Вопросы на экз. – земельное право

Вопросы на экз. – земельное право

Поняття і предмет земельного права.

Методи регулювання в земельному праві.

Принципи земельного права.

Співвідношення земельного права із суміжними галузями права.

Система сучасного земельного права.

Розвиток земельного законодавства і права в Україні після 1917 року.

Сучасний період розвитку земельного законодавства і права в Україні.

Поняття і класифікація джерел земельного права.

Конституційні основи земельного права і їх значення для розвитку земельного законодавства.

Міжнародні конвенції, багатосторонні міждержавні угоди і двосторонні договори як джерела зем. права.

Закони України як основні джерела земельного права.

Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права.

Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Поняття та види земельних правовідносин.

Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин.

Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

Поняття та основні ознаки права земельної власності.

Зміст права власності на землю.

Право приватної власності на землю.

Право комунальної власності на землю.

Право державної власності на землю.

Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб та іноземних держав.

Право спільної часткової та спільної сумісної власності на земельну ділянку та особливості їх здійснення.

Основні права й обов’язки власників земельних ділянок та межі їх належного здійснення.

Поняття, особливості та принципи права землекористування.

Право постійного землекористування.

Право орендного землекористування. Умови та порядок укладення договору оренди земельної ділянки.

Право концесійного землекористування. Особливості укладення та змісту концесійного договору на землекористування.

Права та обов’язки землекористувачів та межі їх належного здійснення.

Земельні сервітути, їх юридична природа та засади правового регулювання.

Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

Поняття і види обмежень прав на землю у публічно-правових та приватноправових інтересах.

Правовий режим зон, що підлягають спеціальній охороні як вид обмеження прав на землю.

Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами.

Особливості набуття прав на землю територ. громадами і державою за чинними зем.-правовими нормами.

Умови і порядок придбання та передачі земельних ділянок громадянам.

Виникнення, посвідчення і реєстрація прав на земельні ділянки та їх юридичне значення.

Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок.

Види та зміст цивільно-правових договорів щодо земельних ділянок.

Правове регулювання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Умови та порядок продажу земельних ділянок на конкурентних засадах.

Правове регулювання договорів міни та дарування земельних ділянок.

Правове регулювання застави земельних ділянок.

Особливості спадкування земельних ділянок.

Підстави припинення права власності на землю та права користування земельною ділянкою.

Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок.

Загальна характеристика гарантій прав на землю.

Юридичні засоби захисту прав на земельні ділянки.

Правове забезпечення відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Причини виникнення, основні види та правові засади вирішення земельних спорів.

Органи, що вирішують земельні спори, порядок їх розгляду та вирішення.

Поняття та функції управління у галузі використання та охорони земельних ресурсів.

Система органів управління у галузі використання та охорони земельних ресурсів.

Повноваження органів загального держ.о управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів.

Повноваження органів спеціального держ. управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів.

Умови та порядок встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень.

Планування використання і охорони земельних ресурсів: загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель.

Правові засади районування земель.

Правові засади зонування земель.

Поняття і зміст землеустрою.

Види землеустрою, система землевпорядних органів та їх функцій.

Державний земельний кадастр та значення його ведення.

Державний контроль за використанням і охороною земель.

Самоврядний та громадський контроль за використанням і охороною земель.

Моніторинг земельних ресурсів та його значення.

Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів.

Правова охорона ґрунтів: стандартизація та нормування в галузі охорони ґрунтів; відтворення родючості ґрунтів та рекультивація порушених земель.

Правовий режим екологічно уражених земель.

Правові вимоги щодо консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель.

Правова хар-ка змісту економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Правові засади проведення оцінки земель.

Правові засади плати за землю: вплив плати за землю на раціональне використання та ефективну охорону земельних ресурсів.

Умови та призначення відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства.

Особливості застосування цивільно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства.

Можливості застосування дисциплінарної та матеріальної відповід. за правопорушення у зем. відносинах.

Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання.

Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

Суб’єктний склад власників та користувачів земель сільськогосподарського призначення.

Поняття та склад земель житлової та громадської забудови.

Правові вимоги щодо викор. зем. ділянок для індивід. житлового, господарського і гаражного будівництва.

Використання земельних ділянок для кооперативного житлового і гаражного будівництва.

Поняття і склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

Правовий режим земель водно-болотних угідь міжнародного значення.

Поняття і склад земель оздоровчого призначення.

Умови і порядок використання земель оздоровчого призначення.

Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони земель оздоровчого призначення.

Поняття і склад земель рекреаційного призначення.

Правовий режим земель рекреаційного призначення.

Особливості правового режиму земель вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу.

Поняття і склад земель історико-культурного призначення.

Правовий режим земель історико-культурного призначення.

Поняття і характеристика правового режиму земель лісогосподарського призначення.

Особливості загального і спец. використання лісових ресурсів на землях лісогосподарського призначення.

Поняття, склад та характеристика правового режиму земель водного фонду.

Правове регулювання використання земель водного фонду.

Особливості правов. режиму прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів.

Правовий режим територій і зон санітарної охорони водних об’єктів.

Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Правовий режим земель промислових підприємств: порядок надання та вилучення земель, умови використання промислових земельних ділянок.

Правовий режим земель транспорту: правова регламентація транспортного землекористування в залежності від видів транспорту.

Правовий режим земель енергетичної системи та електрозв’язку.

Правовий режим земель, наданих для потреб забезпечення оборони країни.

Предыдущий:

Следующий: