ворпосы по истории эк думки

Питання до державного іспиту з економічної теорії (дисципліна «Історія економіки та економічної думки»)

1. МАРЖИНАЛІЗМ БАЗУЄТЬСЯ НА ДОСЛІДЖЕННІ:

A. валових економічних величин;

B. середніх економічних величин;

C. граничних економічних величин;

D. абсолютних економічних величин.

2. ТЕРМІН «ЕКОНОМІЯ» ВПЕРШЕ БУВ ЗАПРОПОНОВАНИЙ:

A. Аристотелем;

B. Ксенофонтом;

C. Ф. Аквінським;

D. А. Смітом.

3. КОЛЬБЕРИЗМ –ЦЕ:

A. назва французького меркантилізму;

B. назва англійського меркантилізму;

C. назва італійського меркантилізму;

D. назва російського меркантилізму.

4. АВТОР «ЕКОНОМІЧНОЇ ТАБЛИЦІ»:

A. Д. Рікардо;

B. К. Маркс;

C. А. Сміт.

D. Ф. Кєне.

5. ВИРАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ІДЕАЛІЗУВАЛИ:

A. ринкові економічні відносини;

B. натурально-господарські відносини;

C. велику торгівлю і лихварські операції;

D. все перераховане вище.

6. ДО ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТЕКОНОМІЇ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

A. А. Маршалл;

B. А. Сміт;

C. Д. Рікардо;

D. Т. Мальтус.

7. Л.І. МЕЧНІКОВ ЗАПРОПОНУВАВ НАСТУПНИЙ ПРИНЦИП ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ:

A. географічний фактор, а саме водні шляхи сполучення;

B. кліматичні умови;

C. історію грошей;

D. розвиток засобів виробництва.

8. К. МАРКС ЗАПРОПОНУВАВ НАСТУПНИЙ ПРИНЦИП ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ:

A. географічний фактор, а саме водні шляхи сполучення;

B. кліматичні умови;

C. історію грошей;

D. розвиток засобів виробництва.

9. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, В ОСНОВІ ЯКОЇ ЛЕЖИТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВЕЛИЧИН, ЯК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЯВИЩ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НА МІКРО-І МАКРОРІВНІ – ЦЕ:

A. меркантилізм;

B. маржиналізм;

C. кейсианство;

D. економічний лібералізм.

10. ПОНЯТТЯ, ВВЕДЕНЕ В НАУКОВИЙ ОБІГ А. СМІТОМ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ТАКЕ СПІВВІДНОШЕННЯ У ВЗАЄМОДІЇ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ І ДЕРЖАВИ, КОЛИ ОСТАННЄ, НЕ ПРОТИДІЄ ОБ’ЄКТИВНИМ ЕКОНОМІЧНИМ ЗАКОНАМ, НЕ ВТРУЧАЄТЬСЯ В ПРОЦЕС ВІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ:

А. «Невидима рука»;

B. «Догма Сміта»;

C. «Парадигма Сміта»;

D. «Закон Сміта».

11. СТВОРЕНІ ЛЮДИНОЮ РЕСУРСИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ЦЕ:

капітал;

заробітна плата;

земельна рента;

все перераховане вище.

12. ГРУПА ВЧЕНИХ, ОБ’ЄДНАНИХ ЗАГАЛЬНИМИ ТЕОРЕТИЧНИМИ УЯВЛЕННЯМИ І МЕТОДОЛОГІЄЮ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЦЕ:

доктрина;

секція;

наукова школа;

науковий напрямок.

13. ДО ПРЕДСТАВНИКІВ МАРЖИНАЛІЗМУ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

Курно;

Госсен;

Менгер;

Рікардо.

14. ПЕРЕХІД ВІД ПРИВЛАСНЮЮЧОГО ТИПУ ГОСПОДАРСТВА ДО ВИРОБНИЧОГО, ЯКИЙ СУПРОВОДЖУВАВСЯ ПОЯВОЮ ДОДАТКОВОГО ПРОДУКТУ, ПІДВИЩЕННЯМ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ, ЗБІЛЬШЕННЯМ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТВОРЕННЯМ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВ, ЦЕ:

комунальна революція;

буржуазна революція;

соціалістична революція;

неолітична революція.

15. РОБОТА ДЖ. М. КЕЙНСА «ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗАЙНЯТОСТІ, ВІДСОТКА І ГРОШЕЙ» ВПЕРШЕ БУЛА ВИДАНА В:

в 1929-1933 рр.;

в 1936 р.;

в 1918 р;

в 1900 р.

16. АВТОР «ГАРВАРДСЬКОГО БАРОМЕТРА»:

Мітчел;

Коммонс;

Кєйнс;

Фрідмен.

17. Т. ВЕБЛЕН ПОРОКОМ КАПІТАЛІЗМУ ВВАЖАВ:

недосконалість юридичних норм;

нечесну конкуренцію;

недосконалість операцій з продажу цінних паперів;

протиріччя між індустрією та бізнесом.

18. ВІДПОВІДНО ДО МЕРКАНТИЛІСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ, ДЖЕРЕЛОМ ГРОШОВОГО БАГАТСТВА Є:

зростання закордонних інвестицій;

перевищення імпорту над експортом;

перевищення експорту над імпортом;

рівність між імпортом та експортом.

19. МАКРОЕКОНОМІКА — ЦЕ ОБЛАСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЩО ВИВЧАЄ:

роль держави в економіці;

глобальні тенденції економічного розвитку людства;

процеси, що відбуваються в національній економіці в цілому;

ті ж проблеми, що і політична економія в первісному розумінні цього терміну.

20. АВТОР ВЧЕННЯ ПРО «ПРИРОДНЕ ПРАВО»:

Конфуцій;

Ф. Аквінський;

Ксенофонт;

Томас Мор.

21. АВТОР ВЧЕННЯ ПРО «СПРАВЕДЛИВУ ЦІНУ»:

Конфуцій;

Ф. Аквінський;

Ксенофонт;

Томас Мор.

22. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРЕТИНУ КРИВОЇ ПОПИТУ І КРИВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, В ТОЧЦІ ПЕРЕТИНУ ЯКИХ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ РІВНОВАГА МІЖ НИМИ, А ТАКОЖ РІВНОВАЖНА ЦІНА, ЦЕ:

економічна таблиця;

оптимум по Парето;

скринька Еджворта;

«Хрест Маршалла».

23. ОДИН З СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, ЩО СФОРМУВАВСЯ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.; ГОЛОВНА ОСОБЛИВІСТЬ – ЦЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСІЄЇ СУКУПНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ (ІНСТИТУТІВ), РОЗГЛЯНУТИХ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ, А ТАКОЖ ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СУСПІЛЬСТВА НАД ЕКОНОМІКОЮ, ЦЕ:

неокейсианство;

маржиналізм;

дирижизм;

інституціоналізм.

24. СУСПІЛЬНИЙ ПРОШАРОК, ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ВЧЕНИХ, КОНСТРУКТОРІВ, УПРАВЛІНЦІВ, ФІНАНСИСТІВ, ДО РУК ЯКИХ ПЕРЕХОДИТЬ УПРАВЛІННЯ «ЗРІЛОЇ» КОРПОРАЦІЄЮ, ЦЕ:

техноструктура;

наукова доктрина;

бюрократизм;

інституціоналізм.

25. ДОДАТКОВА КОРИСНІСТЬ, ЯКУ ОТРИМУЄ СПОЖИВАЧ З ОДНІЄЇ ДОДАТКОВОЇ ОДИНИЦІ БЛАГА; ДОРІВНЮЄ ЗМІНІ ЗАГАЛЬНОЇ КОРИСНОСТІ ПРИ ЗМІНІ СПОЖИВАННЯ БЛАГА НА ОДИНИЦЮ, ЦЕ:

гранична корисність;

абсолютна корисність;

відносна корисність;

немає правильної відповіді.

26. ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМОК, ЯКИЙ С ГРЕЦЬКОГО ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ ЯК «ПАНУВАННЯ ПРИРОДИ», ЦЕ:

природність;

фізіократія;

маржинальність;

меркантильність.

27. СУБСТИТУТИ-ЦЕ:

суб’єктивні інститути;

взаємозамінні товари;

громадські інститути та організації;

немає правильної відповіді.

28. ОСНОВОПОЛОЖНИК УТОПІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ:

Томмазо Кампанелла;

Томас Мор;

Томас Манн;

Ж. Кольбер.

29. ЦЕЙ НАУКОВЕЦЬ ПЕРЕДБАЧИВ ОСНОВНУ ІДЕЮ КЕЙНСІАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЦИКЛІВ, ІДЕЮ «ЗАОЩАДЖЕННЯ — ІНВЕСТИЦІЇ» І ПЕРШИМ СФОРМУЛЮВАВ ЗАКОН, ЩО ЛЕЖИТЬ В ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ЦИКЛІВ: ФАЗИ ПРОМИСЛОВОГО ЦИКЛУ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗАКОНАМИ ІНВЕСТУВАННЯ:

В.І. Ленін;

Є.Є. Слуцький;

М.І. Туган-Барановський;

І. Посошков.

30. ЗАЛЕЖНІСТЬ, ЯКА ЗВОРОТНА МУЛЬТИПЛІКАТОРУ КЕЙНСА, НАЗИВАЄТЬСЯ АКСЕЛЕРАТОРОМ ТА ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ ЯК:

A. відношення приросту інвестицій до приросту національного доходу;

B. відношення приросту національного доходу до приросту інвестицій;

C. відношення приросту чистих інвестицій до темпу економічного росту;

D. добуток приросту чистих інвестицій до приросту національного доходу.

31. ДІАЛЕКТИКА –ЦЕ:

A. вивчення процесів в їх історичній послідовності, в якій вони виникли, розвивалися і змінювалися;

B. пошук спроб зрозуміти і відобразити функціонування економічної системи, що базується на ринкових чи державних механізмах регулювання економіки;

C. загальний метод пізнання, заснований на використанні законів і принципів філософії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у зв’язку і взаємозалежності;

D. вивчення процесів у їх логічній послідовності, від простого до складного.

32. ДО ПРЕДСТАВНИКІВ КЕЙСІАНСТВА НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

A. Дж. Хікс;

B. Е. Хансен;

C. Р. Харрод;

D. Т. Веблен.

33. ВЧЕННЯ ПРО СУСПІЛЬСТВО (СУСПІЛЬНИЙ ЛАД), ЩО ЖИВЕ ЗА ТАКИМИ ПРИНЦИПАМИ, ЩО НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВТІЛЕНІ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ, МАЛЮЄ КАРТИНУ БАЖАНОГО ІДЕАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА, АЛЕ НЕ ВКАЗУЄ ШЛЯХІВ ЙОГО ПОБУДОВИ, ВИХОДЯЧИ З НАЯВНИХ СУСПІЛЬНИХ УМОВ:

A. меркантилізм;

B. політекономія;

C. утопічний соціалізм;

D.капіталізм.

34. РИНКОВА СИТУАЦІЯ, ПРИ ЯКІЙ ПРОДАВЦІ (ВИРОБНИКИ) ОДЕРЖУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ВПЛИВАТИ НА ЦІНУ ЗАВДЯКИ ВЕЛИКІЙ ЧАСТЦІ НА РИНКУ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОДУКТУ, РЕКЛАМИ, ЦЕ:

A. недосконала конкуренція;

B. досконала конкуренція;

C. чиста конкуренція;

D. монополія.

35. ТЕРМІН «ХРЕМАТИСТИКА» ВПЕРШЕ БУВ ЗАПРОПОНОВАНИЙ:

A. Аристотелем;

B. Ксенофонтом;

C. Ф. Аквінським;

D. Конфуцієм.

36. ПОЛІТИКА, ЯКА СПРЯМОВАНА НА ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД ІНОЗЕМНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ШЛЯХОМ ПРЯМОГО АБО НЕПРЯМОГО ОБМЕЖЕННЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ, ЦЕ:

A. маржиналізм;

B. протекціонізм;

C. неокейсіанство;

D. утопічний соціалізм.

37. СЕРЕДНЬОКАМ’ЯНИЙ ВІК – ЦЕ:

A. неоліт;

B. мезоліт;

C. енеоліт;

D. залізний вік.

38. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД, ПРИ ЯКОМУ СЕЛЯНИ ВЕДУТЬ САМОСТІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО, АЛЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ОСОБИСТОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ПІДПОРЯДКУВАННІ У ПАНУЮЧОГО КЛАСУ, ЦЕ:

A. рабовласництво;

B. капіталізм;

C. соціалізм;

D. феодалізм.

39. БОРОТЬБА МІЖ МІСТАМИ І СЕНЬЙОРАМИ ЗА МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРАВОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ, ЩО ВІДБУВАЛАСЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В X-XIII СТ., ЦЕ:

A. комунальна революція;

B. буржуазна революція;

C. соціалістична революція;

D. неолітична революція.

40. ТОРГОВО-ПОЛІТИЧНИЙ СОЮЗ КУПЕЦТВА ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ НА ЧОЛІ З НІМЕЦЬКИМ ЛЮБЕКОМ, ЯКИЙ В ПОРУ СВОГО РОЗКВІТУ ОБ’ЄДНУВАВ 170 МІСТ, ПРОІСНУВАВ З XII ПО XVII СТ., ЦЕ:

A. Митний союз;

B. Європейський союз;

C. Ганзейський союз;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: