рубежка эконом

Экономическая теория

Базарбаев М.К.

2к4г

Рус

Специальность

Экономикалық теория:

A)& барлық экономикалық жүйелерді оқыту үшін қажет

B) социализмнің экономикалық жүйесін оқу кезінде жарамайды

C) тек қана капиталистік шаруашылық жүйесін оқу үшін ғана қажет

D) жоспарлы экономиканы зерттеу үшін ғана қажет

E) нарықтық экономиканы зерттеуге ғана қажет.

*****

Физиократтардың өкілдері:

A) Т.Мэн, Ж.Б.Кольбер

B)& Ф.Кенэ, А.Тюрго

C) У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо

D) К.Менгер, Ф.Визер, Е.Бем-Баверк

E) А. Маршалл.

*****

Классикалық саяси экономия өкілдері:

A) Т.Мэн, Ж.Б.Кольбер

B)& Ф.Кенэ, А.Тюрго

C) У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо

D) К.Менгер, Ф.Визер, Е.Бем-Баверк

E) А. Маршалл.

*****

Өндіріс факторларына не жатады?

A)& еңбек, жер, кәсіпкерлік қабілет және капитал

B) тек қана еңбек, жер, капитал

C) тек қана жер, капитал, кәсіпкерлік қабілет

D) тек қана кәсіпкерлік қабілет және ақпарат

E) тек қана еңбек, капитал, кәсіпкерлік қабілет.

*****

Қоғамдық ұдайы өндірістің типтері:

A) жай және кеңейтілген

B) тұрақты және кеңейтілмеген

C) өзгермелі

D) тұрақты

E)& қарапайым, кеңейтілген, тарылған.

*****

Өндіріс мүмкіншілігінің қисық сызығы нені көрсетеді:

A) қисық сызықтың сыртында орналасқан барлық нүктелерге жету мүмкіндігінің жоқтығын

B) қисық формасы балама шығындардың ұғымын анықтайтынын

C) қисық сызықтың ішінде орналасқан нүктелер ресурстардың толық қолданбауын

D)& екі тауарды өндірудегі максимумды

E) өндірістің жалпы көлемін.

*****

Байлық көзі- сыртқы сауда, ал ақша байлық формасы деп қай мектеп өкілдері қарастырды:

A) қазіргі экономикалық теория

B) классикалық буржуазиялық саяси экономия

C)& меркантилизм

D) физиократизм

E) ұсақ буржуазиялық саяси экономия.

*****

Физиократизм мектебінің зерттеу пәніне не жатады:

A) ұлттық байлықтың көзі сыртқы саудада

B)& ұлттық байлықтың көзі ауылшаруашылығыда

C) ұлттық байлықтың көзі жалпы өндірісте

D) ұлттық байлықтың көзі өнеркәсіптік өндірісте

E) ұлттық байлықтың көзі материалдық емес өндіріс саласында.

*****

Дефлятор бұл- қандай жиынтық көрсеткіштің өзгеруі:

A) сұраныс мөлшерінің

B) ұсыныс мөлшерінің

C) табыс көлемінің

D) өндіріс шығындары көлемінің

E)& баға көлемінің.

*****

«Басыңқы» инфляция ненің өсуімен сипатталады:

A) ақшалай бағаның

B)& өнім тапшылығының

C) салымдар көлемінің

D) инвестиция көлемінің

E) өндіріс көлемінің.

*****

Еңбек өнімділігінің өсуіне не әсер етпейді:

A) технологиялық өзгерістер

B) өндірісті ұйымдастырудың деңгейі

C) білім деңгейі және жұмысшылардың квалификациясы

D) өндіріс ауқымының әсері

E)& жұмысшылар санының өсуі.

*****

Тауарлар мен қызметтер нарығында тепе-теңдік қалай қалыптасады:

A) сұраныс ұсынысқа тең болғанда

B) баға= шығын + пайда болғанда

C) технология деңгейі бртіндеп өзгергенде

D)& ұсыныс мөлшері сұраныс мөлшеріне тең болғанда

E) жиынтық сұраныс жиынтық ұсынысқа тең болғанда.

*****

Өндіріс факторы дегеніміз:

A) дәстүрлі ресурстар

B) қолданылған ресурстар

C)& қолданылатын ресурстар

D) болашақтағы өндіріс ресурстары

E) тек табиғи ресурстар.

*****

Экономиканың құлдырауына байланысты жұмыстан шыққандарды жұмыссыздықтың мына категориясына жатқызамыз:

A) фрикционды жұмыссыздық

B) құрылымды жұмыссыздық

C)& циклды жұмыссыздық

D) пермонентті жұмыссыздық

E) жұмыссыздықтың ауыспалы формасы.

*****

Шекті шығындар мына кезде пайда болады:

A)& қосымша шығындар қосымша табыстарға тең болғанда

B) қосымша табыстардың қосымша шығындардан асуы кезіне

C) қосымша шығындардың қосымша табыстардан асуы кезінде

D) қосымша табыс пен қосымша шығынның теңсіздігі кезінде

E) қалған ресурстардың қалдығын қолданған кезде.

*****

Бәсекелі нарық механизмі немен сипатталады:

A) тұтынушылар, өндірушілер және өндіріс факторлары иелерінің шешімдерінің келісуімен

B) шешімдердің синхронизациясымен

C) жұмысбастылық мәселесін шешумен

D) шешімдердің синхронизацияланбау және үйлеспеуімен

E)& шешімдердің синхронизациясы және үйлесуімен.

*****

”Икемді сұраныс” дегеніміз:

A)& бағаның минималды өзгеру кезіндегі сұраныс мөлшерінің максималды өзгеруі

B) сұраныс мөлшерінің минималды өзгеру кезіндегі бағаның максималды өзгеруі

C) сұраныс мөлшерінің максималды өзгеру кезіндегі бағаның минималды өзгеруі

D) бағаның максималды өзгеру кезіндегі сұраныс мөлшерінің минималды өзгеруі

E) бір текті және бір бағдардағы сұраныс және ұсыныс мөлшерінің өзгеруі.

*****

Сұраныс заңы дегеніміз:

A) сұраныс мөлшерінің баға деңгейіне тура тәуелділігі

B) бағаның сұраныс мөлшеріне кері тәуелділігі

C) бағаның сұраныс мөлшеріне тура тәуелділігі

D)& сұраныс мөлшерінің баға деңгейіне кері тәуелділігі

E) бір текті және бір бағдардағы сұраныс мөлшері мен бағаның өзгеруі

*****

Нақты жалақы деңгейінің өзгерісін анықтау үшін номиналды жалақы деңгейін қандай көрсеткішпен салыстыру керек.

A) жұмыс уақытының ұзақтығымен

B) пайда мөлшерімен

C) салық салу ставкасымен

D)& тауарлар мен қызметтердің баға деңгейімен

E) өндіріс көлемімен.

*****

Көрсетілгендердің қайсысы ақшаның қызметіне кірмейді:

A) жинақтау құралы

B)& ұсақтау құралы

C) құн өлшемі

D) төлем құралы

E) айырбас құралы.

*****

Қайсысы макро деңгейдегі зерттеу обьектісіне кірмейді:

A) жұмысбастылық

B) инфляция

C) ұлттық өнім

D)& еңбек мотивациясы

E) бағаның жалпы деңгейі.

*****

Игіліктерге физикалық бақылау құқығы деген не:

A)& иелену құқығы

B) қолдану құқығы

C) егемен құқығы

D) басқару құқығы

E) игілікті мерзімсіз иелену құқығы.

*****

Өндіріс мүмкіншілігінің қисығы нені көрсетеді:

A) екі өнімді бір уақытта өндірудегі минимумды

B)& екі өнімді бір уақытта өндірудегі максимумды

C) екі өнімді бір уақытта өндірудегі теңдікті

D) екі өнімді бір уақытта өндірудегі теңсіздікті

E) бір тауарды өндіру мөлшерінің өзгерісі екінші тауар өндірудегі мөлшердің өзгеруінсіз мүмкін еместігін.

*****

Айтылған сипаттамалардың қайсысы нарықтық экономикаға жатпайды:

A) бәсеке

B)& орталықтандырылған жоспарлау

C) жекеменшік

D) кәсіпкерлікті таңдаудағы еркіндік

E) ресурстардың шектілігі.

*****

Мемлекеттік бағалар нарықты экономикада келесілерге қойылмайды:

A) монополист кәсіпорын өніміне

B)& коммерциялық құрылымдағы өнімге

C) базалық (берілген елдің экономикасы үшін) ресурстарға

D) әлеуметтік маңызды тауарларға

E) қоғамдық игіліктерге.

*****

Сұраныстың өзінің өзгеруі кезінде …

A)& баға тұрақты болған жағдайда сұраныс мөлшері өзгереді

B) сұраныс мөлшері тұрақты болған жағдайда баға өзгереді

C) сұраныс мөлшері және баға өзгереді

D) бағалық факторлар өзгереді

E) сұраныс мөлшері мен баға қарама-қайшы бағытта өзгереді.

*****

Факторлық табыстарға не жатпайды:

A) жалдамалы жұмысшылар жалақысы

B) үй иелері мен жер меншігі иелерінің рентасы

C) ірі компаниялардың пайдасы

D)& әлеуметтік жәрдемақылар

E) шағын жеке меншік иелерінің табысы.

*****

Мемлекеттің монетарлы саясатының құрдарына қайсысы жатпайды:

A)&салықтар

B) ашық нарықтағы операциялар

C) міндетті резервтер нормасының өзгеруі

D) есеп ставканың өзгеруі

E) жұмысбастылық мәселесін шешу әдістері.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: