RECLAMA_Прикладная_экономика[2014]

КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ФАХОМ «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»

Сучасні умови функціонування економічних систем (промислових підприємств, фірм, страхових компаній, інвестиційних фондів, комерційних банків і т.д.) формують передумови для радикального повороту в напрямі використання сучасних інформаційних технологій і методів економіко-математичного моделювання. Для успішного вирішення практичних завдань удосконалення систем управління економічними об’єктами необхідні відповідним чином підготовлені фахівці – магістри з прикладної економіки, які могли б використовувати нові методи управління економічними системами, що базуються на теорії прийняття рішень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання в середовищі інформаційних технологій.

Прикладна економіка є синтезом економіки, сучасних інформаційних технологій, математичних методів моделювання економічних систем.

Підготовка магістра з прикладної економіки передбачає гармонійний розвиток здібностей студентів до наукової, педагогічної й управлінської діяльності.

Формування у студентів компетенцій для реалізації наукової діяльності дає можливість розробляти нові технології управління економічними системами різного призначення й рівня ієрархії в умовах зростаючого рівня динаміч-ності й невизначеності зовнішнього середовища на основі використання сучасних інформаційних технологій і перспективних методів економіко-математичного моделювання.

Надання студентам компетенцій з педагогічної діяльності дозволить, з одного боку, здійснювати підготовку фахівців в області економіко-математичного моделювання виробничої, інвестиційної, фінансової, кредитної, валютної та іншої діяльності а, з іншого, доводити інноваційні розробки до рівня методичних рекомендацій з їхнього впровадження в практику діяльності промислових підприємств, фірм, страхових компаній і т.д.

Формування управлінських здібностей базується на поглибленому вивченні індустріальної й аграрної економіки, світової економіки та процесів глобалізації, моделювання й оптимізації економічних систем, логістики, управління проектами, методів прогнозування, управління конкурентоспроможністю, методів аналізу фондового ринку, і спрямовано на аналіз як поточних ситуацій, так і тенденцій розвитку економічних об’єктів, а також розробку обґрунтованих управлінських рішень.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАГІСТРА ЗА ФАХОМ «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»:

викладання основ економіки, економіко-математичних методів дослідження;

застосування перспективних методів економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку економічних систем різного призначення й рівня ієрархії;

застосування сучасної методології обґрунтування рішень і вибору стратегії економічних об’єктів;

використання сучасних методів інте-лектуального аналізу даних для дос-лідження й моделювання складних соціально-економічних систем;

комплексне рішення завдань у сфері логістики на основі застосування методів математичного моделювання;

розробка інвестиційних, інноваційних проектів, управління їхньою реаліза-цією на основі використання сучасних методів фінансового, інноваційного менеджменту, методів управління в колективах;

застосування сучасних інформаційних і Iнтернет-технологий для аналізу стану економічних систем, організації бізнесу;

розробка й обґрунтування оптимальних рішень на основі застосування методів математичного моделювання й прий-няття рішень в умовах визначеності, невизначеності й конфлікту;

комплексне рішення завдань у сфері підвищення конкурентоспроможності бізнесу.

Навчання здійснюється з використанням сучасних інтерактивних технологій дистанційного навчання й програмних продуктів: Mat-Lab+Simulink, MathCad, Statistica, EViews, @RISK, Expert Choice, Decision Grid, Decision Pro, BPWin, VenSim, PowerSim, Arena, MS Project, Project Expert, VisualProlog.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ:

економістами-аналітиками з дослідження то-варного ринку; експертами зі зовнішньоекономічної діяльності; економістами-аналітиками в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, керівниками фінансових, економічних підрозділів; керівниками проектів; керівниками приватних фірм; науковцями; викладачами ВУЗів.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ГАРАНТУЄ ВИСОКУ ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З

ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Клебанова Тамара Семенівна

завідувач кафедрою, д.е.н., професор

Академік Міжнародної академії інформатизації, академік Української академії економічної кібернетики, член асоціації GAMM.

Кафедра економічної кібернетики була створена в 1994 р. на базі кафедри економіко-математичного моделювання. Кафедра економічної кібернетики є випускаючою за спеціальностями: «Економічна кібернетика» (освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки — бакалавр, магістр), «Прикладна економіка» (освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки — магістр). Спеціальність «Прикладна економіка» створена в рамках міжнародного проекту TEMPUS TACIS CD_JEP_21135-2000. Серед 20 викладачів кафедри – 2 доктори економічних наук, 3 професори, 12 кандидатів економічних наук, доцентів. За час існування кафедри її викладачами було видано 24 навчальні посібники, 4 підручники, 32 монографії, підготовлено 29 кандидатів, 1 доктор наук.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ -

провідний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації економічної спрямованості.

ДО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ ВХОДЯТЬ:

8 факультетів, 34 кафедри, Вищі школи, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації, спецради із захисту дисертацій, навчальні та науково-дослідні лабораторії, комп’юте-ризована бібліотека, спортивний комплекс, обчислювальний центр та інше. На сьогодні в ХНЕУ навчаються більше 12 тис. студентів, в тому числі більше 2000 представників 20 іноземних держав, 150 докторантів і аспірантів

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ для вступу до ХНЕУ: з 01.07.2014 р. по 19.07.2014 р.

ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ

здійснюється за результатами вступних екзаменів з іноземної мови, спеціальності й середнього балу за дипломом бакалавра (спеціаліста)

Під час вступу до ХНЕУ подаються такі документи: заява про прийом, диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) і додаток до нього, медична довідка (ф. 086/у), 4 фотографії (3х4), паспорт, ідентифікаційний код

Наша адреса: 61001, м. Харків, пр.Леніна, 9а

www.hneu.edu.ua

Приймальна комісія: науково-бібліотечний корпус, каб.124. Тел. (057) 702-18-37. Часи роботи:

з 9.00 до 17.00, у суботу — з 9.00 до 13.00

Кафедра економічної кібернетики:

Головний корпус, 4 етаж, каб. 419, тел. (057)702-18-31 (3-56, 3-82), e_mail: [email protected]

www.ekhneu.org.ua

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ПРОПОНУЄ

НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА

Напрям підготовки –

«Специфічні категорії»

(за даним напрямом приймаються бакалаври й спеціалісти економічних та

інших спеціальностей)

Форма навчання: денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень

підготовки: магістр

Термін навчання: 1,5 роки

Кваліфікація: магістр

з прикладної економіки

Вартість

1 року навчання: 7 620 грн.

Предыдущий:

Следующий: