Экзамен РД

1.1У чому полягає роль маркетингових досліджень?

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення маркетингової програми підприємства.

1.2 Що є предметом МД?

Предметом маркетингових досліджень є конкретна маркетингова проблема, що стосується ситуації в мікросередовищі чи зовнішньому бізнес-середовищі підприємства.

1.3У чому полягає мета маркетингових досліджень?

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкурентному ринку в конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

1.4Що є об’єктом РД?

Об’єктом ринкових досліджень є певний об’єкт системи «підприємство-ринок-економіка» або певна його конкретна характеристика.

1.5 Яку мету мають первинні дослідження?

Первинні дослідження мають своєю метою вивчення такого об’єкта який досі не брався до уваги, або ніколи не вивчався.

1.6Для чого організуються дослідження зворотного зв’язку?

Дослідження зворотного зв’язку організовуються для визначення реакції об’єкта на певні дії, тобто першочергова увага приділяється динаміці процесів або змін, що відбуваються з об’єктом.

1.7 Як часто проводяться систематичні дослідження?

Систематичні дослідження проводяться регулярно впродовж достатньо довгого проміжку часу, вони частіше прив’язані до конкретних об’єктів, здійснюються спеціальними підрозділами.

1.8 Що являють собою спеціальні дослідження?

Спеціальні дослідження є разовими заходами, що пов’язані з вивченням таких факторів, значущість яких зростає настільки, що потребує обов’язкового їх врахування в формуванні стратегій підприємства.

1.9На що спрямовані кабінетні дослідження?

Кабінетні дослідження спрямовані на вивчення вторинної інформації, або інформації, яка вже існує по проблемі, що вивчається.

2.19 На які види поділяють маркетингову інформацію за можливістю оцінювання?

За можливістю оцінювання маркетингову інформацію поділяють на кількісну, яка подається в цифровій формі, відображає відомості про обсяги продажу, ціни, чисельність покупців,доходи і витрати підприємства і якісну, яка подається у формі атрибутових ознак, які не мають кількісного виразу і реєструються у формі текстового запису.

2.20Що є основною проблемою будь-якого економічного дослідження?

Будь-якого економічного дослідження основною проблемою є збір інформації.

2.21 Що передбачає контроль збору даних?

Контроль збору даних передбачає стеження за ретельністю збирання інформації, зокрема за тривалістю, місцем, датою, предметом та іншими елементами збору даних.

2.22 Що передбачає редакція даних?

Редакція даних передбачає оцінювання чіткості, достовірності, надійності, детальності з огляду на можливість подальшого застосування за допомогою ручних і машинних засобів контролю.

2.23Що передбачає класифікація даних?

Класифікація даних передбачає відокремлення типів даних за певними критеріями відповідно до цілей дослідження.

2.24 Що є вихідним етапом процесу збору та інтерпретації маркетингової інформації?

Вихідним етапом процесу збору та інтерпретації маркетингової інформації є визначення проблеми, яку необхідно дослідити.

2.25Що таке маркетингова інформаційна система(МІС)?

Маркетингова інформаційна система – це безперебійно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу, розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень.

2.26 Що містить підсистема внутрішньої звітності(МІС)?

Підсистема внутрішньої звітності містить дані бухгалтерської та статистичної звітності, дані щодо портфеля замовлень, кількість споживачів, обсягів виробництва і збуту товарів, товарні запаси.

2.27 Що містить підсистема маркетингових досліджень (МІС)?

Підсистема маркетингових досліджень містить спеціальні підрозділи та виконавців які організують збирання й аналіз інформації, забезпечують виконання відповідних дослідницьких проектів.

3.38 Які можуть бути запитання в анкеті?

Запитання в анкеті можуть бути закриті, відкриті та комбіновані.

3.39 У чому полягає сутність маркетингового спостереження?

Сутність маркетингового спостереження полягає в отриманні інформації про процеси управління маркетингом і ухвалення маркетингових рішень.

3.40 Що таке статистичне спостереження?

Статистичне спостереження – це вивчення масових ринкових процесів, результати якого виражаються в кількісних формах, має місце ефект закону великих чисел.

3.41Шо таке соціологічне спостереження?

Соціологічне спостереження – це збір кількісних даних про соціальні процеси і явища, які відбуваються на ринку.

3.42 Хто може виступати ведучим або модератором в фокус-групі?

Ведучим або модератором в фокус-групі повинен обов’язково виступати спеціаліст, який володіє навичками групової роботи, як правило, психолог.

3.43 Що таке Home-test?

Home-test – це метод дослідження, у ході якого група споживачів тестує певний товар у домашніх умовах, заповнюючи при цьому спеціальну анкету.

3.44 Що робить дослідник перед початком серії інтерв’ю?

Перед початком сесії інтерв’ю дослідник готує план, відповідно до якого проводитиметься інтерв’ю.

3.45У чому сутність методу «Глибинне інтерв’ю»?

Глибинне інтерв’ю – це слабо структурована особиста бесіда інтерв’юера з респондентом у формі, спонукаючи останнього до докладних відповідей на питання, що ставляться.

3.46 Від чого залежить успіх глибинного інтерв’ю?

Успіх глибинного інтерв’ю багато в чому залежить від професіоналізму і особистих якостей інтерв’юера.

3.47 У чому пов’язані основні недоліки методу глибинних інтерв’ю?

Основні недоліки методу «Глибинних інтерв’ю» полягають у надзвичайній залежності їх від кваліфікації інтерв’юера, не репрезентативності отриманих даних та суб’єктивізмі їх сприйняття.

4.58 Коли використовують неструктуровану анкету?

Неструктуровану анкету використовують якщо розробник має можливість спрогнозувати хід інтерв’ю.

4.59 Що робить дослідник на другому етапі розроблення анкети?

На другому етапі розроблення анкети дослідник повинен перейти до розроблення питань які виносяться на обговорення.

4.60 Яка максимальна кількість запитань в анкеті при усному інтерв’юванні на вулиці?

Максимальна кількість запитань в анкеті при усному інтерв’юванні на вулиці може бути від 7-10.

4.61 Яка максимальна кількість запитань в анкеті при усному інтерв’юванні в приміщенні?

Максимальна кількість запитань в анкеті при усному інтерв’юванні в приміщенні може бути до 12.

4.62 Хто проводить етап перед тестування в розробці анкети?

Етап перед тестування в розробці анкети проводять співробітники, які займаються розробленням анкети.

4.63 Які питання анкет ви знаєте?

Виділяють три типи анкет: структурована, напівструктурована, неструктурована анкети.

4.64 Яке визначення ринку дають у маркетинговій літературі?

Ринок — це інститут чи механізм, який об’єднує покупців і продавців, де покупці хочуть і можуть щось придбати, а продавці зацікавлені в продажу товарів і згодні на обмін.

4.65 Що є важливим напрямком досліджень потенційного ринку?

Важливим напрямком досліджень потенційного ринку виступають дослідження рівня усвідомлення споживачами певної проблеми або міри задоволеності наявними товарними пропозиціями конкурентів.

4.66Які ринки відносять до потенційного?

Потенційний ринок – це сукупність покупців, які проявляють достатній рівень зацікавленості до конкретної ринкової пропозиції.

4.67 Який ринок називають доступним ринком?

Доступний ринок – це сукупність покупців, які не тільки проявляють зацікавленість але і мають достатній дохід та доступ до конкретної ринкової пропозиції.

5.77 Що таке частка ринку?

Частка ринку – це відношення обсягів продажу конкретного товару (в натуральному або грошовому виразах) до потенційної місткості ринку даного товару.

5.78 Що таке сегмент ринку?

Сегмент ринку – це особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, товарів або послуг, які мають деякі загальні ознаки.

5.79 Що таке ринкове агрегування?

Ринкове агрегування це ситуація коли ринок розглядають як єдине ціле.

5.80 Що є найголовнішим напрямком дослідження ринку?

Найголовнішим напрямком дослідження ринку є вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку – стану економіки в цілому, окремої галузі або конкретного товарного ринку, що формується певними факторами і виражається в кон’юнктурних показниках.

5.81 Що таке кон’юнктура ринку?

Кон’юнктура ринку – це існуюча на ринку економічна ситуація, яку характеризують співвідношенням попиту і пропозиції, рівень та динаміка цін, товарних запасів та інших показників.

5.82 Що таке кон’юнктурні дослідження?

Кон’юнктурні дослідження – це цілеспрямований безперервний збір та обробка інформації про стан економіки, товарного ринку, аналіз і виявлення особливостей та тенденції їх розвитку, прогнозування основних параметрів і розроблення можливих альтернатив для прийняття рішень.

5.83 Для чого необхідно вивчення економічної кон’юнктури країни чи окремого товарного ринку?

Вивчення економічної кон’юнктури країни чи окремого товарного ринку необхідно для того, щоб правильно оцінити її поточний стан, передбачити можливі зміни і розробити відповідну стратегію розвитку.

5.84 Які чинники впливають на кон’юнктуру ринку?

До чинників які впливають на кон’юнктуру ринку відносять стихійні лиха, соціальні та політичні конфлікти, науково-технічний прогрес, рівень монополізації, валютна та кредитно-грошова система, державне регулювання економіки, енергетичні та екологічні проблеми, сезонність, стан інформаційних систем.

5.85 Які бувають типи кон’юнктури?

Кон’юнктури бувають двох рівнів це загальногосподарська та кон’юнктура окремого товарного ринку.

6.96 Що означає прогноз?

Прогноз означає спробу визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому.

6.97 Що таке прогнозування розвитку підприємства?

Прогнозування розвитку підприємства це процес наукового обґрунтування можливих кількісних і якісних змін його стану в майбутньому, а також альтернативних способів досягнення очікуваного стану.

6.98 Що таке прогнозування?

Прогнозування — це метод в якому використовується як накопичений в минулому досвід, так і поточні припущення стосовно майбутнього, з ціллю його визначення.

6.99 Що являється об’єктом прогнозування?

Об’єктом прогнозування частіше за все являється сукупність організаційно-виробничої системи(ОВС) зовнішнього середовища.

6.100 Що таке прогноз товарного ринку?

Прогноз товарного ринку – це об’єктивне імовірне судження про динаміку найважливіших його характеристик та їх альтернативні варіанти за умов виконання сформульованих гіпотез.

6.101 Що в перш за все потрібно зрозуміти в прогнозі збуту?

В прогнозі дослідження збуту перш за все необхідно зрозуміти, що продавати, виходячи з існуючої кон’юнктури, ринкового потенціалу і власних можливостей.

6.102 Які методи прогнозування збуту ви знаєте?

Методи прогнозування збуту можна поділити на дві групи – кількісні та некількісні.

6.103 Які два типових методи кількісного прогнозування збуту ви знаєте?

Два типових методи кількісного прогнозування збуту це аналіз часових рядів і причино-наслідкове моделювання.

6.104 На чому базується метод прогнозування збуту аналіз часових рядів?

Метод аналіз часових рядів базується на припущенні, відповідно якому те, що трапилось в минулому дає достатньо добре наближення в оцінці майбутнього.

8.114 Чому сприяє конкуренція?

Конкуренція сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктату виробників-монополістів по відношенню до споживача.

8.115 Яку конкуренцію відносять до недобросовісної?

Недобросовісна конкуренція це будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

8.116 Що тягне за собою недобросовісна конкуренція?

Недобросовісна конкуренція може тягнути за собою адміністративну, цивільну, кримінальну відповідальність

8.117 Що необхідно враховувати при розробці конкурентних стратегій?

При розробці конкурентних стратегій необхідно враховувати роль фірми у конкурентній боротьбі, яка визначається її часткою ринку.

8.118 Що включає аналіз конкурентів підприємства?

Аналіз конкурентів підприємства включає оцінку їхніх сильних та слабких сторін, а також можливої реакції на дії конкурента.

8.119 Яку ситуацію на ринку відносять до олігополії?

Олігополія це ситуація коли число конкурентів невелике або коли декілька підприємств домінують на ринку, створюючи сильну взаємозалежність.

8.120 Яку ситуацію на ринку відносять до чистої конкуренції?

Чиста конкуренція це така ситуація яка виникає тоді, коли на ринку існує велика кількість продавців, якій протидіє значна кількість покупців.

8.121 Яку ситуацію на ринку відносять до монополістичної(недосконалої) конкуренції?

Монополістична конкуренція це ситуація, коли кількість конкурентів невелика ,а їх сили приблизно рівні, але разом з тим їх товари диференційовані.

8.122 Яку ситуацію на ринку можна віднести до монополії?

Монополія це ситуація, коли на ринку домінує єдиний товаровиробник, якому протидіє велика кількість покупців.

8.123 Хто такі прямі конкуренти?

Прямі конкуренти це підприємства, які пропонують аналогічні товари(послуги) тим же категоріям покупців.

9.135 Що таке задоволення?

Задоволення – це відчуття, що виникає у споживача після придбання і використання товару.

9.136 Кого відносять до споживачів товарів виробничо-технічного призначення?

Споживачів товарів виробничо-технічного призначення – це підприємства, які купують товари для використання їх у процесах подальшого виробництва чи перепродажу іншим споживачам, що здійснюється з метою отримання прибутку.

9.137 Що таке метод групових експертиз?

Метод групових експертиз – це аналітична оцінка конкурентоспроможності товарів висококваліфікованими фахівцями.

9.138 Яка основна задача в дослідженні споживачів?

Основна задача в дослідженні споживачів – це виявлення факторів, які впливають на поведінку споживачів.

10.140 Що таке життєвий цикл товару?

Життєвий цикл товару – це період перебування товару на ринку, який охоплює розробка, впровадження, зростання, зрілість та спадання.

10.141 Що таке бренд?

Бренд – це торгова марка, яка має певний імідж в очах споживачів, що своєю чергою,формує їхнє ставлення до цієї продукції.

10.142 Що таке послуга?

Послуга – це дії, результатом яких є корисний ефект або зиск для споживачів.

10.143 Що таке індекс бренду?

Індекс бренду – це такі показники, які дають можливість визначити характер взаємозв’язку між брендом і його споживачами, а також відображають якість такого взаємозв’язку та його динаміку.

10.144 Як ви розумієте конкурентоспроможність підприємства?

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність підприємства зайняти відповідну позицію на конкурентному ринку.

1.Перерахуйте 6 основних вимог, яким має відповідати зібрані масиви даних :АКТУАЛЬНІСТЬ, АДАПТОВАНІСТЬ, ОБЄКТИВНІСТЬ, КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНІСТЬ.

2.Перерахуйте чотири підсистеми які складають маркетингову інформаційну систему: ПІДСИСТЕМА ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІСТНОСТІ, ПІДСИСТЕМА ЗОВНІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ, ПІДСИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАРКЕТИНОВА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА.

3.Перерахуйте 5 основних якісних методів збору первинної інформації: МЕТОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ, МЕТОД ІМІТАЦІЇ, МЕТОД ЕКСПЕРЕМЕНТУ, МЕТОД ФОКУС-ГРУП, ГЛИБИННІ ІНТЕРВЮ.

4.Перерахуйте 5 типів цільових ринків:

ОДИН СЕГМЕНТ, ВИБІРКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ТОВАРНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, РИНКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ПОВНЕ ОХОПЛЕННЯ.

5.Перерахуйте 4 найхарактерніших види товарної кон’юнктури:

ЗРОСТАЮЧА, ВИСОКА, ПАДАЮЧА, НИЗЬКА

6.Перерахуйте 4 фази економічного циклу.

КРИЗА, ДЕПРЕСІЯ, ПОЖВАВЛЕННЯ, ПІДЙОМ.

7.Перепахуйте 4 групи системи показників, що характеризують кон’юнктуру:

ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА, ПОКАЗНИКИ ВНУТРІШНЬОГО ТОВАРООБІГУ, ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, ПОКАЗНИКИ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ.

8.Перерахуйте 5 послідовних етапів дослідження кон’юнктури ринку.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ РИС ІОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПИТУ;

ВИБІР МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ КОНЮНКТУРИ;

ЗБІР І НАКОПИЧЕННЯ КОНЮНКТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ;

АНАЛІЗ КОНЮНКТУРИ; ПРОГНОЗ КОНЮНКТУРИ.

9.Перерахуйте 6 основних етапів ринкових досліджень:

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ;

РОЗРОБЛЕННЯ ОБЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ;

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ; Аналіз інформації; ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.

10.Перерахуйте 4 некількісні методи прогнозування збуту:

ДУМКА ЖЮР, СУКУПНИЙ ПОГЛЯД ЗБУТОВИКІВ, МОДЕЛЬ ОЧІКУВАННЯ СПОЖИВАЧА, МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК.

11.Перерахуйте 4 послідовних етапи прогнозування збуту:

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ;

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ;

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ, РОЗРОБКА ПРОГНОЗІВ; КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ.

12.Перерахуйте 5 факторів які впливають на поведінку покупця на споживчому ринку:

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ; ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ; СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ; ФАКТОРИ СИТУАЦІЙНОГО ВПЛИВУ; ОСОБИСТІСНІ ФАКТОРИ; ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ.

Предыдущий:

Следующий: