Эконом. теория

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

УКООПСПІЛКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР “УКООПОСВІТА”

РЕКОМЕНДОВАНО

НМЦ «Укоопосвіта»

__________ Л.Г. Войнаш

25.06.2007 р.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Методичні рекомендації для самостійної роботи

студентів кооперативних технікумів і коледжів

Спеціальність: 5.050203 Організація обслуговування населення

Київ — 2007

Економічна теорія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів. Спеціальність: 5.050203 Організація обслуговування населення / Укл.: Ніковська Т.М. — К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2007. — 124 с.

Укладач Ніковська Т.М. — завідувач відділення “Дизайн” Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу

Відповідальний за випуск Столяров В.О. — заступник директора НМЦ “Укоопосвіта”

Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні секції гуманітарних та соціально-економічних дисциплін при ІІМІД “Укоопосвіта” у складі:

Борис Л.М. — викладача Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу;

Кривої С.М. — викладача Луцького кооперативного технікуму;

Кулик Ю.В. — викладача Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка;

Ніковської Т.М. — завідувача відділення “Дизайн” Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу;

Поліщук Т.О. — викладача Хмельницького торговельно-економічного коледжу;

Столярова В.О. — заступника директора НМЦ “Укоопосвіта”

Пояснювальна записка

Методичні рекомендації, що містять конспективний виклад питань, визначених для самостійної роботи студентів, розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни “Економічна теорія” для спеціальності 5.050203 Організація обслуговування населення, затвердженої Укоопспілкою 04.07.03.

Мета даних методичних рекомендацій — надати допомогу в опрацюванні питань курсу, винесених на самостійне опрацювання.

Програмою передбачено загалом 162 год. на вивчення навчальної дисципліни, з них на самостійне вивчення — 86 год.

Методичні рекомендації містять перелік питань, винесених на самостійне вивчення, їх конспективний виклад, перелік рекомендованої літератури. Після кожної теми є завдання і запитання, на які слід дати письмову відповідь. Вони мають відтворювальний та творчий характер.

Дані методичні рекомендації можуть використовуватися також для інших спеціальностей.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

те

ми

Назва теми

Кіль

кість

годин

Питання для самостійної роботи

1

Економічна теорія: предмет, методи і функції

5

Методи дослідження економічних процесів і явищ.

Позитивна й нормативна економічна теорія.

Економічна думка в Україні

2

Економічний розвиток: рушійні сили та фактори

5

Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія.

Взаємозв’язок потреб і споживання

3

Фактори, процес і результати виробництва

4

Організація та технологія в процесі виробництва.

Ефективність суспільного виробництва

4

Власність та її роль в економічному розвитку суспільства

4

Сучасні тенденції розвитку форм власності.

Закон України “Про власність”.

Проблеми приватизації в Україні

5

Економічні системи суспільства

7

Основні ступені соціально-економічного розвитку.

Цивілізаційний підхід.

Формаційний підхід.

Проблеми економічного вибору в різних економічних системах

6

Перехідна економіка та її закономірності. Формування економічної системи України

7

Моделі перехідної економіки в постсоціалістичних країнах.

Зміст ринкової трансформації — перехід до змішаної економіки.

Проблеми стабілізації економічного розвитку в Україні

7

Товарне виробництво. Товар і гроші

2

Форми вартості.

Теорії вартості (цінності) товару

8

Загальні основи ринку

6

Основні функції і типи ринку.

Угоди й основні види операцій, здійснювані на ринках.

Ключові проблеми формування ринку в Україні

9

Механізм ринкового саморегулювання: попит, пропозиції, ціна

2

Еластичність. Вимір еластичності.

Застосування теорії еластичності в практиці господарювання

10

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин

4

Сімейний бюджет: доходи — видатки.

Прожитковий мінімум та оптимальний споживчий бюджет.

Ефект доходу й ефект заміщення

11

Підприємництво і підприємство

6

Умови розвитку підприємництва в Україні.

Теорія прибутку.

Функції та основні напрями використання прибутку

12

Конкуренція і монополія. Теорія ринкових структур

4

Причини виникнення і форми монополій.

Антимонопольне законодавство

13

Ринок факторів виробництва і розподіл доходів

4

Похідний характер попиту на фактори виробництва.

Ринок природних ресурсів

14

Мікроекономіка суспільного сектору

3

Обґрунтування державного втручання в економіку.

Роль держави у вирішенні економічних проблем

15

Національна економіка та її показники

5

Система національних рахунків, її принципи.

Нерівність у розподілі доходів, причини нерівності.

Крива Лоуренса. Рівень добробуту населення

16

Сукупний попит і сукупна пропозиція

4

Застосування моделі макроекономічної рівноваги для аналізу макроекономічних явищ

17

Економічне зростання та його фактори. Економічні цикли

4

Вплив НТР на економічний розвиток.

Види циклів. Особливості сучасних циклів

18

Зайнятість, безробіття, інфляція

2

Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.

Антиінфляційна політика

19

Державне регулювання ринкової економіки

6

Адміністративні методи регулювання, їх характеристика.

Суть податків, види податків, принципи оподаткування

20

Міжнародна

економіка

2

Нерівномірність розвитку економіки окремих регіонів і країн світу.

Міжнародна валютна система, етапи її розвитку.

Економічна інтеграція

Разом

86

Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи і функції

Питання

Методи дослідження економічних процесів і явищ.

Позитивна й нормативна економічна теорія.

Економічна думка в Україні.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1. Методи дослідження економічних процесів і явищ

Економічна теорія володіє значним арсеналом способів і прийомів дослідження свого предмета, ідо й визначає зміст методів цієї науки. В економічній науці дослідники широко застосовують метод наукової абстракції з його двома основними прийомами — індукцією і дедукцією.

Суть цього методу полягає в тому, що досліджуючи певний економічний факт або процес, відділяють його випадкові, швидкоплинні, другорядні ознаки від усталених і типових.

Основну суму фактів, або економічної інформації, дає статистика. Нерідко використовують дані бухгалтерського обліку, соціологічних досліджень тощо. У результаті зібрання та систематизації фактів економічної діяльності інформація стає відомою, але ще не пізнаною. Збирання фактів називають описовою, або емпіричною економічною наукою.

Діалектичний метод дослідження означає процес пізнання явища чи процесу в усій різноманітності його форм та усій його суперечливості. Це синтетичний метод, який включає багато елементів, у т.ч. і наукову абстракцію, а також закон боротьби і єдності протилежностей (будь-яке явище суперечливе й містить у собі протилежності, їх подолання — основа розвитку цього явища), поєднання історичного і логічного, аналіз (уявний поділ цілого явища на окремі елементи та вивчення їх) і синтез (пізнання явища як цілого в єдності всіх його елементів), якісний і кількісний аналіз, єдність теорії та практики.

Сучасна економічна теорія застосовує мікроекономічний і макроекономічний аналіз явищ та процесів економічного життя, здійснює їх моделювання (спрощена уявна картина реальності, абстрактне узагальнення її основних процесів і явищ), здійснює на цій основі прогнозування економічного розвитку. При цьому широко застосовуються математичні, графічні та статистичні методи.

Важливу роль серед методів, які застосовує економічна теорія виконує експеримент, в якому особливе місце займають економічні реформи.

Економічна теорія є цілісною наукою, вона широко застосовує системний підхід до пізнання економічних явищ і процесів, тобто досліджує їх у цілісній сукупності. Дослідження зв’язків між окремими елементами у системі досягається за допомогою структурного аналізу, який вивчає структуру системи (економічних законів, економічних відносин, фірми, галузі, економіки в цілому).

Питання 2. Позитивна й нормативна економічна теорія

Економічна наука має не тільки описувати й пояснювати рух виробництва і проблеми, пов’язані з ним, а й обґрунтовувати відповідну економічну поведінку виробника.

Розрізняють позитивну та нормативну економічну науку.

Позитивна економічна наука формулює наукові уявлення про економічну поведінку, вивчає факти, намагається описати, пояснити й передбачити рух виробництва, зайнятості, доходів тощо, тобто дослідити фактичний стан економіки і спрогнозувати її динаміку.

Нормативна економічна наука містить оціночні судження людей щодо того, якою має бути економіка або який конкретний політичний захід слід рекомендувати для розв’язання певної економічної проблеми.

Отже, позитивна економічна наука вивчає те, що є, тоді як нормативна узагальнює суб’єктивні уявлення про те, що має бути. Позитивна економічна наука досліджує фактичний стан економіки, а нормативна визначає, які конкретні економічні умови або рішення бажані чи не бажані.

Приклад. Позитивне твердження: “Рівень інфляції становить 22 % на рік”. Нормативне твердження: “Рівень інфляції слід знизити”.

Якщо у реченні з’являються слова “варто” чи “слід”, є вагомі підстави вважати, що перед вами нормативне твердження.

Економічна наука не дає готових рекомендацій, які застосовують безпосередньо в господарській політиці. Вона виступає скоріше методом, ніж ученням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, допомагаючи тому, хто володіє нею, робити правильні висновки.

Питання 3. Економічна думка в Україні

При опрацюванні цього питання слід звернути увагу на особливості формування економічної думки, починаючи з часів Київської Русі до початку XX ст.

При підготовці цього питання можна використовувати джерела: 1, 5, 7.

Найвидатнішими постатями економічної думки в Україні у XIX — на початку XX ст. були В.І. Вернадський, І.В. Вернадський, М. Драгоманов, С. Подолинський, Є. Слуцький, І. Франко, М. Туган-Барановський.

М. Драгоманов (1848 — 1895) відстоював погляди дрібної буржуазії, але майбутній суспільний лад пов’язував із соціалізмом, в якому засоби виробництва і результати праці у містах належатимуть робітничим громадам, а на селі — сільським громадам. Перехід до соціалізму здійснюватиметься еволюційним шляхом у далекому майбутньому.

І.В. Вернадський був одним із фундаторів теорії потреб, В.І. Вернадський — автор концепції ноосфери.

С. Подолинський (1850 — 1891) виступав проти приватної власності, за побудову соціалізму, неминучість якого вбачав у несправедливості капіталізму — привласненні капіталістами продукту неоплаченої праці, розтрачанні ними природних ресурсів, а також у природничо-наукових основах капіталізму. Такими, на його думку, була енергія всесвіту, яка нерівномірно розподіляється по різних його частинах і під впливом людської праці зазнає позитивних змін щодо її найефективнішого використання для задоволення людських потреб, але найкраще може бути застосована при соціалізмі. Ф. Енгельс називав відкриттям ідею Подолинського про те, що людська праця може довше утримуватись на поверхні землі та довше змушувати діяти енергію сонця (ніж без праці). Ця ідея наприкінці XX ст. була названа західними вченими видатним науковим відкриттям людства.

І.Франко (1856 — 1916) найважливішою умовою знищення експлуатації та подолання соціальної несправедливості називав приватну власність, він відстоював ідею становлення суспільної власності на засоби виробництва нереволюційним шляхом. Предмет політичної економії Франко спочатку визначає як “суспільні зв’язки між людьми”, а відтак як науку про економічні закони розвитку суспільства; він відстоював теорію трудової вартості, ідею про неминучість руху суспільства від капіталізму до соціалізму.

М. Туган-Барановський (1865 — 1919) уперше в світовій літературі обґрунтував положення, згідно з яким фази промислового циклу визначаються законами інвестування, він пов’язував причини економічних криз із непропорційним нагромадженням і відповідним розвитком галузей та окремих підприємств, зробив спробу синтезу теорії трудової вартості (цінності) й граничної корисності (як це на Заході, але з урахуванням витрат виробництва здійснював А. Маршалл), запровадив у науковий обіг поняття “вартість” (як витрати живої та уречевленої праці) і “трудова вартість” (як витрати живої праці), поглибив теорію кооперації та соціалізму.

Є. Слуцький (1880 — 1948) розкрив зв’язок між функцією корисності та рухом цін і грошових доходів населення, внаслідок чого розвинув неокласичну теорію.

Завдання

Вивчити питання, користуючись даними рекомендаціями, підручниками й посібниками.

Дати письмову відповідь на питання:

Які методи використовує економічна наука?

Визначте, які з наведених тверджень належать до позитивних, а які до нормативних:

а)сьогодні найвища температура була 35 градусів;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: