Вопросы по экзамену история белорусской книги


ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Пытанні да экзамена

Перыядызацыя гісторыі беларускай літаратуры. Агульная характарыстыка.

Літаратура Старажытнай Русі. Агульная характарыстыка.

“Слова пра паход Ігаравы”. Ідэйна-філасофскі змест твора.

Рэаліі беларускай мінуўшчыны ў “Слове пра паход Ігаравы”. Пераклад твора на сучасную беларускую мову.

Беларуска-літоўскія летапісы.

Беларуская літаратура эпохі Адраджэння. Агульная характарыстыка.

Гістарычнае значэнне дзейнасці Ф. Скарыны.

М. Гусоўскі як прадстаўнік лацінамоўнай літаратуры Беларусі.

Ідэі Рэфармацыі ў беларускай літаратуры. Сымон Будны і (або) Васіль Цяпінскі.

XVIII стагоддзе ў гісторыі беларускай культуры. Тэатральная дзейнасць. Міхаіл Цяцерскі.

Батлейка.

Беларускі рамантызм у кантэксце агульнаеўрапейскага.

Феномен беларуска-польскага літаратурнага памежжа ў ХІХ стагоддзі.

Ян Баршчэўскі. Агульныя звесткі з жыцця і творчасці.

Язычніцкае і хрысціянскае ў “Шляхціцы Завальні”.

Беларуская літаратура другой паловы ХІХ стагоддзя. Агульная характарыстыка.

Жанрава-стылёвыя асаблівасці паэмы “Тарас на Парнасе”.

Асаблівасці смехавай стыхіі ў камедыі “Пінская шляхта” В. Дуніна-Марцінкевіча.

Жанравыя асаблівасці “Пінскай шляхты” В. Дуніна-Марцінкевіча.

Развіццё нацыянальнай ідэі ў творчасці Ф. Багушэвіча (прадмова да зборніка “Дудка беларуская”, “Смык беларускі”, верш “Хрэсьбіны Мацюка”.

Беларускі рух у пачатку ХХ стагоддзя.

Роля газеты “Наша Ніва” ў станаўленні беларускай літаратуры.

Роля М. Багдановіча ў жанравым і тэматычным узбагачэнні беларускай паэзіі.

Зборнік “Вянок” М. Багдановіча як узор структурнай і кампазіцыйнай дасканаласці.

Паэма “Новая зямля” Якуба Коласа. Гісторыя стварэння, аўтабіяграфізм твора.

Паэма “Новая зямля” Якуба Коласа. Ідэйна-філасофскі змест твора.

Паэма “Новая зямля”. Майстэрства Коласа-жывапісца.

Ідэйна-філасофская аснова “Казак жыцця” Якуба Коласа.

Жанравыя адметнасці п’есы “Тутэйшыя” Янкі Купалы.

Вобразная сістэма п’есы “Тутэйшыя” Янкі Купалы.

Тэма нацыянальнага здрадніцтва ў п’есе “Тутэйшыя” Янкі Купалы.

Мастацкія адметнасці сатырычнага рамана А. Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя”.

Апавяданне “Адна партыя ў шашкі” М. Зарэцкага. Гістарычная аснова, ідэйна-філасофскае напаўненне, асаблівасці стылю.

Літаратурныя аб’яднанні 1920 – 1930-х гадоў. Агульная характарыстыка.

Літаратурныя аб’яднанні 1920 – 1930-х гадоў. “Маладняк”. “Узвышша”.

Літаратурныя аб’яднанні 1920 – 1930-х гадоў. “Полымя”.

Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Асноўныя этапы раскрыцця тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай літаратуры.

Беларуская пасляваенная проза. Прадстаўнікі, асноўныя этапы.

Беларуская драматургія. Прадстаўнікі. Асноўныя этапы станаўлення.

Майстэрства Андрэя Макаёнка-драматурга. Трагікамедыя “Зацюканы апостал”.

Проза ХХ стагоддзя. Ідэйна-філасофская аснова рамана “Пошукі будучыні” К. Чорнага. Жанравыя асаблівасці рамана “Чорны замак Альшанскі” У. Караткевіча (на выбар).

СПІС РЭКАМЕНДАВАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Асноўная літаратура

Адамовіч, Г.Я. З крыніц сусветнай літаратуры: дапам, для настаўнікаў / Г.Я.Адамовіч Мінск: БелЭн., 1998.

Багдановіч, І.Э. Янка Купала і рамантызм / І.Э. Багдановіч. – Мінск: Маст. літ., 1989.

Багдановіч, І.Э. Авангард і традыцыя / І.Э. Багдановіч. – Мінск: Беларус. навука, 2001.

Бельскі, А.І. Краса і смутак.: дапам. для настаўнікаў / А.І. Бельск і. – Мінск: Маст. літ., 2000.

Бельскі, А.І. Сучасная беларуская літаратура (80 90-я гг.) / А.І.Бельскі. – Мінск, 1997.

Гаранін, Л.Я. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя / Л.Я. Гаранін. – Мінск: Маст. літ., 1996.

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – ХІХ стагоддзяў: у 2-х т. / Т. 1: Даўняя літаратура: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя /  Нац. акад. навук Беларусі, І-нт літ. імя Я. Купалы; навук. рэд. В.А. Чамярыцкі. – Мінск: Бел. навука, 2006; Т. 2: Новая літаратура:  другая палова ХVІІІ– ХІХ стагоддзя / Нац. акад. навук Беларусі, І-нт літ. імя Я. Купалы; навук. рэд. У.І. Мархель, В. А. Чамярыцкі. – Мінск: Бел. навука, 2007.

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4-х т. / рэдкал.: У. В. Гніламёдаў [і інш.]. – Мінск: Бел. навука, 1999-2003. – Т. 4.

 Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд / пад рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. Мінск: Вышэйшая школа, 1998.

 Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд: у 2-х т. / пад рэд. А. Лойкі. – Мінск, 1989.

 Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ – пачатак ХХ ст.: падручнік для філал. фак. пед. ВНУ / І.Э. Багдановіч [і інш.]; пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. Мінск: Выш. шк., 1998.

 Гісторыя беларускай літаратуры: ХХ ст. (20 50-я гады ХХ стагоддзя): падручнік / У.В. Гніламёдаў [і інш.]; пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. і дап. Мінск: Выш. шк., 2000. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941–1985 / пад рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. Мінск, 1982.

 Гніламёдаў, У.В. Янка Купала: Новы погляд: дапам. для настаўніка/ У.В. Гніламёдаў. – Мінск: Нар. асвета, 1995.

 Драздова, З.У. Творчасць А. Мрыя і Л. Калюгі / З.У. Драздова. – Мінск: Беларуская навука, 1997.

 Жураўлёў, В.П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана / В.П. Жураўлёў. – Мінск: Бел. навука, 1991.

Зубараў, Л. Максім Багдановіч / Л. Зубараў. Мінск: Выш. шк., 1989.

 Каваленка, В.А. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / В.А. Каваленка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981.

 Кісліцына, Г.М. Алесь Разанаў. Праблемы мастацкай свядомасці / Г.М. Кісліцына. – Мінск: Бел. навука, 1997.

 Лойка, А. А. Старабеларуская літаратура: падручнік / А.А. Лойка Мінск: Выш. шк., 2001.

 Макмілін, А. Беларуская літаратура ў 50 – 60-я гады ХХ стагоддзя / А.Макмілін. – Мінск, 2001.

 Малахов, Н.Я. Социалистический реализм и модернизм / Н.Я. Малахов. – М.: Искусство, 1970.

 Мальдзіс, А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча. Партрэт пісьменніка і чалавека / А. Мальдзіс. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990.

Марціновіч, А.А. Шляхам праўды: дапам. для настаўніка / А.А. Марціновіч. – Мінск: Нар. асвета, 1994.

 Мельнікаў, А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыццё. Светапогляд. Спадчына / А.А. Мельнікаў Мінск: Беларуская навука, 1997.

 Мішчанчук М.І. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя / М.І. Мішчанчук, І.С. Шпакоўскі. – Мінск: Выш. шк., 2001.

 Мішчанчук, М.І. Літаратура беларускага замежжа: вуч. дапам. / М.І. Мішчанчук. – Мінск: БДПУ імя Максіма Танка, 1999.

 Мушынскі, М.І. Нескароны талент: Праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці Міхася Зарэцкага  /  М.І. Мушынскі. – Мінск: Маст. літ., 1991.

 Навуменка, І.Я. Якуб Колас: Духоўны воблік героя. – 2-е выд., дап. і перапрац. / І.Я. Навуменка. – Мінск: БДУ, 1981.

 Парэцкі, Я. І. Сымон Будны / Я.І. Парэцкі. Мінск, 1975.

 Перкін, Н. Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры 20–30-х гадоў / Н. Перкін. – Мінск: Навука і тэхніка, 1960.

 Саверчанка, І. Старажытная паэзія Беларусі ХVІ  першай паловы ХVІІ стагоддзя / І. Саверчанка. – Мінск: Выш. шк., 1992.

Саннікаў, А. Сатырычны характар беларускіх камедый /  А. Саннікаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1961.

 Федарцова, Т.М. Асаблівасці літаратуры ХІХ стагоддзя: дапам. для студэнтаў спецыяльнасці “Выдавецкая справа” і “Філалогія” / Т.М. Федар-цова. Мінск: БДТУ, 1999.

 Федарцова, Т.М. Гісторыя сусветнай літаратуры. Класіцызм. Барока. Асветніцтва / Т.М. Федарцова. Мінск: БДТУ, 2008.

 Чыгрын, І. Проза “Маладняка” /  І. Чыгрын. – Мінск: Маст. літ., 1988.

Чыгрын, І. Проза “Узвышша” /  І. Чыгрын. – Мінск: Маст. літ., 1988.

 Штэйнер, І. Ф. Беларуская балада: / І.Ф. Штэйнер; рэд. М. М. Грынчык.  Мінск: Навука і тэхніка, 1989.

Штэйнер, І.Ф. Варожаць балады вякоў / І.Ф. Штэйнер; навук. рэд. М.М. Грынчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1993.

 Яскевіч, А. Падзвіжнікі і іх святыні / А. Яскевіч. Мінск, 2001.

Дадатковая літаратура

Аристотель. Об искусстве поэзии / Аристотель. – М.: Гослитиздат, 1957.

Аристотель. Поэтика: в 4 т. / Аристотель. М., 1983. Т. 4.

Барычэўскі, Я.І. Паэтыка лірычных жанраў / Апрац. на ўзорах бел. літаратуры Ул. Дзяржынскі. – Мінск: ДВБ, 1927.

Барычэўскі, Я. Тэорыя санету / Я. Барычэўскі. – Менск: ЦБ “Маладняк”, 1927.

Гарадніцкі, Я.А. Думка і вобраз / Я.А. Гарадніцкі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1986.

Грынчык, М.М. Шляхі беларускага вершаскладання / М.М. Грынчык. – Мінск: БДУ, 1973.

Жирмунский, В. Композиция лирических произведений / В. Жирмунcкий. Л., 1975.

Жураўлёў, В.П. Структура твора. Рух сюжэтна-кампазіцыйных форм В.П. Жураўлёў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1978.

 Лазарук, М.А. Уводзіны ў літаратуразнаўства / М.А. Лазарук, А.Я. Ленсу. Мінск: Выш. шк., 1982.

 Пяткевіч, А.М. Сюжэт. Кампазіцыя. Характар / А.М. Пяткевіч. Мінск, 1981.

  Рагойша, В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах / В. Рагойша. Мінск, 2001.

 Ралько, І.Д. Беларускі верш / І.Д. Ралько. Мінск, 1969.

 Ралько, І.Д. Вершаскладанне / І.Д. Ралько. Мінск, 1977.

 Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі: у 3 т. Мінск: Беларуская навука, 19971999.

 Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Мінск, 1959.

Даведкавая літаратура

Квятковский, А. Поэтический словарь / А. Квятковский. М.: Сов. энциклопедия, 1966.

Лазарук, М.А. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў: дапам. для настаўнікаў / М.А. Лазарук, А.Я. Ленсу. Мінск: Нар. асвета, 1983.

Макарэвіч, А.А. Кароткі літаратуразнаўчы слоўнік / А.А.  Макарэвіч. 2-е выд. Мінск, 1969.

Рагойша, В.П. Паэтычны слоўнік / В.П. Рагойша. – Мінск: Выш. шк., 1987.

Современный словарь-справочник по литературе / сост. и науч. ред. С.И. Корнилов. М.: Олимп: ООО «Фирма “Изд-во АСТ”», 1999.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. Мінск, 1984 1987. – Т. 5.
Предыдущий:

Следующий: