ПСИХОЛОГИЯ ПРАКТИКУМ-2 ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ПСИХОЛОГИЯ ПРАКТИКУМ!

1.Негізінде жатқан белгілі бір белгілер жүйесін белгілеу (фиксация) арқылы бақылау обьектісі қандай да бір санатқа жатқызылатын бақылау түрі. Аналитикалық бақылау

2. Төменде диагностиканың қандай әдістемелік принципінің сипаттамасы келтірілген? Тексеру өте әділ болуы тиіс. Оны орындаушыға тексерілетін кіі туралы жалпы әсерлер, оның ішінде симпатия не антипатия, өзіндік көңіл-күй ықпал етпеуі тиіс. Объективтілік принципі

3. В.М.Русаловтың ОСТ әдістемесі қандай мақсатпен пайдаланылады? Темперамент қасиеттеріне диагностика жасау үшін

4. Қай түсінік кең: психодиагностика ма әлде психологиялық тестілеу ме? Психодиагностика

5. «Психологиялық диагноз» дегеніміз не? Психологиялық диагноз қабілеттер, стильдік белгілер сияқты өзара байланысқан психикалық қасиеттер кешенін сипаттайды.

6. Бір-бірімен тұрақты қарым-қатынаста жүретін адамдар тобында стихиялы түрде қалыптасатын формальды емес қатынастарды анықтауға бағытталған диагностика? Тұлғааралық қатынастардың диагностикасы.

9. Эксперементтік психология бойынша алғашқы лабораторияны кім және қайда ашты? В.Вунд Германияда ашты.

10. «Тест» терминін қай психолог ұсынды? Ф.Гальтон

11. Психологиялық экспериментте «Интелектуалдық тестті» алғаш пайдаланған зерттеуші. Дж. Кеттел

12.Тапсырмалары сұрақтар немесе тұжырымдар түрінде берілген әдістемелердің үлкен тобы. Бұл ….. Сауалнамалар

13.Сөздік ассоциациялар әдісінің пайда болуы қай психологтың атымен байланысты?

Ф.Гальтон

14. «Психодиагностика» терминін қолданысқа қай психолог енгізді? Г.Роршах

15.Сынақтан өтушілерге ақпарат көрсету не эксперемент өңдеу үшін әр түрлі техникалық құралдарды пайдаланатын психологиялық тесттер: Аппаратуралық тесттер

16.Төменде қай әдістеме сипатталған? «Тест рәсімі ұсынылған тұлғалардың бұлыңғыр фотографияларын ең жақсыны, ең мықтыны, ең жүйкесі жұқарғанды ең өзіне ұқсасты таңдап алу сияқты төрт нұсқаулық бойынша жұптап салыстыруды қажет етеді»

КИСС әдістемесі

17.Ресейдегі алғашқы эксперементтік психологиялық лаборатория қай жылы ашылды?

1885ж

18.Төмендегі көрсетілген әдістемелердің қайсысы тұлғааралық қатынастарды талдау үшін қолданылу мүмкін. Барлық әдістемелер

20.Тестілеудің кемшіліктерін көрсетіңіз? Жеке тұрғыдан келудің мүмкін еместігі; сенім жағдайының жоқтығы

21.Төмендегі пікірлердің қайсысы дұрыс?

а) Барлық тұжырымдар дұрыс

ә)Тестерді кез-келген диагностиканың жалғыз әдісі етуге болмайды

б)Тестер еркін жазбаша жұмыстарды,сондай-ақ ауызша әңгімелесуді қатар пайдалануды қажет етеді

в)Тестердің орны – дәстүрлі әдістерді толықтыру

г)Тест – бір жүйеге келтірілген әдіс

22. «Валидтілік»сөзі аударғанда нені білдіреді? «Құндылық», «Пайдалылық»

23.Графикалық проективтік әдістемелерге жататын әдістемелерді көрсетіңіз

«Тіршілік етпейтін жануарлар» тесті

24. Төмендегі қандай әдістемелердің тобына жатады: «Отбасының кинетикалық суреті», «Үй, ағаш, адам», «Тіршілік етпейтін жануар»? Графикалық әдістемелерге

26.Диагностикалық белгілер мен диагностикалық категориялар өзара қандай қатынастар болмайды? Белгілер мен категориялар арасында қатаң өзара бір жақты байланыстар болмайды.

28.«Темперамент формуласының» тестінің авторы? А.Белов

29.Бүгінгі таңда Векслер шкаласының қанша формасы бар? Үш

30.Қандай әдістеме проективті болып табылады? «Автопортрет»

31.Д. Векслердің интеллект тестінің балалар варианты қанша субтесттен тұрады?

12 субтест

32.Төменде көрсетілген тесттердің қайсысы оқушылардың ақыл-ой дамуының диагностикасы үшін пайдалануы мүмкін? Дж. Ванданың топтық интеллектуальдық тесті

33. «Штур» тесті авторларының бірі кім? К.М.Гуревич

34.Бүгінгі диагностика әлеуметтік практиканың қандай салаларында пайдаланылады? Әлеуметтік мінез-құлық болжау кезінде

35. Ғылыми психодиагностиканың негіздері қандай?

а)Барлық жауаптар дұрыс

ә)Диагностика қойылатын сапалардың құрылымы мен табиғатының принциптерін білу.

б)Психодиагностика процесінің заңдылықтарын білу

в)Оның құралдарының сипаттамаларын білу

г)Психодиагностикалық әдістемелерді білу

37. Стандарттаудың жоғары дәрежесі бар және көптеген жағдайларға қолдануға болатын әдістеме

а)Бір ізге түскен әдістеме

ә)Сенімді әдістеме

б)Валидтік әдістеме

в)Сертификатты әдістеме

г)Дәл әдістеме

38.Психодиагностикалық мәселелерді шешу тәсілдерінатаңыз?

а)Барлық жауаптар дұрыс

ә)Тексеруден өтушіні ұзақ уақыт бақылау

б) Тексеруден өтушіні оның өмірінің нақты жағдайларында бақылау

в)Арнайы психодиагностикалық әдістемелерді (тесттерді) пайдалану

г)Әдістемелердің тиімділігі

39.Біздің елдегі психодиагностиканың жедел дамыған жылдарын көрсетіңіз

а)20-шы жылдар, 30-шы жылдардың басы

ә)40-шы жылдар

б)50-60-шы жылдар

в)Дұрыс жауабы жоқ

г)10-шы жылдар,20-шы жылдардың басы

40. Психодиагностиканың теориялық пән ретіндегі сипаттамаларын көрсетіңіз

а)Теориялық психодиагностика валидтік және сенімді диагностикалық пікірлерді тұжырымдау заңдылықтарын қарастырады.

ә)Теориялық психодиагностика пайдалы дағдылар мен интуицияны, бай клиникалық тәжірибені қарастырады.

б)Теориялық психодиагностика психодиагностикалық құралдарды қолдану ережелерін білдіреді

в)Теориялық психодиагностика клиенттің мотивациясын есепке алуды білдіреді

г)Дұрыс жауабы жоқ

41.Теориялық психодиагностиканың құрамдас бөлігі болып табылатын психологиялық білім саласын көрсетіңіз

а) Психологиялық білімді пайдалану практикасы

ә)Еңбек саласының психологиясы

б)Психогеометриялық тест

в)Сыртқы күшті анықтаудың практикалық негізі

г)Дұрыс жауабы жоқ

42.Дұрыс жауапты білдіретін тапсырмаларға негізделген диагностикалық әдісті көрсет.

а)Интеллекттің көптеген тесттері, акрнайы қабілеттердің тесттері, кейбір жеке бас қасиеттерінің тесттері

ә)Графиктік әдістер

б)Жеке бас сауалнамаларының көпшілігі, топтың психологиялық климатын зерттеуге ерекше зерттеу әдістері

в)Дұрыс жауап жоқ

г)Барлық жауаптары дұрыс

43.Сынақтан өтуші оларға қатысты пікір айтатын пункттердің (сұрақтардың, тұжырымдардың) жиынтығын қай әдістеме білдіреді?

а)Тест-сауалнамалар

ә)Объективті тесттер

б)Проективті әдістемелер

в)Шкалалық техникалыр

г)Социометрия

44. «Стимул» ретінде пайдаланылатын және жеткілікті құрылымданбаған материал бүкіл экспериментті тиісінше ұйымдастырған кезде тұтас алғанда қиялдау, армандау процесстерін тудырып, оларда субъектінің қандай да бір сипаттамасы ашылатын тәсілге негізделген техника

а)Проективті техникалар

ә)Идеографиялық техникалар

б)Шкалалық техникалар

в)Диалогтық техникалар

г)Тест, сауалнамалар

48.Психодиагноздың психодиагностика процесіне барынша тартылу дәрежесіне қандай диагностикалық техникалар тән?

а)Диалогтық техникалар

ә)Аппаратуралық әдістемелер

б)Объективті тесттер

в)Шкалалық техникалар

г)Дұрыс жауабы жоқ

49. Психодиагноздың психодиагностика процедурасына барынша аз тартылуына қандай диагностикалық техникалар тән?

а)Барлық жауаптары дұрыс

ә)Аппаратуралық әдістемелер

б)Объективті тесттер

в)Стандартталған өзіне-өзі есеп берудің кейбір нысандары

г)Шкалалық техникалар

50.Төменде психодиагностиканың қандай жағдайының сипатталмасы келтірілген? «Адам психологтан көмек сұрайды, ол ықыласпен ынтымақтасуға барады. Нұсқаулықтарды барынша дәл орындауға тырысады, өзін басқаша көрсетіп, нәтижелерді саналы түрде бұрмалау ниеті жоқ»

а)Клиент жағдайы

ә)Сараптама жағдайы

б)Бақылау жағдайы

в)Дұрыс жауабы жоқ

г)Барлық жауабы дұрыс

51. Төменде психодиагностиканың қандай жағдайының сипаттамасы келтірілген? «Адам «емтиханнан» сүрінбей өтуге тырысады, бұл үшін өзінің мінез-құлқын бояма түрде көрсетіп, барынша ұтымды жағынан көрінуге итырысады»

а) Сараптама жағдайы

ә) Клиент жағдайы

б)Бақылау жағдайы

в)Дұрыс жауабы жоқ

г)Барлық жауабы дұрыс

53.Өлшеу әдістерінің валидтілігі деп нені түсінеді?

а)Әдістеменің өлшенетін концептке сәйкестігі

ә)Стандарттау іріктемесінің тесттік нормаларының тест қолданылған популяцияның тесттік нормаларына сәйкес келуі.

б)Өлшеу процедурасының дәлдігі және тұрақтылығы,оның өзгермелі тәуелсіз факторлардан байланыссыздығы

в)Әдістеменің шкалаларға өзіндік сәйкессіздігі

г)Барлық жауабы дұрыс

54.Өлшеу әдістерінің сенімділігі деп нені түсінеді?

а)Өлшеу процедурасының дәлдігі және тұрақтылығы оның өзгермелі кездей соқ факторлардан тәуелсіздігі

ә) Әдістеменің өлшенетін концептке сәйкестігі

б) Стандарттау іріктемесінің тесттік нормаларының тест қолданылған популяцияның тесттік нормаларына сәйкес келуі

в)Дұрыс жауабы жоқ

г)Барлық жауабы дұрыс

56.Адамның психологиясын немесе мінез-құлқын түзетуде практикалық-психологиялық көмек көрсетуге байланысты қолданбалы психологиялық білімнің, дағдылар мен машықтардық жиынтығы.

а)Психокоррекция

ә)Псих. Кеңес беру

б)Психо диагностика

в)Барлық жауабы дұрыс

г)Дұрыс жауабы жоқ

57. Қолданылатын тесттік тапсырмалардың типі бойынша В.М. Русаловтың «Темпираменттік қасиеттерін анықтау әдістемесі қайсысына жатады»

а)Физиологиялық

ә)Продуктивтік

б)Сауалнамалық

в)Әрекеттік

г)Аппаратуралық

59.Әкімшілік түрде мәжбүр етіп тексеру барысында әдістемені пайдалану психодиагностикалық зерттеудің қандай жағдайына сәйкес келеді?

а)Сараптама жағдайы

ә)Клиент жағдайы

б)Ғылыми ынтымақтасу

в)Соңына дейін

г)Барлық жауаптары дұрыс

60. Төмендегі әдістердің қайсысы проективті әдістерге жатады.

а) Роршахтың сиядақтары тесті

ә)Айзенк тесті

б)Әлемде жоқ жануар

в) Ассоциативтік ес көлемін анықтау

г) Бине тесті

61. Психологтың жұмысы негізделетін принциптерді көрсетіңіз

а) Құпиялық клиенттің сәттілігі зерттеудің моральдық-позетивтік эффектінің принципі

ә)Жауапкершіліксіз, құзырлықсыз принципі

б) Замонц эффектісі

в)Этикалық және эстетикалық талаптарға сәйкессіздігі, психологиялық қалінің төмендігі

г)Біреудің құқығын қорғау

62.Сынақтан өтушінің компьютермен диалогы режимінде тесттік мәліметті жинауды білдіретін тесттер.

а)Компьютерлік тесттер

ә)Буклеттік тесттер

б)Тест-тринажер

в)Мәліметтер базасының қабы

г)Сұхбат

63.Сарапшылық әдістері қандай талаптарды қанағаттандыруы тиіс

а)Әдістеменің қолданудың мақсаттарымен саласы бір жақты тұжырамдамауы тиіс

ә)Өткізу процедурасы лаборантқа беруге жарамды алгоритм түрінде берілуі тиіс.

б)Өңдеу процедурасы тесттік балды есептеудің статистикалық негізделген әдістерінен тұұруы тиіс.

в)Барлығы дұрыс

г)Дұрыс жауабы жоқ

67. Психодиагностикадағы тестті пайдалану жағдайларын көрсет

а) Құрастыру жағдайы

ә)Қолдану жағдайы

б)Өте көп нәтиже керек

в)Сәйкес еместігі

г)Тиімсіздігі жағдайы

68. Төмендегі диагностиканың қандай маңызды әдістемелік принциптерінің сипаттамасы келтірілген «Кез-келген оқшау проективті әдістеменің негізінде диагностикалық қорытынды жасауға болмайды оның нәтижесін тексеріп отыру керек»

а)Комплексті диагностика принципі

ә)Құпиялық принципі

б)Объективтілік принципі

в)Жеке жауапкершілік принципі

г)Ғылыми негізделгендік принципі

69. Төменде тестті пайдаланудың қандай жағдайының сипаттамасы келтірілген? «Тестті біреу жасаған оның сенімділігі мен валидтілігі тексерілген, бірақ тесттік нормалары жоқ»

а)Бейімделу жағдай

ә)Қолдану жағдайы

б)Құрастыру жағдайы

в)Дұрыс жауабы жоқ

г)Барлық жауабы дұрыс

70.Шетел тесттерін бейімдеу эмпирикалық-статистикалық жұмыстың көлемі бойынша түп нұсқалық әдістемелерді құрастырудан кем соқпайды деген тұжырым дұрыс па?

а) Иә

ә)Жоқ

б)Білмеймін

в) Кей кезде

г)Мүмкін

72.Төмендегі талаптардың қайсысын психолог психометристке жатқызған жөн?

а)Психолог психометриялық құрастыру немесе психодиагностикалық әдістемелерді бейімдеу бойынша барлық кезеңдерді өз бетінше жоспарлап жүзеге асыра алуы тиіс.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: