инд.р.полит эконом

6. методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання ДОМАШНЬОЇ контрольної роботи

Виконання контрольної роботи сприятиме оволодінню знаннями в галузі економічної теорії.

Студенти заочної форми навчання виконують одну контрольну роботу з курсу “Політична економія” на основі вивчення відповідного матеріалу, що має показати наскільки глибоко вони засвоїли предмет і чи набули вміння аналізувати сучасні проблеми економічного життя самостійно. При її виконанні вимагається вміння користування інструментарієм економічного аналізу, вирішувати економічні задачі, застосовувати теоретичні знання для відповіді на конкретні питання.

Варіант контрольної роботи складається із теоретичного питання, та трьох економічних задач. При виконанні завдань свого варіанту слід дотримуватися принципу послідовності, оскільки їх черговість має внутрішню логіку, а складність зростає поступово.

Приступаючи до виконання контрольної роботи, студент повинен спочатку вивчити теоретичний матеріал курсу, використовуючи рекомендовану літературу. Виклад має бути творчим. Не слід перевантажувати роботу цитатами. Якщо ж цитата наводиться, її необхідно писати дослівно, брати в лапки і вказувати джерело, з якого вона запозичена (прізвище автора, назва роботи, місце та рік видання, том, частина, параграф, сторінка).

Виконання економічних завдань потребує самостійної оцінки конкретної економічної ситуації, розуміння існуючих в економіці зв’язків, вміння розраховувати економічні показники, а також повинні містити формулювання розв’язаної задачі, висновки.

Студентам запропоновані 30 варіантів контрольних завдань. Студенти отримують свій варіант контрольної роботи згідно порядкового номеру в журналі. Тридцять перший номер по списку знову отримує перший варіант, тридцять другий номер по списку отримує другий варіант і т.д. Контрольну роботу подають у вигляді рукопису чи машинописного способу, яка має бути написана грамотно та акуратно, чітким, розбірливим почерком.

Оформляти контрольну роботу слід таким чином: на обкладинці розміщується заповнений бланк навчального закладу, на першій сторінці вказують номер варіанту та його питання, на кожній сторінці роботи залишають поля для зауважень рецензента, в кінці роботи фіксують список використаної літератури, розбірливо підписують та вказують дату виконання роботи.

Якість виконання оцінюється насамперед тим, наскільки самостійно, правильно та глибоко розкрито зміст завдань контрольної роботи.

У разі, якщо контрольну роботу не зараховано, студент повинен виконати її вдруге з урахуванням зауважень рецензента і подати на повторну перевірку. Після успішного захисту роботи студент допускається до іспиту.

6.1. Завдання для домашніх контрольних робіт

Варіант 1

Фіскальна політика держави. Податки їх види та сутність.

Чисельність працівників збільшилась в 5 разів, продуктивність їх праці збільшилась в 2 рази, а інтенсивність праці – в 3 рази. Як змінився обсяг продукції, вироблений за той самий період часу?

Припустимо, що сума цін товарів, які підлягають реалізації, складає 300 млрд. грн., угоди в кредит складуть 60 млрд. грн., платежі, термін сплати по яким настав – 80 млрд. грн., бартерні угоди – 50 млрд. грн.. Кожна грошова одиниця робить за рік у середньому 9 обертів. Держава випустила в обіг 35 млрд. паперових гривень. До яких наслідків призведе випуск такої кількості грошей?

У три рівновеликі ділянки землі було вкладено по 500 грн. в кожний. Середня норма прибутку — 25%. Врожай на І ділянці склав 6 ц, на II — 8 ц, на III- 12 ц. Визначте розмір диференціальної ренти.

Варіант 2

Грошово-кредитна системи держави і її роль в економічному розвитку.

На підприємстві за місяць виробляється 2500 одиниць продукції, на які припадає постійного капіталу в обсязі 10000 грн. Фонд заробітної плати за місяць складає 75000 грн. Норма доданої вартості складає 150%. Визначити вартість одиниці продукції.

Обчислите в нашому прикладі загальну суму грошей, необхідну для обігу, якщо відомо, що сума цін реалізованих товарів за готівку дорівнює 12 тис. грн., сума платежів, термін сплати по який наступив, дорівнює 2,5 тис. грн., сума взаємопогашених платежів – 2,5 тис. грн., швидкість оберту грошей – 5.

Фермер-орендар одержує 20% прибутку на 50 тис. грн. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержаного після реалізації продукції, складає 30 тис. грн. Визначте величину ренти, одержуваної власником землі.

Варіант 3

Розвиток відносин обміну. Виникнення і суть грошей. Функції грошей. Грошові системи і закон грошового обігу.

Розрахувати кількість грошей необхідних для обігу за умови, що річний обсяг продажів – 50 млн. грн., вартість товарів реалізованих в кредит – 8 млн.грн., вартість товарів реалізованих в кредит в попередні періоди, по яких надійшли платежі – 7 млн. грн., вартість товарів реалізованих на основі взаєморозрахунків – 3 млн.грн., а гривня обслуговує за рік 4 товарні угоди.

Сума авансованого капіталу склала 260 тис. грн., у тому числі на обладнання було витрачено 150 тис. грн., на сировину 60 тис. грн., норма доданої вартості -250% Визначите величину знову створеної вартості.

Фермер-орендар одержує 15% прибутку на 100 тис. грн. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержаного після реалізації продукції, складає 12 тис. грн. Визначте величину ренти, одержуваної власником землі.

Варіант 4

Типи, форми і види власності. Відносини власності в Україні.

Авансований капітал – 750000 грн., у т.ч. на засоби виробництва – 500000 грн. У виробництві задіяно 500 найманих працівників. Визначте вартість (ціну) робочої сили кожного з них.

Власний капітал банку 7 млн. грн., залучений – 30 млн. грн. Відсоток, виплачуваний вкладникам – 5%, відсоток, який стягується з одержувачів позик – 8%. Визначити банківський прибуток та норму банківського прибутку.

Постійні витрати підприємства за рік склали 250 тис. грн. Перемінні витрати – 25 грн., обсяги виробництва за рік – 10 тис. шт. Отриманий прибуток становив – 100 тис. грн. Визначте рентабельність виробництва продукції.

Варіант 5

Інфляція: суть, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання.

Сума цін товарів, проданих у кредит – 5000 грн., сума платежів, по яких наступив термін сплати – 8000 грн., сума взаємопогашених платежів (бартеру) – 3000 грн., сума цін проданих товарів за готівку — 30000 грн., середнє число оборотів однієї гривни – 5. Визначите масу грошей, необхідну для обігу.

Власний капітал банку – 350 тис. грн. Залучений капітал — 2500 тис. грн., капітал, наданий у позику – 2850 тис. грн. Норма банківського відсотка, що сплачується вкладникам – 8% річних, норма позичкового відсотка – 12% річних. Витрати по веденню банківської справи (зарплата службовців, амортизація обладнання й ін.) склали 15 тис. грн. Розрахуйте норму банківського прибутку.

Витрати на будівництво заводу склали в підприємця 2 млн.грн. Щорічні витрати на сировину, паливо, матеріали та інше склали 500 тис.грн., на зарплату робітником — 150 тис.грн. У рік підприємець продає товарів на 950 тис. грн.. Який річний доход одержує підприємець, якщо витрати на будівництво заводу окупаються протягом 10 років?

Варіант 6

Економічний зміст категорії “капітал”. Альтернативні теорії капіталу.

Акціонерне товариство реалізувало 2000 шт. випущених акцій і зібрало капітал в 2 млн. грн. Дивіденди товариства в розрахунку на одну акцію складають 100 грн., а банківський відсоток – 7%. Визначте номінальну і курсову ціну акцій.

Авансовано 80 тис. німецьких марок, у тому числі на засоби виробництва — 60 тис. марок. Чому дорівнює вартість створеного товару за умови, що норма доданої вартості дорівнює 150%?

Акціонерне товариство випустило 200000 шт. простих акцій і на 100000 грн. привілейованих з 7% виплат щороку. Рада директорів оголосила про розподіл в якості дивідендів 1 млн. грн. Розрахуйте, скільки із цієї суми отримали привілейовані а скільки прості акції.

Варіант 7

Кругообіг капіталу (виробничих фондів). Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Амортизація.

Вартість основних виробничих фондів – 200 тис. грн., чисельність працюючих – 800 чол., обсяг реалізованої продукції – 3200 тис. грн. Визначите рівень продуктивності праці, фондовіддачі і фондоозброєності праці.

Сума цін проданих товарів за готівку — 30 млрд. золотих доларів, проданих у кредит товарів на суму 250 млн. доларів золотом, сума платежів, термін сплати по який наступив — 300 млн. золотих доларів, сума взаємопогашених платежів — 140 млн. дол. золотом, середнє число обертів одного долара — 5. Скільки залишиться в обігу золотих доларів, якщо уряд випустить у обіг 1442 млн. паперових доларів?

Щорічна земельна рента збільшилась з 3500 грн. до 4200 грн. Як зміниться ціна землі, якщо норма банківського проценту не змінюється та становить 12%.

Варіант 8

Суть і функції розподільчих відносин. Суть розподілу національного доходу.

Вартість виробничих будинків — 22 млн. грн., машин і устаткування — 30 млн. грн. Амортизація будинків відбувається за 40 років, машин і устаткування — за 10 років. Знайдіть час обороту основного капіталу.

Власний капітал банку 20 млн. грн., залучений – 40 млн. грн. Відсоток, виплачуваний вкладникам – 15%, відсоток, який стягується з одержувачів позик – 20%. Визначити банківський прибуток та норму банківського прибутку.

Компанія випустила в обіг 200 тис. простих акцій, 10 тис. привілейованих акцій номінальною вартістю по 100 грн. і нормою дивіденду 6%. Отримано 220 тис. грн. чистого прибутку. Розрахуйте скільки компанія повинна виплатити власникам простих акцій і скільки власникам привілейованих акцій.

Варіант 9

Заробітна плата: сутність, форми. Теорії заробітної плати.

При сукупній собівартості 50 тис. грн., і ринковій ціні одиниці товару 10 грн. обсяг продажу становив 6 тис. одиниць. Розрахуйте загальну масу прибутку.

Собівартість одиниці продукції склала 25 грн.. Підприємство реалізувало 2000 виробів. Виторг від реалізації склав 75000 грн.. Розрахуйте рентабельність продукції.

Населення України становить близько 49 млн. осіб., 14 млн. осіб — пенсіонери, 10 млі осіб — діти (до 16 років) та хворі психіатричних лікарень; 2 млн. осіб припинили пошук роботи, а кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить близько 3 млн. осіб Визначте кількість зайнятих (працюючих) і рівень безробіття.

Варіант 10

Форми господарювання в аграрному секторі України.

Фермер-орендар одержує 20 % прибутку на 50 тис. грн. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержаного після реалізації продукції, складає 30 тис. грн. Визначте величину ренти, одержаної власником землі.

Припустимо, що сума цін товарів, які підлягають реалізації, складає 120 млрд. грн., угоди в кредит складуть 20 млрд. грн., платежі, термін сплати по яким настав – 70 млрд. грн., бартерні угоди – 30 млрд. грн.. Кожна грошова одиниця робить за рік у середньому 7 обертів. Держава випустила в обіг 25 млрд. паперових гривень. До яких наслідків призведе випуск такої кількості грошей?

Вартість основних виробничих фондів – 240 тис. грн., чисельність працюючих – 800 чол., обсяг реалізованої продукції – 1200 тис. грн. Визначите рівень продуктивності праці, фондовіддачі й фондоозброєності праці.

Варіант 11

Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика.

Чисельність робітників на підприємстві скоротилася на 40%, а випуск продукції подвоївся. Визначте зміну продуктивності праці.

Авансований капітал складає 100 тис. грн., у тому числі постійний — 60 тис. грн. Яку масу прибавочної вартості одержить підприємець при збільшенні норми доданої вартості за рахунок понаднормових робіт з 100% до 200%?

Компанія “Мрія” випустила в обіг: 100 тис. простих акцій; 5 тис. привілейованих акцій номінальною вартістю по 150 грн. та нормою дивіденду 9%; 85 облігацій, забезпечених заставною під нерухомість, зі ставкою виплат 10%. Отримано 250 тис. грн. чистого прибутку. Розрахуйте скільки компанія повинна виплатити власникам простих акцій і скільки власникам привілейованих акцій.

Варіант 12

Ринок цінних паперів та фондова біржа в Україні.

У приватному підприємстві на місяць виробляється 1000 одиниць продукції, на які переносяться 250 грн. постійного капіталу. Місячна вартість робочої сили — 250 грн. Норма доданої вартості складає 300%. Визначити вартість одиниці продукції.

Власний капітал банку 7 млн. грн., залучений – 30 млн. грн. Відсоток, виплачуваний вкладникам – 5%, відсоток, який стягується з одержувачів позик – 8%. Визначити банківський прибуток та норму банківського прибутку.

Власник землі отримує щорічно орендну плату за здану в оренду ділянку 10 тис. грн. На ділянці є сільськогосподарські будівлі вартістю 80 тис. гри. зі строком експлуатації 15 років. Норма банківського відсотку — 3 % річних. Визначте величину земельної ренти.

Варіант 13

Витрати виробництва. Економічна природа прибутку. Норма прибутку, його динаміка. Теорії прибутку.

Авансовано 100 тис. грн., у тому числі на засоби виробництва 78 тис. грн. Визначите вартість створеного товару, якщо відомо, що норма доданої вартості дорівнює 150%.

Статутний капітал компанії – 900 млн. грн. Визначений прибуток, що підлягає розподілу між акціонерами, складає 84 млн. грн. Випущено 6 млн. акцій. Ставка банківського відсотка – 15%. Яка мінімальна вартість акції? Який очікуваний розмір дивіденду? Який курс акції?

У земельну ділянку вкладений капітал 100 тис. дол., термін витрат, що окупають 20 років. Рента з цієї ділянки складає 25 тис. дол. Якщо норма позичкового відсотка встановлена в розмірах 5% річних, визначите суму орендної плати.

Варіант 14

Економічні функції держави. Державне регулювання та підтримка сільськогосподарського виробника.

Власний капітал банку 3 млн. грн., залучений – 30 млн. грн. Відсоток, виплачуваний вкладникам (банківський) – 3%, відсоток, який стягується з одержувачів позик – 4%. Визначити банківський прибуток та норму банківського прибутку.

Вартість виробничих будівель – 24 млн. грн., машин – 10 млн. грн., обладнання – 25 млн. грн.. Амортизація машин відбувається за 10 років, обладнання – за 5 років, будівель – за 12 років. Розрахуйте вартість основного капіталу та час обороту основного капіталу.

Чисельність робітників на підприємстві скоротилась на 25%, а випуск продукції виріс у 2 рази. Визначите зміну продуктивності праці.

Варіант 15

Земельна рента: суть, причини існування, форми. Орендна плата. Ціна землі.

Отриманий прибуток склав 50000 грн.. На виготовлення 1 виробу витратили 3,5 грн., обсяг реалізованої продукції склав 40000 одиниць. Розрахуйте рентабельність виробництва продукції.

У країні В на початок року працювало 15,42 млн. осіб, кількість безробітних становила 1,05 млн. осіб. На кінець року з різних причин було звільнено 0,12 млн. осіб, 0,37 млн. осіб припинили пошук роботи. Визначте на кінець року кількість зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.

На трьох однакових за родючістю ділянках, але розташованих на різній відстані від ринку збуту, при однакових витратах на виробництво одержано однаковий урожай. Транспортні витрати, пов’язані з реалізацією продукції на першій ділянці становлять 2200, на другій — 1200, на третій — 200 грошових одиниць. Визначте величину диференціальної ренти 1 на середній і кращій земельних ділянках.

Варіант 16

Державний бюджет: його функції, особливості утворення та використання.

Авансований капітал становить 140 тис фунтів стерлінгів, у тому числі 80 тис. — на машини й устаткування, 30 тис. — на сировину і матеріали, норма доданої вартості – 200% Визначите величину знову створеної вартості.

Власний капітал банку – 350 тис. грн. Залучений капітал — 2500 тис. грн., капітал, наданий у позику – 2850 тис. грн. Норма банківського відсотка, що сплачується вкладникам – 8% річних, норма позичкового відсотка – 12% річних. Витрати по веденню банківської справи (зарплата службовців, амортизація обладнання й ін.) склали 15 тис. грн. Розрахуйте норму банківського прибутку.

Фермер-орендар одержує 20% прибутку на 50 тис. грн. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержаного після реалізації продукції, складає 30 тис. грн. Визначте величину ренти, одержуваної власником землі.

Варіант 17

Акція. Акціонерні підприємства, особливості їх створення та функціонування в Україні.

Вартість верстата — 3000 грн., нормативний термін служби — 10 років. Розрахуйте величину амортизаційних відрахувань, що нагромадяться через 4 роки служби верстата.

На підприємстві отримано 600 млн. грн прибутку. 20% із цього прибутку було розподілено у вигляді дивідендів акціонерам даного підприємства. Відомо, що кожен із 2 тис. працівників тримає на руках по 10 акцій. Визначте курс акції даного підприємства за умови, що банківський відсоток по вкладам складає 15%.

Чисельність працівників збільшилась в 8 разів, продуктивність їх праці збільшилась в 2 рази, а інтенсивність праці – в 3 рази. Як змінився обсяг продукції, вироблений за той самий період часу?

Варіант 18

Банки: функції, операції. Банківський прибуток.

Авансований капітал – 120 тис. грн., втому числі 70 тис. грн. – на машини та обладнання, 30 тис. грн. – на сировину та матеріали, норма доданої вартості – 150%. Визначте величину знову створеної вартості.

Собівартість одиниці продукції склала 45 грн., було реалізовано 3000 виробів. Прибуток склав 25000 грн.. Розрахуйте рентабельність продукції.

Вартість верстата — 5000 грн., нормативний термін служби — 7 років. Розрахуйте величину амортизаційних відрахувань, що нагромадяться через 3 роки служби верстата.

Варіант 19

Інвестиції, сутність, види та роль в економічному розвитку.

Якою буде ціна земельної ділянки, якщо власник землі щорічно отримує 50 тис. грн. земельної ренти, а банк сплачує вкладникам 10 % річних?

Чисельність населення країни дорівнює 60 млн. осіб; 12 млн. осіб — діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалий ізоляції; 10 млн. осіб вибули зі складу робочої сили (пенсіонери); 5 млн. осіб — безробітні; 2 млн. осіб — працівники з неповним робочим днем. Розрахуйте чисельність робочої сили та рівень безробіття.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства збільшилася з 40 до 45 млн. руб. а випуск продукції за цей час зріс з 42 до 50 млн. руб. Як змінилися показники фондовіддачі і фондомісткості?

Варіант 20

Міжнародні економічні відносини, їх суть та форми. Міжнародна економічна інтеграція.

Сума цін товарів, проданих у кредит – 5000 грн., сума платежів, по яких наступив термін сплати – 8000 грн., сума взаємопогашених платежів (бартеру) – 3000 грн., сума цін проданих товарів за готівку — 30000 грн., середнє число оборотів однієї гривні – 5 обертів. Визначите масу грошей, необхідну для обігу.

Підприємством випущено 2000 простих акцій. В аналізованому році прибуток, що підлягає розподілу у вигляді дивідендів склав 700000 грн. Визначити курс акції, якщо норма банківського відсотка склала 15%.

На підприємстві за місяць виробляється 2500 одиниць продукції, на які припадає постійного капіталу в обсязі 10000 грн. Фонд заробітної плати за місяць складає 75000 грн. Норма доданої вартості складає 150%. Визначити вартість одиниці продукції.

Варіант 21

Ринок, його функції та закони функціонування.

У три рівновеликі ділянки землі було вкладено по 500 грн. в кожний. Середня норма прибутку — 25%. Врожай на І ділянці склав 6 ц, на II — 8 ц, на III- 12 ц. Визначте розмір диференціальної ренти.

Визначити величину чистого прибутку, якщо вартість реалізованої продукції – 2500 тис. грн., сукупні витрати – 1600 тис. грн., орендні платежі – 60 тис. грн., сплата відсотків за кредит – 80 тис. грн., норма оподаткування прибутку – 25%.

В Росії у 1997 р. зайняте населення складало 68,50 млн. чоловік, а економічно активне – 73,96 млн. чоловік. Якою була чисельність безробітних і якою буде їх частка в економічно активному населенні?

Варіант 22

Ринок та його інфраструктура.

Визначте річну масу прибутку, якщо авансований капітал – 2 млн. грн., норма прибутку – 30%, а кількість обертів капіталу за рік дорівнює 2.

Виручка від реалізації продукції склала 210000 грн., у тому числі собівартість склала 180000 грн. Розрахуйте рентабельність виробництва продукції.

Сума цін проданих товарів за готівку — 40 млрд. золотих доларів, проданих у кредит товарів на суму 1450 млн. доларів золотом, сума платежів, термін сплати по який наступив — 750 млн. золотих доларів, сума взаємопогашених платежів — 940 млн. дол. золотом, середнє число обертів одного долара — 5. Скільки залишиться в обігу золотих доларів, якщо уряд випустить у обіг 3672 млн. паперових доларів?

Варіант 23

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки.

Як зміниться курс акції, якщо номінальна ціна акції складає 600 грн., а дивіденд, що припадає на 1 акцію, зміниться зі 100 грн. до 300 грн. При цьому зміниться ставка банківського відсотка з 5% до 20%.

У виробництво авансовано 300 тис. грн., із них на засоби виробництва було витрачено 210 тис. грн. Визначите вартість створеного товару, якщо норма доданої вартості складає 200%.

Авансований капітал — 1800 грн., у тому числі: вартість сировини — 150 грн., палива й енергії — 50 грн., зарплата — 400 грн.. Вартість машин і устаткування в 5 разів більше вартості виробничих будинків і споруджень, а середня тривалість їхнього функціонування відповідає 20 років у першому випадку і 40 рокам — у другому. Розрахуйте суму амортизаційних відрахувань, що нагромадиться через 9 років.

Варіант 24

Підприємництво та шляхи його розвитку в Україні.

Якою буде ціна земельної ділянки, якщо річна земельна рента збільшиться з 1000 до 1200 грн., а норма банківського відсотка зменшиться з 15 до 12%?

Ціна одиниці продукції складає 15 грн. Обсяг реалізації склав 3000 одиниць. Постійні витрати склали 18000 грн., змінні витрати – 5 грн.. Розрахуйте рентабельність виробництва продукції.

Населення країни становить 90 млн. чоловік. Чисельність зайнятих — приблизно 50% від усього населення. У якості безробітних зареєстровано 9% від зайнятих. Чисельність непрацездатних і тих, хто навчається з відривом від виробництва — 19 млн. чоловік. Чисельність непрацюючих і не бажаючих за якимись причинами працювати склала 4 млн. чоловік. Визначити рівень безробіття в країні.

Варіант 25

Виробництво, витрати виробництва та його результати.

На кожну акцію номінальною вартістю 500 грн. припадає 200 грн. дивідендів. Визначити курс акції, якщо банківський відсоток складає 12%.

Припустимо, що сума цін товарів, які підлягають реалізації, складає 120 млрд. грн., угоди в кредит складуть 20 млрд. грн., платежі, термін сплати по яким настав – 70 млрд. грн., бартерні угоди – 30 млрд. грн.. Кожна грошова одиниця робить за рік у середньому 7 обертів. Держава випустила в обіг 25 млрд. паперових гривень. До яких наслідків призведе випуск такої кількості грошей?

Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства збільшилася з 50 до 55 млн. руб. а випуск продукції за цей час зріс з 53 до 54 млн. руб. Як змінилися показники фондовіддачі і фондомісткості?

Варіант 26

Проблеми занятості та безробіття в Україні.

Вартість будівель 400 тис. грн., машин та обладнання – 200 тис. грн.. Амортизація будівель відбувається за 20 років, машин та обладнання – за 10 років. Знайдіть час обороту основного капіталу.

Сума авансованого капіталу склала 260 тис. грн., у тому числі на обладнання було витрачено 150 тис. грн., на сировину 60 тис. грн., норма доданої вартості -250% Визначите величину знову створеної вартості.

Вартість основного капіталу – 20 млн. грн., норма амортизації – 10%, вартість оборотного капіталу – 5 млн. грн., в т. ч. заробітна плата – 700 тис. грн., обсяг виробленої продукції за рік 12580 тис.грн. Вирахуйте величину і норму прибутку.

Варіант 27

Домогосподарство як суб’єкт ринку, його доходи.

Фермер-орендар одержує 15% прибутку на 100 тис. грн. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержаного після реалізації продукції, складає 12 тис. грн. Визначте величину ренти, одержуваної власником землі.

Отриманий прибуток склав 35000 грн.. На виготовлення 1 виробу витратили 5 грн., обсяг реалізованої продукції склав 20000 одиниць. Розрахуйте рентабельність виробництва продукції.

Чисельність економічно активного населення — 5600 тис. чол., зайнятість населення — 3850 тис. чол. Визначте рівень безробіття.

Варіант 28

Тіньовий сектор в економіці України.

Розрахуйте кількість грошей, необхідних для обігу, якщо: кількість товарів, що підлягає реалізації дорівнює (умовно) – 400 од.; ціна одиниці товару – 2 тис. грн.; протягом року один той самий грошовий знак тричі повертається у банк та “виходить” із нього.

Акція номінальною вартістю в 100 грн. приносить прибуток 25 грн. Відомо, що позиковий відсоток дорівнює 10. Який є курс акцій? Як він зміниться, якщо дивіденд підвищиться до 30 грн., або знизиться до 20 грн.

Вартість комплекту устаткування складає 30000 грн. Нормативний термін його експлуатації 6 років. Підприємство придбало 4 комплекти обладнання. Через скільки років підприємство зможе 3 нових комплекти обладнання за рахунок амортизаційного фонду.

Варіант 29

Глобалізм як основа сучасного розвитку світової економіки.

Виготовлено продукції на суму 350 тис. грн.. Вартість спожитих у процесі виробництва засобів виробництва – 125 тис. грн., додаткова вартість – 75 тис. грн.. Чому дорівнює знову створена вартість?

Позичка підприємця 120 тис. грн. під 13 % річних. На 70 тис. грн. він купив засоби виробництва і на 50 тис. грн. купив робочої сили. Норма прибутку 18%. Визначте загальну масу прибутку, підприємницький дохід і дохід власника позичкового капіталу.

У три рівновеликі ділянки землі було вкладено по 700 грн. в кожний. Середня норма прибутку — 15%. Врожай на І ділянці склав 4 ц, на II — 7 ц, на III- 13 ц. Визначте розмір диференціальної ренти.

Варіант 30

Економічна сутність приватизації та шляхи її здійснення в Україні.

В економіці країни зайнято 45 млн. осіб. Кількість безробітних становить 7 млн. осіб. Через 1 місяць із загальної чисельності зайнятих 800 тис. осіб втратили роботу, 1,7 млн. осіб припинили шукати роботи. Визначте за цих умов чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.

Акціонерне товариство реалізувало 1000 шт. випущених акцій і зібрало капітал в розмірі 5 млн. грн. Дивіденди товариства в розрахунку на одну акцію складають 250 грн., а банківський процент – 15%. Визначте номінальну і курсову ціну акцій.

Власний капітал банку 17 млн. грн., залучений – 33 млн. грн. Відсоток, виплачуваний вкладникам – 5%, відсоток, який стягується з одержувачів позик – 8%. Визначити банківський прибуток та норму банківського прибутку.

Предыдущий:

Следующий: