Вопросы к экзамену Документоведение

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з дисципліни «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО»

Мета, завдання, зміст навчальної дисципліни.

Сучасні концепції документознавства в Україні.

Об’єкт і предмет і методи документознавства.

Структура документознавства: загальне, спеціальне та часткове документознавство.

Взаємозв’язок документознавства з іншими галузями знань.

Сутність поняття «документ».

Генезис і розвиток поняття «документ. Властивості та ознаки документа.

Функції документа.

Інформаційна складова документа.

Матеріальна основа документа.

Внутрішня структура документа.

Зовнішня структура документа.

Реквізити документа.

Система кодування інформації та її відмінні риси.

Основні атрибути кодування: код, мова, знак.

Мовні системи.

Основні етапи розвитку письма.

Знаковий метод фіксування інформації.

Класифікація знаків.

Документ як знакова система.

Способи і засоби запису документної інформації.

Співвідношення видової і типологічної класифікації документа.

Загальна класифікація документів.

Класифікація за інформаційною складовою документа.

Класифікація документів за змістом.

Класифікація документів за рівнем узагальнення інформації.

Класифікація документів за характером знакових засобів фіксації інформації.

Класифікація документів за мірністю запису інформації.

Класифікація документів за призначенням для сприйняття інформації.

Класифікація документів за каналом сприйняття інформації.

Класифікація документів за ступенем їх розповсюдження.

Класифікація документів за способом їх документування.

Класифікація за фізичною (матеріальною) складовою документа.

Класифікація документів за матеріалом носія інформації.

Класифікація за матеріальною конструкцією або формою носія інформації.

Класифікація документів за обставинами їх побутування у зовнішньому середовищі.

Класифікація документів за регулярністю виходу у світ.

Класифікація документів за часом появи у зовнішньому середовищі.

Класифікація документів за місцем походження.

Типологічна класифікація документів: за цільовим призначенням, за читацькою адресою, за характером інформації.

Документна комунікація як підсистема соціальної комунікації. Співвідношення документної і недокументної комунікації.

Документна комунікаційна система: атрибутивна, функціональна, управлінська підсистеми. Документні потоки, масиви, ресурси, фонди.

Документна діяльність: документування, обробка, поширення, збереження, використання.

Документний фонд: бібліотечний, інформаційний, архівний, музейний.

Видання як різновид документа.

Текстові видання.

Книга як основний вид видання.

Патентний та нормативний документи.

Періодичне та подовжувальне видання.

Нотне видання.

Картографічне видання.

Ізографічне видання.

Неопублікований документ.

Артефактний документ.

Кінофотофонодокументи.

Документи на нових носіях інформації.

Документи офіційного і особового походження.

Нормативні визначення поняття «діловий документ» відповідно до термінологічного стандарту ДСТУ 2732:2004. «Діловодство й архівна справа. Терміні та визначення». Поняття організаційно-розпорядчих документів.

Поняття уніфікації і стандартизації службових документів.

Поняття управлінської діяльності і управлінського документа. Завдання, що вирішуються управлінськими документами.

Характеристика, сфера застосування і структура стандарту ДСТУ 4163-2003. «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів».

Склад реквізитів ділового документа.

Вимоги до змісту і розміщення реквізитів ділового документа.

ДСТУ 4163-2003. Зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим. Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування).

ДСТУ 4163-2003. Код організації. Код форми документа.

ДСТУ 4163-2003. Назва організації вищого рівня. Назва організації. Назва структурного підрозділу організації.

ДСТУ 4163-2003. Довідкові дані про організацію.

ДСТУ 4163-2003. Назва виду документа. Дата документа. Реєстраційний індекс документа. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь

ДСТУ 4163-2003. Місце складення або видання документа. Гриф обмеження доступу до документа.

ДСТУ 4163-2003. Адресат.

ДСТУ 4163-2003. Гриф погодження документа. Візи документа.

ДСТУ 4163-2003. Гриф затвердження документа.

ДСТУ 4163-2003. Резолюція. Відмітка про контроль

ДСТУ 4163-2003. Заголовок до тексту документа. Відмітка про наявність додатків

ДСТУ 4163-2003. Підпис. Відбиток печатки.

ДСТУ 4163-2003. Відмітка про засвідчення копії. Прізвище виконавця і номер його телефону.

ДСТУ 4163-2003. Відмітка про виконання документа і направлення його до справи. Відмітка про надійдення документа до організації.

ДСТУ 4163-2003. Відмітка про наявність документа в електронній формі. Запис про державну реєстрацію.

Загальні вимоги до бланків ОРД. Параметри бланків. Види бланків ОРД. Варіанти і способи розміщення реквізитів на бланках.

Реквізити загального бланка та бланка конкретного виду документа.

Реквізити бланка листа.

Використання та облік бланків.

Вимоги до документів, що виготовляються за допомогою друкарських пристроїв.

Поняття та ознаки класифікації службових документів.

Поняття уніфікованої форми службового документа і уніфікованої системи документації.

Характеристика Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98.

Службові листи: порядок складання та оформлення.

Види службових листів.

Загальні вимоги до складання текстів ділового документа.

Реєстрація службових листів.

Предыдущий:

Следующий: