эконом.история

Серія «ВИЩА ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ»

Б.Д. ЛАНОВИК

М.В. ЛАЗАРОВИЧ

В.Ф. ЧАЙКОВСЬКИЙ

ЕКОНОМІЧНА

ІСТОРІЯ

Курс лекцій

2-ге видання, перероблене

За редакцією

професора Б.Д. Лановика

Київ

«Вікар»

2000

Л22

Рецензенти:

М.М. Алексієвець, доктор історичних наук, професор

З.В. Гуцайлюк, доктор економічних наук, професор

Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Чайковський В.Ф.

Л22 Економічна історія: Курс лекцій / За ред. Б.Д. Лано-

вика. — 2-ге вид., перероб. — К.: Вікар, 2000. — 300 с. —

(Вища освіта XXI століття).

I8ВN 966-7131-26-2

Посібник створено на основі підручника «Економічна історія

України і світу» (Київ: Вікар, 1999), рекомендованого Міністерством

освіти України для студентів вищих навчальних закладів. Цей під-

ручник визнано фахівцями кращим виданням з даної тематики.

Найважливіші переваги посібника — відповідність програмі

курсу «Економічна історія» і лаконічна форма подання матеріалу.

У книзі наводяться також програма, тематика і плани семінарських

занять, індивідуальні завдання з цього курсу для студентів-заочни-

ків, короткий словник основних термінів і список рекомендованої

літератури. Це робить посібник зручним у користуванні й доступ-

ним для кожного студента.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викла-

дачів, усіх, хто цікавиться історією економіки України і світу.

ББК 65.5я73

I8ВN 966-7131-26-2

> Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович,

В.Ф. Чайковський, 1999

) Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович,

В.Ф. Чайковський, зі змінами, 2000

‘ Видавництво «Вікар», 2000

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………… 15

Лекція І. ВСТУП………………………………………………………….. 18

1. Предмет та завдання економічної історії ……… 18

2. Місце економічної історії в системі наук……… 20

3. Критерії періодизації курсу ……………………… 21

Частина перша. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ ……… 23

Лекція II. ГОСПОДАРСТВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

(від найдавніших часів до У ст. н. е.)………………..23

1. Періодизація та основні риси господарства пер-

вісного суспільства…………………………………. 23

2. Господарство та соціально-економічні відноси-

ни у країнах Стародавнього Сходу ……………… 24

3. Економічні причини розквіту та занепаду країн

античного світу……………………………………… 26х

Лекція III. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ

ЄВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

(V — XV ст.) …………………………………………………….35

1. Основні риси та періодизація феодального гос-

подарства …………………………………………….. З 5

2. Форми землеволодіння та соціально-економічні

відносини в епоху середньовіччя ……………….. 36

3. Середньовічні міста. Ремесла. Цехи ……………. 39

4. Внутрішня і зовнішня торгівля. Фінанси……… 43

Лекція IV. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ

ЕКОНОМІКИ……………………………………………………. 47

1. Передумови і наслідки Великих географічних

відкриттів ……………………………………………. 4 7

2. Основні фактори становлення індустріального

суспільства. Мануфактури ……………………….. 49

3. Соціально-економічні передумови і наслідки

Нідерландської революції (1566—1609 рр.) …..50

4. Англійська революція 1640—1660 рр.: еконо-

мічні причини і наслідки…………………………. 52

5. Особливості генези індустріального суспільства

у Франції …………………………………………….. 56

6. Соціально-економічні передумови і наслідки

війни північноамериканських колоній за неза-

лежність ……………………………………………… 58

Лекція V. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПРОВІДНИХ

КРАЇНАХ СВІТУ……………………………………………… 61

1. Промисловий переворот в Англії: передумови,

хід, наслідки…………………………………………. 61

2. Особливості промислового перевороту у Франції 64

3. Особливості промислового перевороту

у Німеччині………………………………………….. 66

4. Промисловий переворот у СІЛА …………………. 68

Лекція VI. ГОСПОДАРСТВО ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

в останній третині XIX — на початку XX ст……72

1. Прогрес науки, техніки і технології виробни-

цтва в останній третині XIX ст………………….. 72

2. Економічне піднесення СІЛА та Німеччини…… 75

3. Основні фактори промислового відставання

Англії та Франції ………………………………….. 78

4. Становлення Індустріального суспільства

в Японії ………………………………………………. 81

5. Міжнародні економічні відносини………………. 82

Лекція VII. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО У МІЖВОЄН-

НИЙ ПЕРІОД ……………………………………………………86

1. Економічні наслідки першої світової війни …..86

2. План Дауеса та його наслідки …………………… 88

3. Господарство розвинутих країн у 20-ті роки …. 89

4. Світова економічна криза 1929—1933 рр. …….. 92

5. Господарство розвинутих країн світу

у 30-х роках …………………………………………. 94

Лекція VIII. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ

КРАЇН СВІТУ в 1939—1990-х роках………………. 102

1. Економіка провідних країн в роки другої

світової війни ……………………………………… 102

2. План Маршалла …………………………………… 106

3. Передумови та наслідки прискореного розвит-

ку Німеччини та Японії…………………………. 107

4. Динаміка та структурні зміни світового госпо-

дарського розвитку другої половини XX ст. … 112

5. «Спільний ринок» — Європейський Союз …… 118

Лекція IX. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНО-

МІКИ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ ТА КРАЇН,

ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ …………………………………….121Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: