Бизнес жоспар

Бизнес жоспар

Тақырыбы: ”Cақтандыру агенттiгi”

Дайындаған:Сағындық Е.М.

Тексерген:

«Сақтандыру агенттiгi» жоба даяр бизнес-жоспарды сiздiңнiң iлтипатыңызға ұсынамыз. Осы бизнес — жоспар үшiн жоғары мамандықтың мамандарымен жасалған кәсiпкерлiк-жоба “ширақ”, (РФ, қаржыминi, ауылшаруашылықминi және оқытушы UNIDO, TACIS, ебрр, МЭРТ) барлық халықаралық және ресейлiк стандарттарға сәйкес келедi және тек қана емес ресейлiк және халықаралық оңқалардағы тексеруiн ойдағыдай өте шығады, бiрақ және барлық деңгейлердiң мемлекеттiк құрылымдарында. Жобаға инвестицияларын көлем 6 876 327 сомды құрайды., өтелiмдiлiк мерзiмi — 62 дана бизнес-жоспарға 15 ай беттiк., 14 дананың кестелерiнiң саны., 18 дананың кестелерiн сан. Бiздiң мамандар шағын қосымша төлемге өзгеру кiргiзу даярмыз және кез келген қаржы параметрлерi және сипаттама бизнестiң бiр бөлiгiн түзетсiн — ол сiздiңнiң жобаңызға толық сәйкес келу үшiн жоспар. Бiздi де даяр бизнес-жоспар сатып алып, сiз бәрi бастапқы материалдар және жұмыс қаржы үлгiсiн қолда алатындығыңыз!, бiрақ сiз бұл жасай аласыз және өз алдына Қысқа қорытындымен, сода сiз төменде таныстыра аласыз

1 Қорытынды

1.1 Жобаның мақсат және есебi Жобаның бастамашысы: жаңа заңды тұлға құрады. Жобаның мақсаты: корпорацияның тар мақсаттық сегмент бағдарлалған алға басуын сирек кездесетiн стратегиясы бар сақтандыру уәкiлiнiң жасауы сақтандыру өнiмдерiнiң алға басуымен корпорациялардың қызметкерлердi ара-арасындалардың коммуникацияларының фирама iшiндегi каналдары арқылы. Жобаның стратегиялық мақсаты: үш жылдар ағымға сақтандыру даналабын нарықтың жетекшi болу. Серiктестiк мүмкiндiгi бойынша 60 өңнен астам сақтандыру қызметтерiнде болады, сол санда: мүлiктi сақтандыру; (Каско және ОСАГО) автокөлiк құрал-жабдықтарды сақтандыру; сақтандыруы шекара кетiп бара жатқан жазатайым оқиғалардың сақтандыруы; өмiрдi сақтандыру және денсаулық. Серiктестiк жоба жетекшiсiнiң сақтандыруының салада жұмыс iстеудiң көп жылдық тәжiрибесiне сүйенедi.

Стратегиялық мақсаттар, серiктестiгi қудалай тек қана ресейлiк нарықтағы өз жақсы кепiлдеме берген орнықты және сенiмдi серiктестермен ынтымақтасуға жоспарлайды, сондай: «ХХХХ» (шетел серiктестiгi) сақтандыру компаниясы; «ХХХХ» (шетел серiктестiгi) серiктестiк сақтандыру; ХХХХ; ХХХХ — сақтандыру; ХХХХ; кейбiр басқа тұрлаулы сақтандыру компаниялары.

1.2 Жобаның қаржыландыруы Қаржы ресурстарында қажеттiлiк және қаржыландырудың құрылымы Жоба бойымен қаржы ресурстарында қажеттiлiк 6 876, 3 мың сомдарды құрайды. Жоспарлайды, осы жобаның қаржыландыруы соинвестордың құрал-жабдықтарын есепке жүзеге асырылған.Соинвестордың құрал-жабдықтарын тартудың жағдайы Болған iстiң осы бизнес-жоспардың құрастыруы үшiн ақшалай қаражаттардың тартуының келесi жағдайлары қабылданған: берудiң мерзiмi — (1, 34 жыл) 16 айлар, мерзiмге: ХХХХ қаңтар — ХХХХ сәуiр. Соинвестордың қаржысы (ХХХХ қаңтар 0, 59 жылдар — ХХХХ шiлде) 7 айлардың ағымына қатыстырылады. Соинвестордың қаржысы (ХХХХ желтоқсан) жобаның мерзiмiнiң аяғында барлық соманы ақталады. 1.3 Жобаның көрсеткiштерi Жоба экономикалық тиiмдiлiк жобалық талдау пайдаланылатын дәстүрлi қаржы көрсеткiштерiн есептеу жолымен растаған. Жобаның есептеуiн көкжиек — (3 жыл) 36 айлар. 1-шi кесте. Жобаның қаржы және инвестициялық көрсеткiштерi

Көрсеткiштiң атауы Көрсеткiштiң мәнi

1 Жобаның есептеуiн көкжиек, жыл 3

2 Жобаның есептеуi, айды көкжиек. 36

3 (LDC ) жобаға, сомдарды салынған капиталды көлем

4 623 500 4 (SP ) жобаның мерзiмiне, сомдарды түсiмнiң көлемi 454 242 840

5 Таза орташа операц. (NAOR ) тоқсанға, сомдарды табыс 808 739

6 Денеж орташа қалдық. (ADB ) тоқсанға құрал-жабдықтары, сомдар 8 575 561

7 Жобаның мерзiмiне, сом таза табыс 29 114 594

8 ((NV)) ақшалай қаражаттардың қалдығы) таза кiрiс, сомдар 29 114 594

9 Жобаның мерзiмiне орташа тиiмдiлiк 6,4%

10 (DR ) дисконттаудың мөлшерлемесi, %14,5%

11 Таза (NPV ) келтiрiлген табыс, сомдар 20 797 789

12 (ARR ) инвестицияларды тиiмдiлiктiң орташа нормасы 209,9%

13 Салынған (ROI ) капиталды тиiмдiлiк 629,7%

14 (PI ) пайдалылықтың индексi 5,50

15 (IRR ) тиiмдiлiктiң iшкi нормасы 115,9%

16 Түрлендiрiлген вн. (MIRR ) тиiмдiлiктiң нормасы 474,2%

17 (PBP ) өтелiмдiлiк мерзiмi, ай. 15

18 (PBP ) өтелiмдiлiк мерзiмi, жыл 1,3

19 (DPBP ) дисконтталған өтелiмдiлiк мерзiмi, ай. 15 2

Мазмұн 1 қорытынды

1.1 Жобаның мақсат және есебi

1.2 Жобаның қаржыландыруы

1.3 Жобаның көрсеткiштерi

2 Жобаның қысқаша жазбасы

3 Маркетинг стратегиясы

3.1 Нарыққа алға басудың стратегиясының ортақ сипаттамасы

3.2 SWOT-анализ

4 Сақтандыру нарығын негiзгi үрдiстер

4.1 Жыл ХХХХқа сақтандыру нарығы.

4.2 Капитал және рынокқа қатысуштар

4.3 Ортақ рынок серпiн Негiзгi нарық бөлшектерi Келер жылында болжамдар

4.4 Өмiрдi сақтандыру

4.5 PEST-анализ сақтандыру қызметтерiнiң нарығы

5 Инвестициялық жоспар 6 Ұйымдастыру жоспары

6.1 (кәсiпорынның менеджментi) жобаның өткiзуiмен басқару

6.2 Жобаның өткiзуiнiң кезеңдерi

6.3 Ағымдағы жобаларды басқару

7 Коммерциялық жоспар

7.1 Жоба бойымен алынатын табыстарды өңдер

7.2 Табыстарды көлемдер Мәмiлелердi жоспарлалатын қорытындыларға шығу Енудiң еселiгi Тұжырымдалатын мәмiлелердi көлемдер Сақтандырудың өңдерiне арналған полистардың таратуы (комиссиялық ) серiктестiктiң табыстары

7.3 Жарнаманың стратегиясы

8 Жобаның ағымдағы шығындары

8.1 Тұрақты шығындар Ағымдағы шығыстар Амортизация

8.2 Шығынның айнымалылары Тiкелей шығындар Салықтар

8.3 (түсiмнiң таратуы) жобаның шығындарының құрылымының талдауы

8.4 Залалсыздық межелдiң талдауы Жорамал шығынсыздықтың талдауында Операциялық белсендiлiктi шығынсыздық Жоба бойымен шығынсыздығын талдау табандатқан

9 Қаржы жоспары

9.1 Инвестициялық ресурстарды тартудың жағдайы

9.2 Ақшалай қаражаттардың қимылдың жоспарының көрсеткiштерi

9.3 Пайда жоспарының көрсеткiштерi және зияндар

9.4 Жобаның қаржы көрсеткiштерi

жобаның тәуекелдерiнiң

10 талдауы

10.1 Серiктестiктiң белсендiлiк әсер ететiн факторлар

10.2 Тәуекел сандық талдау Сезгiштiктiң талдауы Қорытындылар

11 Есептеудiң жазбасы

11.1 Жорамал Жорамал шығынсыздықтың талдауында

11.2 Жобаның параметрлерi

11.3 Жобаның тиiмдiлiк критерийлердi есептеуi

12 Суреттер және кестелердiң тiзiмi

12.1 Кестелердiң тiзiмi

12.2 Суреттердiң тiзiмi 1-шi қосымша. Жобаның қаржы нәтижелерi

1 Суреттер және кестелердiң тiзiмi

Кестелердiң тiзiмi 1-шi кесте. Жобаның қаржы және инвестициялық көрсеткiштерi

2-шi кесте. Инвестициялық бюджет

3-шi кесте. Күнтiзбелiк және қаржы жоспары

4-шi кесте. Жалакиюмен штат кестесi

5-шi кесте. Сақтандырудың өңдерiне арналған мөлшер комиссиялық

6-шы кесте. Медиа — жұмыстың 1 жылы, сомдарға жоспар

7-шi кесте. Медиа — жұмыстың 2 және 3 жылдары, сомдарға жоспар

8-шi кесте. Тұрақты шығындар

9-шы кесте. Шығынның айнымалылары

10-шi кесте. Салықтар

11-шi кесте. (түсiмге қатынас бойымен) шығындардың құрылымының талдауы

12-шi кесте. Жобаның қаржы және инвестициялық көрсеткiштерi

13-шi кесте. Жоба тиiмдiлiк көрсеткiштерiне жеке параметрлердi өзгерудiң әсерi

14-шi кесте. Жобаның сезгiштiгiнiң талдауы 1.2 Суреттердiң тiзiмi 1-шi сурет. Жобаның орны толатындығы 2-шi сурет. Инвестициялық шығындардың құрылымы 3-шi сурет. Мәмiлелердi қорытындының жоспарлалатын көлемдерiне шығу 4-шi сурет. Енудiң еселiгiн өсу 5-шi сурет. Сақтандырудың өңдерiне арналған полистардың таратуы 6-шы сурет. Бөлiк комиссиялық

Предыдущий:

Следующий: