РГР и вопросы к экзамену

Вирахуйте рН розчину оцтової кислоти молярної концентрації 0,1 моль/л, якщо ступінь дисоціації СН3СООН в цьому розчині дорівнює 1,3%.

Вирахуйте молярну концентрацію іонів гідроксиду в амонійній буферній системі, рН якої дорівнює 9,37.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 3мл оцтової кислоти та 12мл ацетату натрію однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціація оцтової кислоти дорівнює 1,85 · 10-5.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 8мл молочної кислоти та 4мл молочнокислого натрію. Константа електролітичної дисоціації молочної кислоти дорівнює 1,8 · 10-.

Розмір рН водного розчину дорівнює5. Визначите концентрацію іонів водню, гідроксильних аніонів і реакцію середовища.

Концентрація іонів водню в розчині дорівнює 8 10-6 г-іон/л. Обчислите рН розчину рОН і зазначте реакцію середовища.

Скільки мл 0,1N розчину NH4OH потрібно додати до 100 мл 0,1N розчину NH4С1 щоб приготувати буферний розчин із рН рівним 9?

Обчислите рН ацетатної буферної суміші, що складає з 4 мл 1N оцтової кислоти і 10 мл 0,6 N оцтовокислого натрію. Константа дисоціації оцтової кислоти при 25 0С дорівнює 1,8 · 10-5.

Розрахуйте концентрацію (моль/ л) розчинів за рН 7,0 товщиною шару розчину 1,0 см, молярні коефіцієнти поглинання п’яти основ мають такі значення: аденін 13,4·103, гуанін 7,2· 103, цитозин 5,55·103, урацил 8,2 · 103, тимін 7,4 ·103; для розчину гуаніну А=0,325.

Розрахуйте іонну силу 0,06 М фосфатного буфера, рН 7,5 (рКа ==7,2).

11.Розрахуйте величину рН 0,025 М розчину соляної кислоти.

12.Розрахуйте концентрацію (моль/ л) розчинів за рН 7,0 товщиною шару

розчину 1,0 см, молярні коефіцієнти поглинання п’яти основ мають такі

значення: аденін 13,4·103, гуанін 7,2· 103, цитозин 5,55·103, урацил 8,2 ·103,

тимін 7,4 ·103; для розчину тиміну А=0,09.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 4мл вугільної кислоти та 16мл гідрокарбонату натрію однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціації вугільної кислоти дорівнює 3,7 · 10-7.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 10мл дигідрофосфата натрію та 5мл гідрофосфата натрію. Константа електролітичної дисоціації іона Н2РО4- дорівнює 1,54 · 10-7.

Вирахуйте рН розчинів, що мають наступні значення Сн+ або Сон-:

а) Сн+ = 10-3 ; б) Сон- = 10-8 . Яку реакцію має кожний із цих розчинів?

16.Вирахуйте рН розчинів, що мають наступні значення Сн+ або Сон-:

а) Сн+ = 10-9 ; б) Сон- = 10-2 . Яку реакцію має кожний із цих розчинів?

Вирахуйте Сн+ та рН розчину, якщо концентрація гідроксильних іонів дорівнює 0,00001 г-іон/л.

Вирахуйте рН розчину, якщо концентрація гідроксильних іонів дорівнює10-9 г-іон/л.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 4мл СН3СООН і 16мл СН3СООNа однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціації СН3СООН дорівнює 1,85 · 10-5.

Вирахуйте Сн+ та рН буферного розчину, який складається із 3мл КН2РО4 і 12мл К2НРО4 однакової концентрації. Константа дисоціації іона Н2РО4-2РО4- = Н+ + НРО4-2) дорівнює 1,54 · 10 –7.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається 8мл молочної кислоти і 4мл молочнокислого натрію однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціації молочної кислоти дорівнює 1,8 · 10-5.

Визначте рН карбонатної буферної суміші, що містить 6мл Н2СО3 і 2мл NаНСО3 однакової концентрації.

Вирахуйте рН фосфатної суміші, що містить 10мл NаН2РО4 і 5мл Nа2НРО4 однакової концентрації. Константа дисоціації іона Н2РО4-2РО4- = Н+ + НРО4-2) дорівнює 1,54 · 10 –7.

Вирахуйте рН розчину, якщо концентрація гідроксильних іонів дорівнює10-6 г-іон/л.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 12мл молочної кислоти і 5мл молочнокислого натрію однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціації молочної кислоти дорівнює 1,8 · 10-5.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 4мл вугільної кислоти і 16мл гідрокарбонату натрію однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціації вугільної кислоти 3,7 · 10-7.

Вирахуйте рН буферного розчину, що складається із 3мл оцтової кислоти і 12мл ацетату натрію однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціації оцтової кислоти 1,85 · 10-5.

Вирахуйте рН розчину, якщо концентрація гідроксильних іонів дорівнює10-4 г-іон/л.

Вирахуйте рН фосфатної суміші, що містить 12мл NаН2РО4 і 8мл Nа2НРО4 однакової концентрації. Константа дисоціації іона Н2РО4- Н2РО4- = Н+ + НРО4-2) дорівнює 1,54 · 10 –7.

Вирахуйте рН буферного розчину, який складається із 2мл СН3СООН і 10мл СН3СООNа однакової концентрації. Константа електролітичної дисоціації СН3СООН дорівнює 1,85 · 10-5.

Напишіть структурні формули пептидів: а) аланіл-лейціл-серіл-тирозина, б) гістиділ-валіл-аргініна.

Напишіть структурні формули наступних пептидів; а) лізіл-дигліціл-валіна, б) метіоніл-цистеініл-триптофана.

Напишіть структурні формули вказаних нижче пептидів: а) серіл-глутаміл-триптофана, б) лейціл-валіл-фенілаланіл-тирозина.

Напишіть структурні формули вказаних нижче пептидів: а) серіл-глутаміл-триптофана, б) лейціл-валіл-фенілаланіл-тирозина.

Напишіть формули і назвіть пептид, який може бути одержаний із наступних амінокислот: а) цистеїна, треоніна та серина, б) триптофана, феніналаніна і гістидина.

Напишіть формули і назвіть пептид, який може бути одержаний із наступних амінокислот: а) лізину, аспаргінової кислоти та валіну, б) лізину, аланіну та серина.

Напишіть формули наступних трипептидів: а) проліл-гліціл-аланіна, б) аспаргіл-аргініл-триптофан.

Напишіть формули наступних дипептидів: а) аланін-гліцина, б) цистеїл-серина, в) гістиділ-глутаміна.

Напишіть формули наступних трипептидів: а) лізіл-фенілаланін-гістидина, б) цистиіл-серіл-лейцила.

Напишіть формули наступних трипептидів: а) фен – сер – тер, б) асп – вал –фен.

Напишіть формули наступних трипептидів: а) глі – ала- вал– асп , б) мет – про- три – фен.

Напишіть формули наступних трипептидів: а) ліз–гіс–сер- лей, б) гіс–про- ілей — про.

Напишіть формули наступних трипептидів: а) мет – ізо – лей– вал , б) тер – гіс –арг –сер.

Напишіть поліпептид з: моноамінодикарбонової, диамінокарбонової, циклічної та оксикислот.

Напишіть рівняння реакцій взаємодії валіну: а) з соляною кислотою. б) з метиловим спиртом, в) з азотистою кислотою.

Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) лейцина з метиловим спиртом у присутності хлористого водню, назвіть одержану сполуку; б) гліцина з азотистою кислотою.

Напишіть рівняння реакцій взаємодії лейцина: а) з етиловим спиртом, б) з азотистою кислотою, в) з магнієм, г) з їдким натрієм.

Напишіть повні рівняння реакції дезамінування, декарбоксилування і переамінування амінокислот.

Які амінокислоти піддаються гідролітичному та внутрішньомолекулярному дезамінуванню? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Охарактеризуйте первинну, вторинну, третинну та четвертинну структури білкової молекули. Наведіть відповідні приклади.

Що представляє собою водневий зв’язок? Між якими групами атомів він може виникнути? Проілюструйте на прикладі.

Що таке вторинна структура білка? Якими зв’яками забезпечується стабільність вторинної структури?

Що представляє собою дисульфідний зв’язок? Між якими амінокислотами він виникає? Проілюструйте на прикладі.

Що таке третинна структура білка? Якими зв’язками забезпечується стабільність третинної структури?

Що таке четвертинна структура білка? Якими зв’язками забезпечується стабільність четвертинної структури?

Розчин білка та розчин амінокислоти при додаванні нінгідрину забарвлюється в синьо-фіолетовий колір. Чому в обох пробірках однаково змінюється забарвлення? Який висновок можна з цього зробити?

Охарактеризуйте особливі прийоми, які використовуються для виділення ферментів і поясніть чим це обумовлено. Які риси подібності і відмінності між каталізаторами іншої природи і біологічними каталізаторами.

Дайте характеристику хімічній природі ферментів і закономірностям будови їх молекул.

Дайте характеристику трансфераз. Який механізм каталізуючих реакцій?Відмітьте властивості окремих представників.

На які групи у відповідності з трансферазною природою поділяються феременти — оксидоредуктази? Які характерні ознаки їх дії? Наведіть структурну формулу НАД (нікотинамідаденуклеотиду).

Наведіть схеми розщеплення складних вуглеводів (оліго- і полісахаридів)у кишечнику. Які ферменти беруть участь у цих процесах.

Вкажіть ферменти, що каталізують етапи перетворення глікогена вглюкозу. До якого класу ферментів вони відносяться?

Опишіть роль ферментів, що відносяться до класу ліаз. Напишітьрівняння реакції, що відбуваються за участі декарбоксилази.

Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

ацетил-КоА + глутамінова кислота ←→ HS-КоА + N-ацетил- глутамінова кислота.

62. Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

2-фосфоро-D- гліцерат → 3-фосфо-D-гліцерат.

63. Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

АТФ + ПВК + СО2 → АДФ + Н3РО4+ ЩОК.

64. Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

Фумарова кислота + вода → яблучна кислота.

65. Напишіть рівняння реакції біосинтезу ацетилхоліну. Наведіть назву ферменту, що каталізує дану реакцію, і вкажіть клас і підклас, до якого він відноситься.

66. Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

Фруктозо-1-фосфат + АТФ → фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ.

67. Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

АТФ + глюкоза →глюкозо-6-фосфат + АДФ.

68. Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

Щавелевооцтова кислота → піровиноградна кислота + СО2.

69. Напишіть рівняння реакції, позначивши речовини повними формулами. Назвіть фермент, що прискорює дану реакцію, та вкажіть, до якого класу і підкласу відноситься:

Вугільна кислота + ацетил-КоА + АТФ + Н2О → малоніл-КоА + АДФ + Н2О.

70. Янтарна кислота окислюється флавопротеїдом до фумарової кислоти. Написати рівняння реакції та вказати клас, підклас названого ферменту. Пояснити механізм дії ферменту на прикладі цієї реакції.

71. Фермент лактатдегідрогеназа окислює молочну кислоту до піровиноградної. Показати за допомогою рівняння даної реакції механізм дії коферменту НАД.

72. Напишіть рівняння реакції перетворення піровиноградної кислоти вмолочну. Які ферменти приймають участь в цій реакції? До якого класуферментів вони відносяться?

73. Що називають коферментом? Будова коферментів оксидоредуктаз НАДта НАДФ, їх роль в оксино-відновних процесах.

74. Наведіть схему окислювального дезамінування глутамінової кислоти тавкажіть фермент, що прискорює даний процес.

75. Яким шляхом відбувається синтез замінних амінокислот в організмітварин? Напишіть реакцію переамінування між глутаміновою тапіровиноградною кислотами. Який фермент каталізує цю реакцію.

76. Напишіть структурну формулу фрагмента полінуклеотидного ланцюга – ГГАЦ. Вкажіть послідовність нуклеотидів у комплементарному йому фрагменті.

77. Напишіть структурні формули гуанозин-3-монофосфату, тимін-5-монофосфату, уридин-3-монофосфату. Вкажіть, які з цих нуклеотидів входять до складу ДНК і які до складу РНК.

78. Дайте порівняльну характеристику усім видам РНК. Відповідь оформіть у вигляді таблиці, вказавши молекулярну масу, мінорні основи, вуглеводи, структуру, локалізацію та функції.

79. Принцип комплементарності та його реалізація в структурі ДНК. Паліндроми та поліцистронні ділянки, їх функціональне значення.

80. Опишіть характерні риси вторинної структури ДНК. Поясніть природу сил, що утримують молекулу ДНК в такому стані.

81. Які основи, що входять до складу нуклеїнових кислот називають мінорними, які їх функції. Наведіть відповідні приклади. Запишіть структурну формулу псевдоуридину.

82. Первинна структура ДНК. Нуклеотиди, що входять до складу ДНК. Напишіть їх структурні формули.

83. Вкажіть нуклеотидну послідовність у фрагменті полінуклеотидного ланцюга, що комплементарний – ЦГТГ. Напишіть структурну формулу комплементарного фрагменту.

84. Охарактеризуйте особливості будови первинної, вторинної та третинної структури високополімерних рРНК.

85. Здійсніть нижче перераховані перетворення з використанням структурних формул всіх компонентів:

а) –D-рибофураноза + урацил = ?

б) –D-дезоксирибофураноза + аденін = ?

86. Здійсніть нижче перераховані перетворення з використанням структурних формул всіх компонентів:

а) –D-рибофураноза + гуанін = ?

б) –D-дезоксирибофураноза + тимін = ?

87. Напишіть структурні формули мінорних основ: 1-метиладеніну, 3-метилгуаніну, 3-метилурацилу та відповідні їм формули нуклеотидів.

88. Вкажіть послідовність і відмінність в хімічному складі РНК і ДНК. Охарактеризуйте кількісний вміст ДНК та РНК в організмі, їх локалізацію в клітині. Відповідь поясніть.

89. Яка роль вітаміну А в організмі людини? Наведіть формули вітамерів А2 іА3- Механізм дії вітаміну А.

90. Які природні джерела вітамінів Е, рибофлавіна й аскарбінової кислоти?Який механізм дії вітамінів Е та аскарбінової кислоти?

91. Яка роль в організмі людини вітамінів К, С?, Р та фолевої кислоти? У чомумеханізм дії цих вітамінів?

92. Які ознаки авітамінозу В)? Яка будова вітаміну В|? У чому механізм діїцього вітаміну?

93. Наведіть структурну формулу рибофлавіна. Які ознаки авітамінозу В2?Які продукти харчування багаті вітаміном В2

94. Напишіть структурну формулу пантотенової кислоти. У чому механазмдії цього вітаміну? Які ознаки авітамінозу пантотенової кислоти?

95. Напишіть структурні формули трьох сполук, що відносяться до групивітамінів В6. Вкажіть біохімічні процеси, в яких вітамін В6 приймає участь вякості кофермента.

96. Напишіть структурні елементи, із яких побудований вітамін Ві2. Вкажітьбіохімічні процеси, в яких вітамін Вп приймає участь в якості коферменту.

97. Напишіть структурні формули вітаміну С в окисленій та відновленіформах. В чому механізм дії цього вітаміну? Які ознаки авітамінозу С?

98. Як побудовані стероли? Наведіть формули найважливіших природнихстеролів: холесерола й ергостерола. Які речовини утворюють стероли приокисленні? Наведіть формули деяких із цих речовин.

99. Наведіть схему утворення адреналіну та норадреналіну. Який впливздійснює адреналін на обмін вуглеводів?

100. Пояснити механізм дії інсуліну. Застосування препарату інсуліну.

101. Який взаємозв’язок існує між ферментами, відмінами і гормонами

102. Назвіть та напишіть структурні формули гормонів, що регулюють обмініонів кальцію та фосфатів в організмі, локалізацію їх біосинтезу, хімічнуприроду та механізм дії.

103. На яких стадіях анаеробного перетворення вуглеводів синтезується АТФ?Наведіть конкретні приклади реакцій.

104. Розщеплення глікогену. Реакція перетворення глюкозо-1-фосфат вглюкозо-6-фосфат.

105. Анаеробне окислення вуглеводів. Напишіть рівняння реакції утворення1,6-дифосфатфруктози в дві триоз.

106. Напишіть формулу дисахариду, який отримують при гідролізі крохмалу іглікогену. Які властивості цього дисахарида?

107. В чому заключається анаеробна фаза розпаду вуглеводів? Напишітьреакцію перетворення 1,6-дифосфата фруктози у дві фосфотриози.

108. На якому етапі зв’являються розбіжності процесів аеробного таанаеробного окислення вуглеводів? Підтвердіть відповідними хімічнимиреакціями.

109. Які кінцеві продукти аеробного окислення вуглеводів? Наведітьструктурні формули відповідних продуктів окислення.

110. Де в клітині відбувається аеробне окислення? Скільки молів АТФ111. Яка найважливіша функція пентозного циклу? Наведіть схему першоїфази пентозофосфатного циклу?

112. Скільки фаз має пентозофосфатний цикл? Наведіть схему другої фазипентозофосфатного циклу?

113. На якому етапі з’являються розбіжності окислення вуглеводів у ЦТК іпентозофосфатного циклу? Підтвердіть відповідними хімічними реакціями.

114. На яких етапах в циклі Кребса здійснюється реакція-декарбоксилювання?Відповідь проілюструйте відповідними рівняннями реакцій.

115. Записати у вигляді рівнянь хімічних реакцій перетворення зфосфогліцеринової кислоти у фруктозо-6-фосфат.

116. Пояснитимеханізмсинтезуполісахаридів,вказавшиферменти, що прискорюють дані реакції.

117. Написати послідовність реакцій перетворення а) янтарноїкислоти у щавелевооцтову. Вказати місце цих перетворень вобміні речовин.

118. Запишіть у вигляді послідовних шляхів розпаду піровиноградної кислоти до ацетил-КоА.

119. Дайте характеристику класу ліпідів. Вкажіть принципи їх номенклатури ікласифікації. Відмітьте фізіологічне значення цих речовин.

120. Перерахуйте вищі жирні кислоти, знайдені в класу ліпідів. Напишітьструктурні формули стеаринової, олеїнової, лінолевої і ліноленової кислот.

121. Складіть схему перетворення вищої жирної кислоти у аланін.

122. Складіть схему розпаду стеаринової кислоти у тваринному організмі потеорії β-окислення.

123. Складіть схему розпаду пальмітинової кислоти по теорії β-окислення. Якаподальша частка ацетилкоензиму-А?

124. Які сучасні уявлення про шляхи синтезу тригліцеридів. Відмітьте рольфосфатидних кислот та коензима-А у синтезі тригліцеридів.

125. Наведіть рівняння реакцій перетворення ацетил-КоА в циклі ди- ітрикарбонових кислот.

126. Вкажіть етапи циклу трикарбонових кислот, при здійсненні якихвідбувається декарбоксилування. Чи відбувається виділення енергії на цихетапах?

127. Відмітьте взаємозв’язок обміну жирів з обміном білків черезгліоксилевий цикл. Вкажіть основні етапи цього циклу.

128. Наведіть рівняння реакцій розпаду гліцерину і вищих жирних кислот уклітинах організму.

129. Перерахуйте вищі жирні кислоти, знайдені в класу ліпідів. Напишітьструктурні формули стеаринової, олеїнової, лінолевої і ліноленової кислот.

130. Складіть схему перетворення вищої жирної кислоти у аланін.

131. Складіть схему розпаду стеаринової кислоти у тваринному організмі потеорії β-окислення.

132. Складіть схему розпаду пальмітинової кислоти по теорії β-окислення. Якаподальша частка ацетилкоензиму-А?

133. Вкажіть етапи циклу трикарбонових кислот, при здійсненні якихвідбувається декарбоксилування. Чи відбувається виділення енергії на цихетапах?

134. Які етапи циклу трикарбонових кислот здійснюються за участю НАД,НАДФ та ФАД? Відповідь підтвердить відповідними реакціями.

135. Наведіть схему розпаду піровиногорадної кислоти по трикарбоновомуциклі. Яку енергетичне значення цього процесу.

136. В чому схожість та різниця в будові крохмалю та глікогену? Поясніть наконкретних прикладах.Напишіть структурні формули крохмалю таглікогену.

137. Напишіть формули вищих жирних кислот, що входять до складунейтральних жирів тварин. Напишіть формулу тригліцериду, що містить двіненасичені і одну насичену жирну кислоту.

138. Лінолєва кислота руйнується шляхом β-окислення. Написати рівняння їїступінчатого розпаду. Назвати метаболіти та ферменти, що здійснюютьданий процес.

139. Здійсніть нижче перераховані перетворення з використанням структурних формул всіх перерахованих компонентів:

а) аргінін + Н2О орнітин + сечовина;

б) глутамінова кислота -кетоглутарова кислота

в) аланін + ? піровиноградна кислота +?

140. Які аміни утворюються в результаті декарбоксилування аланіну, лізину, тирозину та гістидину? Напишіть відповідні рівняння реакцій утворення амінів та вкажіть ферменти, що прискорюють ці процеси.

141. Напишіть послідовність нуклеотидів в обох ланцюгах фрагменту молекули ДНК, якщо відомо, що первинна структура фрагменту кодуючого білка відповідає такій послідовності амінокислот: -ала-тре-ліз-аспн-сер-глутн-глу-асп-….

142. Напишіть рівняння реакцій, що протікають відповідно схемам:

аспарагінова кислота (гідролітичне дезамінування)…?… (внутрішньомолек. дегідратація)…?… (пряме амінування)…?… (внутрішньомол. дезамінув.)..?..

143. Перерахуйте основні етапи біосинтезу білка по матричній схемі. Опишіть перший етап, запишіть рівняння реакцій.

144. Напишіть рівняння реакцій декарбоксилування фенілаланіну, орнітину, аспарагінової кислоти, аргініну. Вкажіть, які продукти утворюються, їх назви та значення для організму.

145. Частина молекули білка має таку структуру: -тир-фен-ала-ала-глу-тир-аспн-ліз-… З якими антикодонами тРНК беруть участь в біосинтезі цього фрагменту білка?

146. Які метаболіти утворяться в результаті окислювального дезамінування глутамінової, аспарагінової кислот, аланіну. Напишіть рівняння реакцій, Вкажіть ферменти, що каталізують ці реакції.

147. Фрагмент лівого ланцюга ДНК має таку послідовність нуклеотидів: … ТГТТТАТЦААЦГТААГЦААЦГ…. Яка можлива первинна структура фрагменту білка синтезованого з участю мРНК, що транскриптується даним фрагментом ДНК?

148. Ділянка правого ланцюга ДНК має таку послідовність нуклеотидів: …ГТААЦАЦТАГТТААААТАЦГТ… Яка можлива послідовність первинної структури фрагменту білка, синтезованого з участю мРНК, що синтезується на даній ділянці ланцюга ДНК. Поясніть, використовуючи таблицю генетичного коду.

149. Ділянка правого ланцюга ДНК має таку послідовність нуклеотидів: …АААТЦЦАГГАЦТГГАЦЦТААГ… Яка можлива послідовність первинної структури фрагменту білка, що синтезується на даній ділянці, якщо в процесі синтезу зміниться 8 нуклеотид (він випадає з ланцюга). Поясніть, використовуючи таблицю генетичного коду.

150. Напишіть послідовність нуклеотидів в обох ланцюгах фрагменту молекули ДНК, якщо відомо, що первинна структура фрагменту кодуючого білка відповідає такій послідовності амінокислот: -три-фен-глу-ала-ліз-глі-сер-тре-вал-…

151. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають схемам:

а) ЦМФ ЦДФ ЦТФ

б) УМФ дУМФ дТМФдТДФ.

152. Виберіть вірні парні сполучення ключових слів або фрагментів фраз ( позначені буквами А, Б, В, Г, Д) та смислові закінчення речень ( позначені буквами а, б, в, г, д, ). Дайте пояснення.

А. ГТФ. Б. ЦТФ. В. АТФ.

а) необхідні для реакції:

пальмітинова кислота +НТФ + НS КоА←→пальмітилS- КоА +НМФ+ ФФ;

б) незамінний у реакції:

оксалоацетат + НТФ ←→ фосфоенолпіруват + СО2 + НДФ;

в) приймають участь у реакції:

фосфохолін + НТФ ←→ НДФ-холін + пірофосфат.

153. Виберіть вірні парні сполучення ключових слів або фрагментів фраз ( позначені буквами А, Б, В, Г, Д) та смислові закінчення речень ( позначені буквами а, б, в, г, д, ). Дайте пояснення.

А. ГТФ. Б. ЦТФ. В. АТФ.

а) включається у утворення НАД, НАДФ, ФАД;

б) приймає участь у реакції:

ІМФ + НТФ + аспартат ←→ АМФ + фумарам + НДФ + Н3РО4;

в) незамінний у реакції:

фосфоетаноамін + НТФ ←→ НДФ-етаноламін + пірофосфат.

154. Виберіть вірні парні сполучення ключових слів або фрагментів фраз ( позначені буквами А, Б, В, Г, Д) та смислові закінчення речень ( позначені буквами а, б, в, г, д, ). Дайте пояснення.

А. ЦТФ. Б. УТФ. В. ГТФ. Г. АТФ.

а) найбільш широко використовується для біосинтезу коферментів, що приймають участь у переносі глікозильних груп;

б) приймає участь у біосинтезі коферменту, що переносить алкілфосфатну групу на різні акцептори;

в) необхідний для біосинтезу коферменту, що переносить залишок манози;

г) необхідний для перетворення нуклеозидмонофосфатів у нуклеозидтрифосфати.

155. Виберіть вірні парні сполучення ключових слів або фрагментів фраз ( позначені буквами А, Б, В, Г, Д) та смислові закінчення речень ( позначені буквами а, б, в, г, д, ). Дайте пояснення.

А. Інсулін. Б. Глюкагон. В. Тиреотропін. Г. Паратгормон.

а) сприяє перетворенню неактивної форми фосфорилази печінки у активну;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: