включенных в анализ, – число отработанных за год недель. Влияние этих трех переменных – образования, опыта и числа рабочих недель – Дж. Минцер объясняет 60 % всех различий в уровне трудовых доходов.Существует еще «альтернативная» теория человеческого капитала.В ней образование не обязательно должно трактоваться как независимая переменная. Уровень образовательной подготовки во многом зависит от природных способностей человека и условий его воспитания в семье. Образование, следовательно, может выступать всего лишь как посредник, передающий на заработки воздействия, которые исходят от этих глубинных причин.В серии исследований П. Тобмена показано, что на долю генетического потенциала приходится 45 % различий в заработках, на долю социального происхождения – 12 %, тогда как на долю образования – всего лишь 6 %.Р. Херрнстейн доказывает, что устранение всевозможных социальных привилегий и преимуществ привело бы в выделению некой «биологической элиты» и к замене существующего экономического неравенства новой, еще более несправедливой его формой, основанной на различиях в генетическом потенциале.Поэтому достичь более равномерного распределения первичных доходов принципиально невозможно.Изменению и перестройке поддаются лишь распределение вторичных доходов (при помощи налоговых обложений, трансфертных выплат).Радикальные экономисты придерживаются прямо противоположной точки зрения. На их взгляд, место работника в иерархии доходов обуславливается не его врожденными качествами и не его собственными усилиями, а его социальным происхождением. В качестве измерителя используют показатели семейного дохода, уровень образования родителей, профессиональный статус главы семьи и т. д. По их мнению, образование выступает просто как посредник, преобразующий неравенство в социальном происхождении в неравенство доходов.К традиционным каналам, по которым влияние социального происхождения может идти в обход образования – это связь с деловым миров. Радикальная политэкономия добавляет еще один – передачу из поколения в поколение ценностных установок, мотиваций, стереотипов поведения.Если на разных уровнях производственной иерархии требуются работники с разными поведенческими характеристиками и если развитие этих характеристик осуществляется в основном в семье, то социальное происхождение может быть важнейшей причиной воспроизводства экономического неравенства, даже помимо его влияния на уровень образования.Ряд исследователей полагает, что процесс детерминации заработков носит вероятностный характер и складывается под воздействием случайных причин.Так, с точки зрения социолога К. Дженкса в его книге «Неравенство: переоценка влияния семьи и образования в Америке», он обобщил статистический материал и показал, что корреляция между образованием и заработками обнаруживается лишь для агрегатных групповых величин, тогда как при анализе индивидуальных данных связь эта практически исчезает. Более того, согласно полученным оценкам, все факторы, влияющие на уровень доходов – происхождение, генетический потенциал, пол, возраст, цвет кожи, образование, профессия и другие – способны объяснять не более 22 % всех различий в заработках.Отсюда был сделан вывод, что заработки зависят главным образом от числа случайных причин – «удачливости», «везения» человека.Более или менее взвешенной и трезвой оценкой состояния вопроса могут служить выводы, полученные Дж. Фагерлиндом, в исследовании которого процесс детерминации заработков проанализирован, пожалуй, с наибольшей обстоятельностью: «Невозможно согласиться с заключением, будто формального образования почти несущественно при определении того, какой профессиональный статус и заработок будут достигнуты в зрелом возрасте. Вместе с тем точка зрения, предполагающая, что объем формального образования является главной причиной, объясняющей достижение определенного статуса и уровня заработков, также недостаточно обоснована… поскольку важная косвенная роль принадлежит таким факторам, как характеристики семьи и умственные способности.Общая картина взаимосвязи заработков с остальными переменными… такова: ресурсы, к которым индивидуум имеет доступ в раннем детстве, преобразуются в «рыночные активы» (т. е. в качества, которые пользуются спросом на рынке труда) в основном через систему формального образования… хотя прямое воздействие способностей на заработки или мало или несущественно, их косвенный эффект относительно велик. Позднейшие активы, такие как качество обучения, оказывают как прямо, так и косвенно сильное воздействие на заработки».Продолжателем развития концепций человеческого капитала является теория «фильтра» с зачинателем этой теории П. Уилсом. Он писал, что он хотел бы « спасти экономику образования от Чикаго – от предположений о рациональности, совершенной конкуренции, чуть ли не от социальной справедливости рынка».Суть теории «фильтра» заключается в том, что образование трактуется как средство отбора, как устройство, сортирующих учащихся по их производственным качествам.Теория «фильтра», не исключая зависимость образования от заработков, расходится с неоклассической концепцией человеческого капитала в понимании самого механизма этой зависимости и в оценке экономической эффективности образования в масштабах всего хозяйства.Центральная идея этой теории – выдвижение на первый план не производительной, а селективной (информационной) функции образования.Предполагается, что более одаренные люди достигают в среднем более высоких ступений образования и в процессе обучения проходят как бы сортировку учащихся по уровню их способностей.Поэтому при найме работников предприниматели будут использовать информацию о потенциальной производительности работника.Как показал Спенсер, условиями эффективного функционирования системы сигнализации является:

Небесплатность получения сигнала. Если бы он был даровым, то его могли бы приобретать как более, так и менее способные лица, так что по наличию сигнала нельзя было бы судить о деловых качествах человека;

Стоимость приобретения сигнала, которая должна быть обратно пропорциональна производительности работника, т. е. чем способнее человек, тем дешевле должно ему обходиться приобретение сигнала. В противном случан сигналы бы приобретались в равных количествах на одаренных лиц. Если же издержки получения сигнала выше для менее способных, то они будут преобретать его в меньших размерах.

Вместе с тем теория фильтра заставила с большей осторожностью относиться к выводам и рекомендациям, выработанным теорией человеческого капитала. Английские экономисты Р. Лейард и Дж. Псахаропулос попытались доказать, что факты не подтверждают те выводы, которые следуют из гипотезы отбора:

Если бы в качестве «фильтра» использовались аттестаты об образовании, то лица с законченным образованием имели бы более высокие нормы отдачи, чем лица с незаконченным образованием, однако в действительности различия эти очень незначительны;

Если теория отбора верна, то влияние образования на заработки должна уменьшаться с возрастом, поскольку со временем предприниматели на практике узнают способности работников и могут назначить заработную плату в соответствии с их производительностью, а не наугад, по уровню образования. Но и это одинаковыми способностями не только не сокращается, но, наоборот, увеличивается по мере роста их трудового стажа;

На основании теории отбора можно заключить, что издержки по изысканию способных работников среди лиц с низкой подготовкой настолько велики, что превращают разность в оплате труда более или менее обученной рабочей силой. Поэтому фирмы не организуют собственных служб по проверке способностей, а используют в качестве заменителя информацию об образовании работников. Но даже сторонники теории «фильтра» считают подобное положение неверным.

Кроме выше приведенных концепций была и леворадикальная концепция человеческого капитала. К представителям данной концепции относятся С. Боулв, Д. Голдон, Г. Джинтис, М. Карной, Р. Эдвардс и др. В концепции человеческого капитала они видят главную задачу в выявлении места сферы образования в системе общественных отношений капитализма, ее роль в подчинении труда капиталу.В условиях капитализма образование должно выполнять следующие функции:

Делать будущих работников более производительными, наделяя их необходимыми знаниями и навыками, причем масштабы образовательной деятельности должны быть достаточными для создания резервной армии квалифицированного труда, что способствует снижению издержек производства и усиливает экономическую власть предпринимателей над рабочими;

Вырабатывать у учащихся эмоциональные характеристики и стереотипы поведения, необходимые для работы на капиталистическом предприятии, приучать молодежь к отношениям господства и подчинения, пронизывающим всю систему капитализма;

Использование в целях оправдания капиталистического строя с присущими ему формами экономического неравенства и социального угнетения. Образование создает видимость того, что каждый получает «по заслугам» и что нет оснований говорить о социальной несправедливости западного общества. Тем самым оно оправдывает существующую бюрократию иерархии и распределения доходов в зависимости от того, какое место занимает в ней индивидуум.

По мнению радикальных экономистов, образование стало «селекционным» механизмом, обеспечивающим отбор и качественную дифференциацию будущей рабочей силы. Они принимают основные тезисы теории «фильтра» об использовании образования в качестве отбора и сигнализации о профессиональных качествах работников.Большой вклад в обоснование понятия человеческого капитала внес Дж. Р. Уолш, который рассматривал инвестиции в образование с точки зрения получения прибыли. Это высшее и послевузовское образование, которые являются основой для долгосрочной успешной экономической реализации способностей индивида. Он показал ценность получения образования [6].В трудах Ф. Нойманна образование выделяется уже как особый элемент человеческого капитала. Основные его составляющие: культурно-этнические особенности; общее образование; профессиональное образование; ключевые квалификационные качества [9].Теоретические позиции российских ученых отличает более четкое разграничение сущности, содержания, форм или видов, условий формирования, воспроизводства и накопления человеческого капитала.М.М. Критский, одним из первых осуществляет позитивное исследование категории «человеческий капитал», определил ее «как всеобще-конкретную форму человеческой жизнедеятельности, ассимилирующую предшествующие формы потребительную и производительную, адекватные эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и осуществляющуюся как итог исторического движения человеческого общества к его современному состоянию» [10]. Признание всеобщности, историчности и конкретности человеческого капитала позволяет ограничить временные рамки и социально-экономические условия существования такого феномена как человеческий капитал.В дальнейших исследованиях М.М. Критский конкретизирует социально-экономическое содержание категории «человеческий капитал». Во-первых, определяющая роль науки и образования в современном производстве превращает материально-вещественный капитал в одну из форм проявления интеллектуального капитала, в воплощенные в железе станки с ЧПУ автоматические линии. Во-вторых, единственно законная и обществом признаваемая монополия есть монополия на интеллектуальную собственность, на исключительное авторское право. В-третьих, произошел отказ от трактовки собственности только как имущественного отношения и расширения прав интеллектуальной собственности на нематериальные активы. Взгляды М. Критского развиваются в работах Л.Г. Симкиной. Ею рассматриваются исторически последовательные формы обогащения жизнедеятельности как в потреблении, так и в производстве. Источником и формой обогащения в жизнедеятельности человека выступает интеллектуальная деятельность. «Человеческий капитал, — пишет Л. Г. Симкина – определенный нами как основанная на экономии времени обогащение жизнедеятельности является основным отношением современной инновационной экономической системы. Поскольку интеллектуальная деятельность выступает источником увеличения потребления, поскольку ее расширенное воспроизводство является воспроизводством основного экономического отношения – человеческого капитала, как самообогащение жизнедеятельности» [13]. Раскрытие абсолютной и относительной форм обогащения жизнедеятельности через возвышение потребностей и способностей, позволяет Л.Г. Симкиной определить исторически конкретную форму человеческого капитала «Производительная форма человеческого капитала, – пишет она, – выступает как органическое единство двух составных частей – непосредственного труда и интеллектуальной деятельности. Эти части могут выступать либо как функции одного и того же субъекта, либо как организационно-экономические формы разных субъектов, вступающих друг с другом в обмен деятельностью» [17]. Группа ученых под руководством Абалкина Л. И., исследующих проблему стратегического развития России в новом веке рассматривают человеческий капитал как сумму врожденных способностей, общего и специального образования, приобретенного профессионального опыта, творческого потенциала, морально-психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, обеспечивающих возможность приносить доход [14]. Исходя из этого социально-экономический прогресс определяется, прежде всего, новыми знаниями, полученными научно-исследовательскими работниками и осваиваемые в дальнейшем в процессе образования и профессиональной подготовки и переподготовки работников. Основными сферами деятельности, формирующими человеческий капитал, являются научно-образовательный комплекс, система здравоохранения, сферы, непосредственно формирующие условия жизни и быта.Костюк В. Н., исследуя социоэкономические процессы и разрабатывая свою концепцию теории эволюции, определяет человеческий капитал как индивидуальную способность человека, позволяющая ему успешно действовать в условиях неопределенности [8]. В состав человеческого капитала он включает рациональную и интуитивную составляющие. Их взаимодействие может позволить владельцу человеческого капитала добиваться успеха там, где недостаточно одной только высокой квалификации и профессионализма. Дополнительно необходим талант, который требует отдельного вознаграждения. По этой причине в условиях конкурентного рынка успех владельца человеческого капитала в определенном виде деятельности может вознаграждаться суммой, значительно превышающей заработную плату в соответствующей отрасли.Климов С. М., анализируя интеллектуальные ресурсы организации определяет человеческий капитал как совокупность человеческих способностей, дающая возможность их носителю получать доход. Это качество роднит человеческий капитал с другими формами капитала, функционирующими в общественном производстве. Указанный капитал формируется на основе врожденных качеств человека через целенаправленные инвестиции в его развитие [5].Корогодин И. Т., исследуя механизмы функционирования социально-трудовой сферы, определяет человеческий капитал как совокупность знаний, навыков, умений, других способностей человека, сформированных, накопленных и усовершенствованных в результате инвестиции в процессе его жизнедеятельности, необходимых для конкретной целесообразной деятельности и содействующих росту производительной силе труда [7]. Он считает, что важнейшим критерием, выражающим суть капитала, является его накопление. Именно капиталом во всех случаях являются накопленные средства (денежные, вещественные, информационные и др.), из которых люди рассчитывают извлечь доход. Не является из этого определения и понятие человеческого капитала. Многочисленные высказывания основоположников теории человеческого капитала сводятся к тому, что люди увеличивают свои способности производителей и потребителей путем инвестиций в самих себя, а значительный рост капитальных вложений в человека изменяет структуру его доходов. Поэтому человеческий капитал представляет собой не врожденные, а накопленные свойства человека. Человек не может родиться с уже готовым капиталом. Его необходимо создать в процессе жизнедеятельности каждого индивидуума. А врожденные свойства могут выступать лишь в качестве фактора, способствующего плодотворному формированию человеческого капитала [17].Другой представитель российских взглядов – это С. А. Дятлов, который в процессе воспроизводства человеческого капитала различает следующие этапы: микроциклы, локальные циклы и макроциклы оборота человеческого капитала.А. И. Добрынин понимает под человеческим капиталом имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и влияют на рост доходов.Не исключено, что российская система образования уже вплотную приблизилась к черте, как это предсказывает теория «фильтра», может начаться безостановочная «погоня» за дипломами все более высокого уровня. В перспективе это чревато возникновением глубоких структурных дисбалансов на российском рынке труда. С одной стороны, нехватка работников с низкой образованной подготовкой потребует либо резкого повышения их заработной платы, либо либерализации миграционного законодательства и допуска на российский рынок труда мигрантов. С другой стороны, постепенная девальвация вузовских дипломов поведет к тому, что работникам с высшим образованием придется во все в больших масштабах перемещаться на рабочие места, которые не требуют высокой квалификации и которые до этого занимали работники с намного более низкой формальной подготовкой.Нужны глубокие институциональные преобразования, чтобы российская система образования смогла избежать этой опасности.Таким образом, человеческий капитал – это интенсивный производственный фактор развития экономики, общества и семья, включающий образовательную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование Человеческого капитала как производственного фактора развития.

3 вопрос Показатели эффективности вложений в людской капитал

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ

Г. Тугускина

Основа любого бизнеса — люди. Причем не только умеющие с успехом генерировать новые идеи и вдохновлять на их исполнение, но и степень общей вовлеченности сотрудников в деятельность компании. По Эдвинссону и Мэлоуну: «Интеллектуальный капитал — это корни компании, скрытые условия развития, таящиеся за видимым фасадом ее зданий и товарного ассортимента».

Поэтому и искусство управления командой, ее наиболее результативными сотрудниками — задача номер один для современного лидера, важнейшее условие которой — эффективность использования человеческого потенциала. Сами же инвестиции в человеческий капитал оправданы, если они обладают достаточно высоким уровнем окупаемости и рентабельности, уверены эксперты. Поэтому вопрос оценки рисков и экономической эффективности весьма актуален, особенно в условиях современных экономических реалий.

Социально-экономическое развитие в начале нового тысячелетия характеризуется возрастающей ролью человеческого фактора.

Сегодня по-новому понимается роль человеческого капитала. Он выступает главным фактором повышения конкурентоспособности компании. В связи с этим, инвестиции в человеческий капитал являются неотъемлемым элементом успешного развития предприятия.

В век информации главным критерием оценки эффективности компании в достижении конкурентных преимуществ и обеспечении качественных параметров экономического роста выступает человеческий капитал, определяемый как совокупность природных врожденных способностей; дарований; творческого потенциала; морально-психологического и физического здоровья; накопленных и усовершенствованных в результате инвестиций знаний и профессионального опыта, необходимых для целесообразной деятельности в той или иной сфере общественного воспроизводства, приносящей доход их обладателю.

Согласно Роберту Шиллеру из Йельского университета, человеческий капитал составляет 72,1% национального богатства США.1Подобно обычному капиталу, способности, знания, навыки человека имеют свойство накапливаться. При этом их формирование и развитие требует как от самого индивида, так и от общества в целом довольно значительных затрат времени, труда, материальных и финансовых ресурсов, то есть инвестиций. К ним относятся все виды затрат, которые могут быть оценены в денежной или иной форме, носят целесообразный характер, а также способствуют росту в будущем заработков человека.

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться современным предприятиям — это оценка эффективности вложений в человеческий капитал. Сложности, возникающие при этом, в определенной мере объясняются тем, что инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от других видов инвестиций.

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока жизни его носителя (от продолжительности трудоспособного периода).

Чем раньше делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что более качественные и длительные инвестиции приносят более высокий и более долговременный эффект.

2. Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но и способен накапливаться и умножаться. Износ человеческого капитала определяется, во-первых, степенью естественного износа (старения) человеческого организма и присущих ему психофизиологических функций, а во-вторых, степенью морального (экономического) износа вследствие устаревания знаний или изменения ценности полученного образования. Накопление человеческого капитала осуществляется в процессе периодического переобучения работника и накопления им производственного опыта. Если данный процесс осуществляется непрерывно, то по мере использования человеческого капитала его качественные и количественные (качество, объем, ценность) характеристики улучшаются и увеличиваются.

3. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности (активного трудоспособного возраста), а потом резко снижается.

4. При формировании человеческого капитала имеет место «обоюдный множительный эффект». Его суть заключается в том, что в процессе обучения улучшаются и возрастают характеристики и способности не только у обучаемого, но и у того, кто обучает, что впоследствии приводит к росту заработков как первого, так и второго.

5. Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и экономически необходимы. Например, затраты, связанные с криминальной деятельностью, не являются инвестициями в человеческий капитал, поскольку общественно нецелесообразны и вредны для общества.

6. Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, национальными, культурными особенностями и традициями. Так, уровень образования и выбор профессии детьми в значительной мере зависят от семейных традиций и уровня образования их родителей.

7. По сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными как с точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества. [2]

К. Макконнелл и С. Брю выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал:

— расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и неформальное, подготовку по месту работы;

— расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий;

— расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из мест с относительно низкой производительностью в места с относительно высокой производительностью. [3]

С точки зрения Сулеймановой Л.Ш. инвестиции лишь создают основу для производства человеческого капитала в системе образования, здравоохранения, повышения квалификации, экономической мотивации, географической мобильности и т.д. Их содержание — не просто вложение средств, а еще и реальная, осознанная и целенаправленная деятельность инвестора. При этом важную роль в создании человеческого капитала играют затраты труда и усилий по саморазвитию и самосовершенствованию.

Произведенные затраты неизбежно включаются в общественные затраты во всем воспроизводственном процессе.

Структура вложений в человеческий капитал включает в себя следующие виды инвестиций:

образование, подготовка на производстве;

здравоохранение;

мотивация;

поиск информации и миграция;

фундаментальные научные разработки;

экология и здоровый образ жизни;

культура и досуг. [5]

Образование и подготовка на производстве повышают уровень знаний человека, а, следовательно, увеличивают объем и качество человеческого капитала. При повышении уровня образования эффективность труда работника повышается либо посредством увеличения производительности труда, либо посредством получения знаний, которые делают работника способным осуществлять такую трудовую деятельность, результаты которой представляют большую ценность.

Исследования, проведенные профессором кафедры образования Пенсильванского университета Робертом Земски, совместно с экономистом Лайзой Линч из Школы бизнеса Флетчера при университете Тафта и профессором менеджмента из Уортона Питером Капелли (было проанализировали более трех тысяч ста рабочих мест), показали, что при десятипроцентном повышении уровня образования суммарная производительность возрастает на 8,6 %.

Для сравнения: при таком же увеличении основных фондов производительность труда повышается всего на 3,4 %. Иначе говоря, предельная прибыль от инвестиций в человеческий капитал почти втрое превышает прибыль от капиталовложений в технику.2

Накопление человеческого капитала (прирастает человеческий капитал двумя способами: когда организация использует максимальный объем знаний своих сотрудников и когда максимальное число людей владеет знаниями) подразумевает не столько наращивание объема знаний, сколько развитие навыков применения этих знаний, осознание своей значимости и своего места в обществе, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям.

Наряду с образованием, наиболее важными являются вложения в здоровье человека. Экономическая ценность и значимость здоровья для накопления человеческого капитала безусловны. Низкий уровень продолжительности жизни в стране автоматически включает в число приоритетных затрат инвестиции на поддержание здоровья, что способствует продлению жизни человека, а, следовательно, и времени функционирования человеческого капитала.

Неудовлетворительное состояние здоровья снижает производительность труда: физически слабые и больные работники не могут в полной мере реализовать свой человеческий капитал, поэтому организация экономически заинтересована в инвестициях в здоровье сотрудников. В связи с этим приобретают особое значение расходы организации на поддержание хорошего физического состояния своих сотрудников: профилактику профзаболеваний, предоставление диетического питания для отдельных работников и (или) бесплатного питания для всех сотрудников, медицинское обслуживание по месту работы и оплату путевок в дома отдыха, лечение в медицинских учреждениях, профилакториях и санаториях, улучшение жилищных условий, страхование работников от несчастных случаев.

К инвестициям в человеческий капитал сегодня актуально относить и расходы на фундаментальные научные разработки. В процессе развития науки не только создаются интеллектуальные новации, на основании которых затем формируются новые технологии производства и способы потребления, но и происходит преобразование самих людей, которые выступают носителями новых способностей и потребностей. В информационном обществе наука превращается в своеобразный генератор «человеческого капитала».

Культура накладывает свой отпечаток на процесс воспроизводства человеческого капитала, так как без «духовной пищи» невозможно гармоничное развитие личности. В культуре концентрируется опыт поколений, сохраняются знания, умения, навыки. Культурный уровень граждан в значительной степени определяет экономические достижения общества, его социально-политическую, идеологическую, образовательную и духовно-моральную структуру.

При инвестировании финансовых ресурсов в человеческий капитал у руководства предприятия возникает ряд вопросов, связанных с эффективностью вложений:

— окупятся ли вложенные средства (каковы виды эффекта от вложения средств в человеческий капитал);

— в какие сроки можно ожидать результата от вложения средств;

—в каких объёмах потребуется вложить средства;

— каковы возможные варианты инвестиций;

— как оценить целесообразность вложения средств в развитие человеческого капитала.

На сегодняшний день существуют различные подходы к оценке эффективности вложений в человеческий капитал.

Фитц-енц Я., проводя исследования, в качестве простейших подсчетов окупаемости инвестиций в человеческий капитал делил доход на число сотрудников. Это был первый показатель, появившийся в Докладе об эффективности человеческих ресурсов в 1985 году. Им же предложен коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капитал.

Коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капитал

= [Прибыль — (Расходы — [Зарплаты + Льготы])]:Зарплаты + Льготы, т.е. HCROI = Re venue — (Expenses — [Pay + Benefits]) / (Pay + Benefits) [6]

Одним из показателей экономической эффективности человеческого капитала является уровень интеллектуальности производства (или квалификационной емкости производства). Он исчисляется как отношение фонда образования (интеллектуального капитала) к валовому национальному продукту и показывает, сколько денежных единиц, аккумулированных в образовательном фонде, приходится на каждую стоимостную единицу произведенной продукции:

УИ = ФО / ВНП где ВНП — валовой национальный продукт;

ФО — денежная оценка общего фонда образования.

По методологии Т. Шульца, величина общего фонда образования равна стоимости одного года обучения каждого уровня (с включением потерянных заработков), умноженной на число человеко-лет образования (с поправкой на неодинаковую продолжительность учебного года), накопленного населением страны к тому или иному моменту времени. Дж. Кендрик определял величину ФО с помощью специально разработанных индексов цен и с учетом амортизации знаний и навыков. [2]

Как уже было отмечено, основным фактором существования и развития человеческого капитала является инвестирование в интеллектуальный капитал.

Ваганян О.Г. предлагает следующую методику оценки эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал коммерческих организаций. В связи с тем, что взаимодействие отдельных элементов интеллектуального капитала имеет нелинейный характер, то оценивается лишь интегральная эффективность инвестиций. В этом случае общий подход к оценке будет следующий. Соотносятся две величины: X (разница между капитализацией организации и ценой замещения ее реальных активов, за вычетом обязательств) и Y (инвестиции в нематериальные активы). Коэффициент эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал подсчитывается как отношение разности величины Х в начале и в конце периода и величины инвестиций Y в течение этого периода. При этом все величины берутся в дисконтированном виде с учетом инфляции. В результате получается коэффициент эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал коммерческих организаций, т.е. рассчитывается следующая формула:

Z = Х2—Х1 / Y

Z — коэффициент эффективности инвестиций;

X2 — величина интеллектуального капитала в конце периода;

X1 — величина интеллектуального капитала в начале периода;

Y — инвестиции в интеллектуальный капитал организации.

Для подсчета величины Y рекомендуется учитывать следующие составляющие: затраты на исследования и разработки (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки); затраты на образование, повышение квалификации, укрепление здоровья работников, социальные инвестиции; затраты на информационные технологии, информационное, техническое и программное обеспечение, на формирование и развитие бренда; на создание корпоративного портала, веб-сайта; на маркетинг; на приобретение, распространение, хранение информации; на развитие дистрибьюции; на развитие корпоративной культуры; на приобретение ноу-хау, патентов, других видов интеллектуальной собственности. [1]

Инвестиции в образование работника образуют его человеческий капитал и через определенное время приносят (отдачу) доход своему владельцу.

Yn = X0 + RCn,

где Yn — заработки человека, имеющего п лет образования;

Хо — заработки человека, имеющего нулевое образование;

R — текущая норма отдачи вложений в образование;

Сп — объем инвестиций в течение п лет обучения.

После процедуры определения издержек образования и выгод от его получения производят сравнение величин выгод с величиной издержек, приведенных к одному моменту времени путем дисконтирования. Разность между дисконтированными величинами выгод и издержек дает чистую приведенную стоимость приобретения образования, которая рассчитывается по формуле:

где NPV — чистая приведенная стоимость;

Bt — доход от образования в момент времени t;

Сt — издержки обучения в момент времени t;

п — число периодов времени;

i — норма процента.

Здесь необходимо учитывать то, что величина приведенной стоимости пожизненных заработков очень сильно зависит от выбранного коэффициента (нормы) дисконтирования. Подбор нужной нормы дисконтирования — достаточно трудоемкий процесс. Существуют различные методы вычисления нормы отдачи от образования. Наиболее часто используется следующий метод: для каждого периода времени от О до п рассчитываются соответствующие чистые выгоды, а затем подбирается норма дисконта, при которой суммарные приведенные чистые выгоды становятся равны нулю. Такая норма дисконта получила название внутренней нормы отдачи. Другой метод приближенной оценки нормы отдачи основывается на анализе статистических зависимостей между уровнем заработков работника и уровнем его образования.

Внутренняя норма отдачи представляет собой такую норму процента, при которой приведенная величина будущих выгод обучения равна приведенной величине его издержек:

где г — внутренняя норма отдачи.

Чем выше r, тем прибыльнее инвестиции в образование. С учетом абсолютной величины чистого дохода и времени его получения норма прибыли на высшее образование рассчитывается путем следующего уравнения:

где t — возраст человека;

Et — прирост заработной платы человека после получения высшего образования в возрасте t;

Сt — издержки получения высшего образования человека в возрасте t;

n — возраст, в котором индивид начал учиться в высшем учебном заведении (колледже);

N — возраст, в котором человек прекращает свою трудовую деятельность, уходя на пенсию;

r — норма прибыли на высшее образование.

В приближенном виде данный показатель можно рассчитать следующим образом:

r = (DB – Dc) / Со, где

DB — пожизненные заработки лиц с высшим образованием;

Dc — пожизненные заработки лиц со средним образованием;

Со — разница в сумме затрат на высшее и среднее образование. [2, с. 248].

Г. Псахаропулос приводит данные по динамике социальной отдачи на инвестиции в образование по доходам стран на душу населения. В большинстве беднейших развивающихся стран с низким уровнем дохода на душу населения социальная отдача начального образования равна 23 %, среднего — 15 %, а отдача высшего — 11 %. В наиболее развитых странах мира с высоким уровнем дохода (ОЭСР) социальная отдача начального образования равна 14 %, среднего — 10 %, высшего — 8 %.

Отметим, что при разработке государственной политики в области образования ряд правительственных структур этих стран начинают использовать явные или расчетные ставки дисконта, составляющие ниже 8 % при оценке проектов в области общественного образования.

Исследования, в которых сравнивалось академическое, или общее, и техническое, или профессиональное, среднее образование показали, что в среднем отдача первых 16 %, а вторых — 11 %. И здесь решающим фактором являются издержки: профессиональное обучение требует больших затрат, чем общеакадемическое образование [7].

Многие мировые лидеры современной экономики уже осознали важность и сбалансированность инвестиций в человеческий капитал, их пользу для собственного роста и процветания. Всемирно известная компания «Дюпон» провозгласила четыре ключевых стратегических направления развития:

1. инвестиции в своих работников;

2. широкое присутствие фирмы в деловых и производственных кругах стран, на территории которых размещены производственные мощности компании;

3. масштабные научные исследования и опытно-конструкторские разработки в различных направлениях деятельности компании;

4. приверженность высоким этическим стандартам, охране труда, безопасности, сбережению окружающей среды [4].

В Японии развитие человеческого капитала рассматривается как приоритетное направление информационно-технической революции и пользуется государственной поддержкой.

Анализ инвестиций в человеческий капитал предприятиями г. Пензы показал следующее. Несмотря на то, что, во-первых, инвестиции носят сугубо индивидуальный характер, во-вторых, многие компании считают инвестиции в человеческий капитал рискованными, так как имеет место возможность перехода высококвалифицированных специалистов в другую компанию, тем не менее, большинство компаний осуществляет инвестирование в человеческий капитал, что позволяет обеспечивать доход не только в денежной форме, но и в виде морального, психологического удовлетворения, повышения социального статуса самого носителя человеческого капитала.

В заключении можно отметить следующее: благополучие и устойчивое развитие любой нации зависит от человеческого капитала, поэтому необходима продуманная и последовательная политика в области развития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал, как на уровне отдельной фирмы, так и в целом на уровне государства.

4 вопрос Современное состояние функционирования и перспективы развития людского капитала в Украине

 С 1993 года ООН формирует ежегодный отчет по развитию человечества. Суть данного документа заключается в изучении индекса человеческого развития по странам мира, основными критериями которого выступают: средняя продолжительность жизни при рождении, уровень грамотности и уровень жизни населения стран мира, который оценивается через ВВП на душу населения, и других весомых показателей.

За последние 10 лет среди стран мира индексы развития человеческого потенциала в подавляющем большинстве государств улучшились (с показателя 0.639 до 0.694), а 40 стран мира существенно продвинулись в данном рейтинге.

Наилучшую динамику развития в прошлом году продемонстрировала Ливия, поднявшись на 23 ступеньки в рейтинге с 87 на 64 место, таким образом став первой страной африканского континента которая опередила Украину, всего за 1 год выйдя из кризиса 2011 года, и повысив свой индекс с 0.725 до 0.769 (второй показатель в истории), а худшая динамика за исследуемым индексом принадлежит Португалии -3 позиции, как закрепилась на 43 месте.

В отношении нашей страны, то несмотря на относительный рост индексов в 2009-1012 годах, динамика рейтинга наоборот ухудшилась. В 2010 году Украина принадлежала 69-я позиция, в 2011 — 76-я с показателем 0.737, а в прошлом году 78-я с показателем 0.740. По критериям исследуемого индекса у нашей страны лучшее состояние дел с образованием и грамотностью — 0.860 (29 место в мире), заметно хуже со здоровьем и долголетием — 0.760, а плохое состояние с уровнем жизни (экономическим развитием) — 0.615.

На момент обретения Украиной независимости, индекс человеческого развития был выше, нежели европейский и центральноазиатский (0.714 против 0.701), а в настоящее время он ниже на 0.31 (0.740 против 0.771).

Динамика показателей индекса развития человеческого потенциала в 1990-2012 годах

Источник: Отчет ООН по развитию человеческого потенциала

После распада СССР, его республики получили собственную экономику, которой государственные руководители должны разобраться, и в нашей стране с 1990 по 2000 год произошли деструктивные экономические и процессы, которые негативно отразились на показателях индекса развития человеческого потенциала. Как видим он за 10 лет обрушился (с показателя 0.714 до 0.673), «перестройка», инфляции, разрыв межотраслевых связей, спад промышленного производства и безработицы в статистических показателях четко дали о себе знать. Данное десятилетия из числа всех постсоветских республик наша страна пережила наиболее болезненно. Литва и Россия, как видим имели одинаковые стартовые позиции (0.732 и 0.730 соответственно), и модель управления государством выбрана прибалтами в качественном плане кардинально отличалась от Украины и России, что сразу отразилось на индексе человеческого развития, наоборот вырос за первое десятилетие в 0.756, а за следующие 5 лет с показателем 0.802, Литва перешла грань категории очень высокого индекса развития человеческого потенциала.

Грузия и Беларусь по отчету ПРО ООН также прогрессируют, последняя сделала значительный скачок с 2005 до 2012 года, с показателя 0.730 до 0.793, причем кризис 2009 года на экономике нашей соседки не вообще сказалась, а до очень высокого показателя ИРЧП Беларуси ввиду динамику развития осталось практически 2 года.

Согласно «Докладом о человеческом развитии — 2013» ПРО ООН, пятерка лидеров по исследуемым индексом сформировалась в составе Норвегии — 0.955, Австралии — 0.938, США — 0.937, Нидерландов — 0.921 и Германии — 0.920, а худшие показатели относятся Нигер и Демократической республике Конго по 0.304. Украина досталось 78 место, которое она разделила с Македонией, опередила нас Перу с индексом 0.741, а сзади из числа стран Европы остались только Молдова и Босния и Герцеговина с индексами 0.660 и 0.735 соответственно. По республик бывшего СССР, то наилучшие показатели в прибалтийских странах, которые являются членами ЕС, на пример в Эстонии он составляет 0.848, не из членов ЕС лучший индекс принадлежит Белоруссии — 0.793, худшие показатели у Таджикистана и Киргизии по 0.622.

 На сучасному етапі розвитку науки все більше уваги приділяється дослідженню економіки, що ґрунтується на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях, системі безперервного навчання та визначає розвиток країни серед інших держав світу. Саме знання набувають вирішального значення та стають джерелом багатства, а здатність їх накопичувати та застосовувати виступає головним чинником інноваційного розвитку та конкурентоспроможності країни.

Людський капітал виступає необхідною умовою становлення економіки знань, а продукування знань та ідей є основою економічного розвитку. Освіта, виховання, здоров’я, розвиток творчих здібностей виступають чинниками формування якісного людського капіталу, що забезпечить у майбутньому високий рівень особистого та суспільного доходу, мультиплікативний макроекономічний ефект.

За даними експертів Світового банку економіка знань складається з чотирьох основних елементів [2]:

- освіта та навчання, що характеризують наявність освіченого та професійно підготовленого населення, здатного до продукування, розподілу та використання знань;

- динамічна інноваційна інфраструктура, характеризується наявністю інформаційних та комунікаційних технологій, здатних забезпечити поширення та обробку інформації;

- економічні стимули та правовий режим, – економічне середовище, що сприяє вільному руху знань, їх впровадженню та розвитку підприємництва;

- інноваційні системи – мережа дослідних центрів, вищих навчальних закладів, приватних фірм та організацій, що займаються продукуванням нових знань та їх застосуванням.

Інтелектуальний, освітній, культурно-психологічний потенціал, здоров’я є ключовими елементами розвитку людського капіталу та становлення економіки знань, а розробка та реалізація широкомасштабної довгострокової стратегії модернізації системи освіти, науки та охорони здоров’я, соціального захисту та забезпечення, наближення її до якості стандартів ЄС, потреб внутрішнього розвитку держави та суспільства стає базовою передумовою відтворення, нагромадження і примноження людського капіталу в Україні.

Розвиток економіки знань характеризується домінуванням людського капіталу над іншими видами капіталу, яке особливо виділяється у країнах з високим рівнемдоходів, зокрема, у Японії, Швейцарії, Німеччині, США його частка становить 80 %. У структурі інвестицій розвинених країн найбільшу частку становлять видатки на освіту, науку, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, духовний і фізичний розвиток, тобто видатки на розвиток людського капіталу. В Україні такі видатки щорічно збільшуються, однак, їх величина залишається мізерною в порівнянні з видатками розвинутих країн [1].

При визначенні людського капіталу особливу увагу слід звернути на сукупність продуктивних здібностей, особистих рис характеру та мотивацій людини, що були сформовані і розвинуті внаслідок певних інвестицій, перебувають в особистій власності індивіда, використовуються ним в економічній діяльності та мають здатність впливати на збільшення власних заробітків, доходів фірм і збільшення національного доходу. Ми вважаємо, що інвестиції в людський капітал варто розглядати через всі види витрат грошових і матеріальних ресурсів, а також витрат часу на формування інтелектуального потенціалу в майбутньому [3]. Управління інвестиціями в людський капітал є науково обґрунтованим процесом координації людських, матеріальних і грошових ресурсів з метою економічно ефективного формування, накопичення і продуктивного використання людського капіталу задля реалізації цільової спрямованості господарюючих структур на розв’язання соціальних, екологічних та економічних завдань.

Сукупний людський потенціал України формується через поєднання людського та інтелектуального капіталу, що утворюються за рахунок власних вкладень, інвестицій сім’ї, роботодавця, держави, громадських фондів (рис.1) [3].

 

Рис. 1. Взаємозвязок людського капіталу, інтелектуального капіталу та людського потенціалу

 

Об’єктивною умовою збільшення інвестицій у людський капітал є підвищення рівня доходів населення. Освіта є основою формування людського капіталу, а інвестиції в освіту – джерело майбутнього доходу. В теорії людського капіталу існує думка, що найвища віддача відбувається при вкладенні коштів на перших стадіях навчання: дошкільній, початковій, середній освіті. Освіта відіграє вирішальну роль у розвитку людського капіталу, оскільки попереджає його моральне старіння та стимулює збагачення за рахунок освоєння нових знань, підвищення кваліфікації, умінь відповідно до викликів наукового прогресу. Цими причинами обґрунтовується необхідність формування безперервної системи освіти та регулярного підвищення кваліфікації.

Держава виступає головним інвестором системи освіти, оскільки такі витрати мають суспільно корисну цінність. Вигоду від наявності високоосвічених громадян має не лише окремо взята людина, а й суспільство в цілому. Загалом державні інвестиції у галузь освіти за 2012 р. склали 60 959,4 млн. грн., що на 48 690,4 млн. грн. більше, ніж у 2002 p., а загальноосвітні навчальні заклади денної форми навчання відвідують в Україні лише 78,6 % загальної чисельності населення віком 6-17 років. Із різних причин у 2011 році в Україні не здобували повну середню освіту понад 5,5 тис. дітей і підлітків віком 6 – 18 років. Динаміка і структура державних видатків в освіту в Україні за період 2009 – 2011 рр. представлена у таблиці 1.

Слід також зазначити, що в Україні збільшується чисельність працюючої молоді, яка не має ні професії, ні відповідної кваліфікації, а тому може працювати лише на низькооплачуваній та некваліфікованій роботі. За таких умов неможливо вирішувати завдання формування або нарощування людського капіталу, оскільки з такою працею не пов’язується майбутнє, вона не цінується і не вимагає підвищення кваліфікації.

Інвестиції у систему охорони здоров’я також визначаються як інвестиції в розвиток та збереження людського капіталу, адже вони приводять до позитивних результатів і виражаються в збережені працездатності за рахунок зменшення захворюваності і збільшення продуктивного періоду життя.

 

Таблиця 1.

Структура державних видатків на освіту в Україні за період 2009 – 2011 рр.

Рівень освіти

Роки

2009

2010

2011

млн.грн.

Частка в загальній структурі, %

млн.грн.

Частка в загальній структурі, %

млн.грн.

Частка в загальній структурі, %

1

2

3

4

5

6

7

Дошкільна освіта

1156,2

20,8

1235,4

21,6

2064,6

25,2

Середня освіта

2625,3

47,2

2536,8

44,4

3402,8Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: